ROMA 13

1Senen sirimanua buita mareddet ka pamarenta siuteake nia, ta poi anai pamarenta sitaibabara ka Taikamanua; samba sapamarenta sibabara nene, Taikamanua le airioake sia. 2Oto kasei sisiddot pamarenta, sirioakenen Taikamanua le aisiddot samba sigalaiake nene, masisilo ukum ka tubunia. 3Aipoi pamarenta ta kalotoakenenda sipasigagalaiake simaeru, sipasigagalaiake sikatai le masikakalotoake. Nuoba ta muloto ka tubut pamarenta? Galaiake simaeru, silonungan katuumunan sibara ka sia. 4Aipoi pagugulet Taikamanua le pamarenta katuerukatnu. Nugalai geti sikatai, kalotoakenungan nia, ta poi siboboi rabebeila lanjau. Pagugulet Taikamanua le pamarenta sipasilulumunake golut Taikamanua ka tubuda sigalai sikatai. 5Ia te tabebesiake mureddet, ta sarat kalulut golut Taikamanua, tapoi samba leu kalulut bagai bagata. 6Ia te lulunia leu et nukakau kam juran. Aipoi sia sipasikeli nene pagugulet Taikamanua le sia. 7Kau kam ka sangamberi sirimanua simateu kaunenmui: juran ka simateu masisilo juran, cukai ka simateu masisilo cukai; loto ka simateu masisilo loto samba paroroiat ka simateu masisilo paroroiat. 8Bui nupuutak kam apa pa ka tubut kasei pa, tapoi kau le nupanuntu kam baga pasasambamui. Kasei poi masipununtuki baga saalei, aigalaiakean bagat Surukat. 9Aipoi sikuat Surukat: bui nupaelet, bui nupamatei, bui nupanangkou, bui imakiddi bagam, samba surukat apa pa bagei, atulopuruakean ka bagat tiboiet nene: Pununtuki baga aleinu sirimanua kele nuntut bagam ka tubum! 10Nuntut baga ta igagalaiake sikatai ka saalei; oto nuntut baga ia te kasunan Surukat. 11Besiake kam masigalaiake nene, anuagaian poi kam tetere kineneiget, ia te aiailingan teterenia ka kam tusuru ka peperem. Aipoi kineneiget puaragat amalegerengan ka sita bele pei le ka teteret atataddaake mutonem baga. 12Tusasabauan le soibo, amalegerengan tago. Kauan tagolok kam sangamberi galajet pugepgeman, tapakei kam pamatei pupatokat. 13Kau tapuparaboat kam simasuru simateu ka tago; bui masosot pukokom samba pulolo, bui ka puoloman tubu samba pubotbonan, bui ka pagolukat samba sisit baga. 14Tapoi pakei le kam Tuhan Yesus Kristus ka tubumui samba bui nututturi kam siobat tubumui masitutuake pubotbonannia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\