ROMA 14

1Silo kam simagulai tonem baga, bui tupajoggoloake pagalaiat pupaatuananda. 2Ai sirimanua matonem bagada momoi rakom sene ngamata komen, tapoi simagulai tonem baga geti sarat gulei le rakokom. 3Sipasikokom, bui ipaloloi sitaipasikokom; samba sitaipasikokom, bui iseleake sipasikokom, aipoi aisiloan nia Taikamanua. 4Kasei te ekeu, iooi nuukum paguguletda sabagei? Ele murio nia, ele bele nia, tuannia le sibakkat pasikelat. Kirenangan riuriu le ipurio, magege le poi si Tuhan masijago nia imariuriu ipurio. 5Ai sirimanua siaddeake gogoi sara makaeru ka gogoi bagei, tapoi ai sabagei siaddeake sangamberi gogoi makere le. kau le imaron paatuatda ka pinaatuda senenda. 6Siukkaake sara gogoi sikokoiakenen, kau le igalaiake nia kai Tuhan. Samba sipasikokom, kau le igalaiake nia kai Tuhan, aipoi ikukua le sura ka Taikamanua. Samba sitaipasikokom, kau le igalaiake nia kai Tuhan, samba nia leu masikua sura ka Taikamanua. 7Beri sara sita muririmanua ka tubut tubunia, samba beri sara sita mamatei ka tubut tubunia. 8Aipoi murimanua sita, kai Tuhan le tapuririmanua, samba matei sita, kai Tuhan le tamamatei. Oto murimanua ele matei, Tuhan le sibakkat sita. 9Ia poi ne lulunia aimatei Kristus samba aipurimanua minca, bule ibailiu nia Tuhanda simamatei samba sipuririmanua. 10Tapoi kekeu, angoi nuukum sarainam? Ele angoi nupaloloi sarainam? Aipoi sita sangamberi buita murio ka matat uddenan pasiukuman Taikamanua. 11Atusuratnakean poi ka Surat Sipunenan, "Ka puririmanuangku," ngangan Tuhan, "sangamberi sirimanua buita murekkuk ka mataku; samba sangamberi sirimanua masiumunake Taikamanua." 12Oto sita senenta buita masialegi pagalaiat tubuta ka Taikamanua. 13Oto buian tapaukum kam pasasambata. Nenean le nuukkaake kam ka paatuatmui: Bui takau saaleita tusoksok ele mabele baga. 14Kuagai samba maro bagaku ka bagat Tuhan Yesus, ta anai apa pa turerenangan kasitsitnakenen. Sarat ka sia siaddeake nia kasitsitnakenen le, ka sia le ibabailiu nia kasitsitnakenen. 15Ke bai kalulut komen nubaraake reureu bagat sarainam, taan te siripot nuntut baga puririmanuam. Bui nukau sarainam makatai lulut komennu, amateian poi Kristus lulunia. 16Oto apa simaeru sibakkatimui, ba obaake kam itupaloloi. 17Ta poi pukokom samba pulolo Purimataat Taikamanua, tapoi puroroipo le, puaaban samba puaangkat baga ka bagat Ketsat Sipunenan. 18Aipoi kasei masipuuku Kristus kele kise, obaket Taikamanua le nia samba rasuru nia sirimanua. 19Oto kau takukuruake sibaraake paabanan samba sikau katuerukat pasasambata. 20Bui nupakatai sigalai Taikamanua kalulut komen. Sangamberinia le malina; tapoi paan te ka sia sirimanua ke kalulut komennia ikau sabagei makatai. 21Maeru pei le bui nukom akkulat tarimeu ele nulo anggur ele apa pa sibailiu kabelekat bagat sarainam. 22Ke ai tonem bagam, ekeuan le saram iuukkaake nia ka matat Taikamanua. Mauktuk te sirimanua sitaiukum tubunia ka bagat pinaatunia simaeru tugalaiake. 23Tapoi kasei sipasikokom ka suksuk baga, atuukuman nia, aipoi ta ka tonem baga igalaiake nia. Samba sangamberi sitaipubobongan ka tonem baga, jo le.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\