San Mateo 1

1Ña̱ yó'o kúú tuti noo̱ tándaa yíko̱ kuu̱ ndidaá ña̱yuu ni̱ sa̱ kuu na̱ ve'e Jesucristo, na̱ ni̱ kii tein na̱ ve'e rey David, ta rey David ni̱ kii tein na̱ ve'e Abraham. 2Chi̱ de̱'e Abraham ñoó ni̱ sa̱ kuu Isaac, ta de̱'e Isaac ni̱ sa̱ kuu Jacob, ta de̱'e Jacob ni̱ sa̱ kuu Judá xí'ín dao ka̱ ñani ra̱. 3Ta de̱'e Judá xí'ín iin ñá'a̱ naní Tamar ni̱ sa̱ kuu Fares xí'ín Zara, ta de̱'e Fares ni̱ sa̱ kuu Esrom, ta de̱'e Esrom ni̱ sa̱ kuu Aram, 4ta de̱'e Aram ni̱ sa̱ kuu Aminadab, ta de̱'e Aminadab ni̱ sa̱ kuu Naasón, ta de̱'e Naasón ni̱ sa̱ kuu Salmón, 5ta de̱'e Salmón xí'ín Rahab ni̱ sa̱ kuu Booz, ta de̱'e Booz xí'ín Rut ni̱ sa̱ kuu Obed, ta de̱'e Obed ni̱ sa̱ kuu Isaí. 6Ta de̱'e Isaí ni̱ sa̱ kuu David, na̱ ni̱ sa̱ kuu rey no̱ó na̱ Israel, ta de̱'e rey David ni̱ sa̱ kuu Salomón, ta naná Salomón ni̱ sa̱ kuu ñadi'í Urías. 7Ta de̱'e Salomón ni̱ sa̱ kuu Roboam, ta de̱'e Roboam ni̱ sa̱ kuu Abías, ta de̱'e Abías ni̱ sa̱ kuu Asa, 8ta de̱'e Asa ni̱ sa̱ kuu Josafat, ta de̱'e Josafat ni̱ sa̱ kuu Joram, ta de̱'e Joram ni̱ sa̱ kuu Uzías, 9ta de̱'e Uzías ni̱ sa̱ kuu Jotam, ta de̱'e Jotam ni̱ sa̱ kuu Acaz, ta de̱'e Acaz ni̱ sa̱ kuu Ezequías, 10ta de̱'e Ezequías ni̱ sa̱ kuu Manasés, ta de̱'e Manasés ni̱ sa̱ kuu Amón, ta de̱'e Amón ni̱ sa̱ kuu Josías, 11ta de̱'e Josías ni̱ sa̱ kuu Jeconías xí'ín dao ka̱ ñani ra̱ tá tiempo ni̱ kue̱i na̱ ñoo Israel noo̱ ndá'a̱ ta̱ ñoo Babilonia. 12Tá ni̱ ndi'i ni̱ kue̱i na̱ Israel ti̱xi ndá'a̱ ta̱ Babilonia, dá ni̱ sa̱ io iin de̱'e Jeconías ñoó, ta ni̱ sa̱ naní rá Salatiel, ta de̱'e Salatiel ni̱ sa̱ kuu Zorobabel, 13ta de̱'e Zorobabel ni̱ sa̱ kuu Abiud, ta de̱'e Abiud ni̱ sa̱ kuu Eliaquim, ta de̱'e Eliaquim ni̱ sa̱ kuu Azor, 14ta de̱'e Azor ni̱ sa̱ kuu Sadoc, ta de̱'e Sadoc ni̱ sa̱ kuu Aquim, ta de̱'e Aquim ni̱ sa̱ kuu Eliud, 15ta de̱'e Eliud ni̱ sa̱ kuu Eleazar, ta de̱'e Eleazar ni̱ sa̱ kuu Matán, ta de̱'e Matán ni̱ sa̱ kuu Jacob, 16ta de̱'e Jacob ni̱ sa̱ kuu José, ta José ni̱ sa̱ kuu yíi̱ María, ta de̱'e María kúú Jesús, na̱ kúú Cristo, na̱ dáka̱ki ñaá. 17Noo̱ ndidaá na̱ sá'ano yó'o, kándaa̱ inio̱ ña̱ nda̱ Abraham, ta nda̱ David ni̱ sa̱ kuu na uxi̱ komi̱ na̱ sá'ano. Ta nda̱ David, ta nda̱ tiempo ni̱ kue̱i na̱ Israel ti̱xi ndá'a̱ ta̱ Babilonia, ni̱ sa̱ kuu na uxi̱ komi̱ ka̱ na̱ sá'ano. Ta nda̱ tiempo ni̱ kue̱i na̱ ñoo Israel ti̱xi ndá'a̱ na̱ ñoo Babilonia, ta nda̱ tiempo Cristo ni̱ sa̱ kuu tuku na uxi̱ komi̱ na̱ sá'ano. 18Di'a ni̱ kuu tá ni̱ kaki Jesús: María, ta kakuu naná Jesús, sa̱ ni̱ xi̱'o va xi to̱'on xi noo̱ José ña̱ tanda'a̱ xí xí'ín rá. Tído tá ko̱ ñá'a̱ naki'in tá'an na kandei na, kúú ni̱ tu̱u va María ñó'o de̱'e xi, chi̱ Espíritu ii̱ Ndios ni̱ xi̱'o ña̱ ndato yó'o noo̱ xí. 19Ta José naní ta̱a kakuu yíi̱ xí, ta sa̱'á ña̱ kúú rá iin ta̱a ndaa̱, ta ko̱ kóni̱ ra̱ chinaní kini ñaá rá, sa̱'á ño̱ó ni̱ na̱kani ini ra̱ ña̱ dión oon va dánkoo ñaá rá. 20Tá ni̱ ndi'i ni̱ ka'i ini ra̱ ña̱ dión kee ra, ta kúú ni̱ na'a̱ noo̱ iin ángel ni̱ kixi noo̱ sato'o yo̱ Ndios noo̱ rá ti̱xi sa̱ni. Dá ni̱ kaa na̱ xí'ín rá: ―José, na̱ ve'e David, o̱ sa̱ nákani kuáchi̱ ino̱n ki'ón María kakuu ñadi'óo̱n, dá chi̱ mií Espíritu ii̱ Ndios ni̱ xi̱'o ña̱'a ndato yó'o noo̱ xí, sa̱'á ño̱ó ni̱ tu̱u xi ñó'o de̱'e xi. 21Ta dákáki xi iin tayií ló'o̱, ta chinanón xi̱ Jesús, dá chi̱ ta yó'o dáka̱ki na̱ ñoo xi̱ no̱ó kua̱chi kée na ―kaá na̱. 22Ta ndidaá ña̱ yó'o ni̱ kuu, dá ni̱ xi̱nko̱o noo̱ ni̱ ka'a̱n Ndios xí'ín profeta, tá'a̱n na̱ sa̱ ka̱sto̱'on xí'ín ña̱yuu to̱'on ni̱ ka'a̱n mií Ndios xí'ín ná, chi̱ di'a ni̱ kaa na̱: 23Miía̱n tu̱u iin tadi'í tákí kaño'o de̱'e xi. Ta chinaní ná xi̱ Emanuel. To̱'on yó'o kóni̱ kaa: Ió Ndios xí'ín yó. 24Tá ni̱ ndoto va José, kúú ni̱ kee ra choon ni̱ sa'anda ángel ñoó. Ta kúú ni̱ ta̱ndá'a̱ vá rá xí'ín xí. 25Tído ko̱ ní náki'in tá'an ta'on na kudi̱ nduú na̱ xía̱n nani ni̱ sa̱ ño'o taleé ñoó. Tá ni̱ kaki xi, dá ni̱ chi̱naní ñaá ná Jesús. 2


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\