Tes Haujlwm 6:5

5Sawvdaws pom zoo ua raws li cov timthawj hais, ces lawv txawm xaiv Xatefanaus tus uas muab siab rau ntseeg thiab puv npo Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv, thiab lawv xaiv Filis, Pakhaulus, Nikanaus, Timoos, Pamenas thiab Nikaulus tus uas nyob pem lub nroog Ati-aukias tuaj, nws yog lwm Haivneeg uas coj cov Yudais txoj kevcai.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More