1 Corintios 11

1Cuñí vatyi cunyicon ndo cuhva nyacuví. Tari mai nyiquén cuhva nyacuví ra Cristo. 2Yañi, sɨɨ xaan cuñí vatyi tyicuan ri nɨcohón iñi ndo chii. Ta quichahá ndo cha sañahí chi ndo. 3Soco cuñí tyi coto ndo vatyi ra Cristo cuví xiñi noo noo rayɨɨ, ta rayɨɨ cuví xiñi ñasɨhɨ ra, tari Nyoo cuví ra xiñi ra Cristo. 4Tatu noo rayɨɨ, nyasɨ́ xiñi ra ta chicán tahvi ra o cahán ra tuhun cha chahá Nyoo chi ra, tɨcahan nuu chahá ra chi ra cuví xiñi ra. 5Soco tatu noo ñaha sɨhɨ ña chasɨ́ ña xiñi ña cuhva cha chicán tahvi ña, o cuhva cha cahán ña tuhun cha chahá Nyoo chi ña, tari cha satya̱ ndɨɨ xiñi ña cuví cuan. Ta tɨcahan nuu chahá ña chi ra cuví xiñi ña. 6Tatu noo ñaha sɨhɨ ña chasɨ́ ña xiñi ña, vaha taxin ca nacahnya ña tandɨhɨ ixi xiñi ña. O tatu cahán nuu ña cha satyá ndɨɨ ixi xiñi ña, nacasɨ ña xiñi ña. 7Ña tahán chi casɨ rayɨɨ xiñi ra. Vatyi cuhva caá Nyoo caa ra, vatyi nyacá ñaha ra chi ñasɨhɨ ra, tari nyacá ñaha Nyoo chi ra. Soco noo ñaha sɨhɨ chahá ña cha cunyaca ñaha yɨɨ ña chi ña. 8Vatyi quɨvɨ savaha̱ Nyoo chi rayɨɨ, ña savaha̱ ra chi ra chihin yɨquɨ naha ñaha sɨhɨ. Soco chihin yɨquɨ naha rayɨɨ savaha̱ Nyoo chi ñaha sɨhɨ. 9Ta cha catyi rayɨɨ, ta chino̱ ñaha sɨhɨ. 10Yucuan chaha ñusɨhɨ cuñí chi cunyasɨ xiñi ñu. Vatyi ican cuan cuví noo seña vatyi nyacá ñaha yɨɨ ñu chi ñu. Ta cha cuenda cha vaha chi ángel cuví. 11Soco tyaa̱ maa Nyoo cuhva vatyi chiñuhú rayɨɨ chi ñusɨhɨ. Ta chiñuhú ñusɨhɨ chi rayɨɨ. 12Vatyi ndicha ñaha sɨhɨ chino̱ ña chihin yɨquɨ naha rayɨɨ, tari quɨvɨ cha sacacu̱ ra chi ña cuví cuan. Soco nya cua nya quɨvɨ cuan ta maa ña quichaha sacacu ña chi rayɨɨ. Ta nya cua nya vityin ñusɨhɨ ta rayɨɨ maa Nyoo chaha̱ cha coo nɨ nduvi tahan ñu. 13Nye̱he maa ndo. ¿Atu vaha quetuví cha ña nyasɨ́ xiñi ñusɨhɨ ta chicán tahvi ñu chichi vehe ñuhu? 14Vatyi cha chitó ndo vatyi tɨcahan nuu cuvi chi rayɨɨ tatu nañí xiñi ra. 15Soco ñusɨhɨ, vaha cha cunañí xiñi ñu vatyi Nyoo chahá ra ixi nañi chi ñu vatyi casɨ chi xiñi ñu. 16Soco tatu yóó cha cuñí cuví yuhu cha catyi tuhun ihya, cuñí chi coto ndo vatyi ni nyuhu ta ni vehe ñuhu Nyoo, ñahri inga costumbre iyó chi ndi. 17Yañi, nonga tuhun cuacatyi chi ndo. Vatyi ña sɨɨ cuñí chihin ndo, vatyi ndu ɨɨ́n ri ndo, soco ña chahá chi cha vaha chi ndo. Ta satɨvɨ́ chi chi ndo. 18Ta cuaha xaan ñáyɨvɨ nacatyí chii vatyi cuhva cha ndu ɨɨ́n ri ndo cha cuacoo culto, iyó ndo cha tavá sɨɨn ndo chi ndo. Ta suhva ri chinó iñi, ta suhva ña chinó tucu iñi. Soco vasɨ ndicha. 19Vasɨ cuñí chi coo tɨsɨhɨ nu nyicú ndo tacuhva coto yo nya ndo ndicha cha yɨhɨ́ cuenda Nyoo. 20Soco tatu tyicuan caa iyó tɨsɨhɨ nu nyicú ndo, ñima Santa Cena chachí ndo cuví cuan. 21Vatyi cuhva cha cuacachi ndo, chachí ri ndo cha nyisó ndo. Ta ña nyatú ndo nya ndu ɨɨ́n ri tahan ndo. Ta yɨhɨ́ ndo cuaha chachí ndo. Ta chiñí ndo chihin vinu. Ta yɨhɨ́ ndo ña ñihí ndɨhɨ ndo cha cachi ndo. 22¿Atu ñahri vehe ndo cachi ndo ta coho ndo? Vatyi cha nyacuví ndo tyehe caa, ña cuñi nyehé ndo vehe ñuhu Nyoo cuví cuan. Ta chahá ndo tɨcahán nuu chi ñu ñahri maa iyó chi. ¿Atu tahán chi catyí chi ndo vatyi vaha cuhva nyacuví ndo, cuñi maa ndo? Ña tahán chi tyi ñahri noo cha cachi caa nyacuví ndo. 23Vatyi yuhu suri maa Sutu Mañi yo sañaha tuhun ihya chii. Ta suri maa tuhun ihya sañahi chi ndo. Cha cuaa cha nɨ cumañi ca cuhva cuenda ra Judas chi Sutu Mañi yo chi ra xaan iñí chi ra, ra Jesús quehe̱n ra noo pan. 24Ta cha yaha̱ nacuhva̱ ra tyahvi nyoo chi Nyoo ta tahvi̱ sava ra. Ta catyí ra: “Ca̱chi ndo. Vatyi tari coño ñuhi cuví pan ihya. Ta cha catyi ndo ta cucúvi yuhu. Sa̱cuvi ndo tyehe caa vatyi nɨcohon iñi ndo chii”, catyí ra Jesús. 25Ta cha yaha̱ cha cacuxiñi ra ta quehe̱n ra Jesús copa ta catyi̱ ra: “Chihin copa vinu ihya natyihí tahan Nyoo tuhun chaa chihin ndo vityin. Vatyi vinu cha yɨhɨ́ chichi copa ihya, nɨñi cuvi. Tahan ri cuacoho ndo, co̱ho ndo cha cuenda cha nɨcohón iñi ndo chii”, catyi̱ ra Jesús cha cuaa cuan. 26Ta tahan ri cha ndu ɨɨ́n ri yo ta chachí yo pan ta chihí yo vinu sacotó yo chi ñáyɨvɨ vatyi cha catyi cuatyi yo chihi̱ Sutu Mañi yo. Ta tyicuan caa sacotó yo chi ñáyɨvɨ nyacua nya quɨvɨ quichi tucu ra. 27Tatu chachí yo pan ta chihí yo vinu noo cuhvá cha ña chitahán iñi Nyoo, chicoó cuatyi yo. Vatyi ña sahá yo ñáyɨvɨ coño ñuhu ta nɨñɨ ra Cristo. 28Yucuan chaha cuñí chi sahá yo cuenda tatu vaha cuahán yo chihin Nyoo cha nɨ ri ca cha cumañi cachi yo pan ta coho yo vinu. 29Vatyi tatu chachí yo ta chihí yo chihin cha ña sahá yo cuenda ñáá tuhun chihi ra Cristo, Nyoo cutachi tuñi ra chi yo. 30Yucuan chaha cuaha xaan nyoho cuhví ndo, ta ñahri vaha fuerza ndo. Ta yɨhɨ́ ndo cha chihi̱ ndo. 31Soco tatu sahá vaha yo cuenda chi yo, Sutu Mañi yo ma tachi tuñi ra chi yo. 32Soco tatu Sutu Mañi yo ta tachi tuñi ra chi yo tyicuan caa, vatyi tacuhva ma cunaa yo chihin ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya. 33Ta tyicuan caa nyoho yañi, tatu cuandu ɨɨn ri ndo cha cuacoo Santa Cena, cua̱tu ndo chi noo noo tahan ndo ta ca̱chi ndo ta co̱ho ndo ɨɨn ri. 34Soco tatu nya noo nyoho chisocó ndo, cachi ndo nya vehe ndo tacuhva cha ma tachi tuñi Nyoo chi ndo. Ta inga tuhun cusandaa mai quɨvɨ cha quichi nyehi nu nyicu ndo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\