1 Corintios 12

1Yañi, cuñí vatyi coto ndo ñáá ndɨhɨ cha vaha cha chahá Tatyi Ii Nyoo chi noo noo yo. 2Chitó ndo vatyi quɨvɨ cha ña ñoho̱ nuu ndo chi Nyoo, chaha̱ ndo chi ndo cha cunyaca ñaha xitohyo cha ña cuví cahan. 3Yucuan chaha cuñí tyi coto ndo vatyi tatu noo ra catyí tyi ña vaha ra Jesús, ñima Tatyi Ii Nyoo yɨhɨ́ chi ra. Soco tatu noo ra cha catyí tyi ra Cristo cuví Sutu Mañi yo, Tatyi Ii Nyoo yɨhɨ́ chi ra. 4Sɨɨn sɨɨn cha vaha naquehén noo noo yo, soco maa Tatyi Ii Nyoo ican chahá. 5Sɨɨn sɨɨn cuhva sahá tyiño yo soco tyiño nuu noo ri maa Sutu Mañi yo sacuví yo. 6Sɨɨn sɨɨn tunyee iñi chaha̱ ra chi noo noo yo. Soco noo ri maa Nyoo cuví ra chotyiñó chi tandɨhɨ yo. 7Chi noo noo yo chaha̱ ra tunyee iñi Tatyi Ii ra, tacuhva tyi tyinyeé yo chi tandɨhɨ ñu yɨhɨ́ cuenda ra. 8Chi suhva ñu chaha̱ Tatyi Ii Nyoo vatyi cahán ñu chihin cha chiñi tuñi maa ra. Ta chi inga ñu chahá ra cha nacoto ñu ta cahan ñu tuhun cha sacotó Nyoo chi ñu. 9Ta chi inga ñu chaha̱ ra cha chinó vavaha iñi ñu chi ra. Ta suri maa Tatyi Ii ra chaha̱ ra tunyee iñi chi inga ñu vatyi cuví sanduvaha ñu chi ñu cuhví. 10Ta chi inga ñu chaha̱ ra tunyee iñi vatyi cuví sacuvi ñu milagru. Ta inga ñu chahá cuenda ñu tuhun cahán Nyoo. Ta chi inga ñu chaha̱ ra vatyi cuví cohon nuu ñu Tatyi Ii Nyoo ta tatyi ña vaha. Ta chi inga ñu chaha̱ ra tunyee iñi ra vatyi cuví cahan ñu inga sahan cha ña chitó ñu. Ta chi inga ñu chaha̱ ra tunyee iñi vatyi cuví nacoto ñu ta nacatyí ñu inga sahan cha cahán tahan ñu. 11Soco tandɨhɨ tuhun ihya, noo ri maa Tatyi Ii Nyoo chahá. Soco sɨɨn sɨɨn cuhva chahá ra chi noo noo yo, yoso cuhva cuñí maa ra. 12Ra Cristo cuví ra tari noo coño ñuhu. Vatyi cuaha cha nyaá chi coño ñuhu. Nyaá xiñi. Nyaá ndaha. Nyaá chaha. Ta chichi cha tandɨhɨ cuan nanduví chi noo ri coño ñuhu. 13Ta tyicuan caa tucu tandɨhɨ yo, an cuví yo ñu Israel, o ñu Grecia, o ñu iyó chitoho, o ñu yori chitoho, condutya̱ yo vatyi cuvi yo noo ri coño ñuhu cuenda ra Cristo. Vatyi noo ri maa Tatyi Ii ra chahá ra tyi quɨhɨ́ chi tandɨhɨ yo. 14Noo coño ñuhu cuaha xaan cuenda yɨhɨ́ tahan. Ñima minoo ri cuenda. 15Tyehe ta cuví cahan chaha yo ta catyí chi: “Yuhu ñima coño ñuhu cuví vatyi ñima ndaha cuví.” Ñima vatyi catyí chi tyicuan caa ta ñima coño ñuhu cuví chi. 16O tyehe ta cuví cahan soho yo ta catyí chi: “Yuhu ñima coño ñuhu cuví vatyi ñima chɨtɨ nuu cuví.” Ñima tyi catyí chi tyicuan caa ta cusandɨhɨ chi cha cuví chi coño ñuhu. 17Tyehe ta tandɨhɨ coño ñuhu yo cuví chɨtɨ nuu yo, yoso caa cuví cuɨñɨ yo. O tyehe ta tandɨhɨ coño ñuhu yo cuví soho yo, yoso caa cuví tahñi yo. 18Soco Nyoo tyaa̱ ra noo noo cuan nu cuñí maa ra. 19Tatu ɨɨn cahnu ri caa coño ñuhu yo, ñima coño ñuhu cuví. Ta ña vaha quetuví. 20Soco vasɨ cuaha cha nyaá chi yo, vaha quetuví vatyi nyaá tandɨhɨ cha cuví coño ñuhu chi yo. 21Tyehe ta cuví cahan chɨtɨ nuu yo, ñahri ityi iyó chi chi cha catyí chi chi ndaha yo: “Ña chiñuhú yoho chii.” Ta ni xiñi yo ta ñahri ityi iyó chi chi cha catyí chi chi chaha yo: “Ña chiñuhú yoho chii.” 22Ña vaha cha catyí chi tyicuan caa. Vatyi vasɨ luhlu ri noo coño ñuhu yo cha cuñí maa yo tyi ña chiñuhú chi yo, ican cuan cuví cha chiñuhú ca chi yo. 23Ta nu cuñí vaha yo, ican cuan sacuihnó vaha ca yo. Ta nu cuñí maa yo tyi ña tyaquɨ, ican cuan sacuvií ca yo. 24Ta nu tyaquɨ ca, ña cuñí chi sacuvii yo. Soco maa Nyoo sandu ɨɨ̱n ri ra coño ñuhu yo, tacuhva vatyi nu cuñí maa yo tyi ña tyaquɨ, sacahnú ca yo. 25Tacuhva cha ma cusɨɨn coño ñuhu, tahan tahan chi cuñí chi quɨhɨ iñi chi cha catyi inga tahan chi. 26Tatu suhva coño ñuhu yo nyehé chi tɨndoho, tandɨhɨ ri chi nyehé, ñima noo ri chi. Ta tatu suhva chi cusɨɨ cuñi chi, tandɨhɨ ri chi ta cusɨɨ cuñi chi, ñima noo ri chi. 27Ta maa yo cuví yo coño ñuhu ra Cristo. Ta suhva suhva coño ñuhu ra cuví noo noo yo. 28Ta Nyoo cuatyaa ra chi noo noo yo vehe ñuhu tacuhva tyinyeé yo chi tahan yo. Cha xihna ca cuatyaa ra chi ra apóstol. Cha cu uvi, chi ra profeta, o ra cachahá cuenda tuhun cahán Nyoo cuví cuan. Ta cha cu uñi, chi ra casañahá. Ta yaha cuan, ra cha casacuví milagru, ta ra cha casanduvahá chi ñu cuhví, ta ra cha catyinyeé chi ñáyɨvɨ, ta ra casahacuendá vehe ñuhu, ta ra cha cacahán inga sahan cha ña chitó ra. 29Ña tandɨhɨ yo cuví yo apóstol. Ña tandɨhɨ yo cuví yo noo profeta. Ña tandɨhɨ yo cuví yo ra sañaha. Ña tandɨhɨ yo sacuví yo milagru. 30Ña tandɨhɨ yo chahá Nyoo vatyi sanduvahá yo ñu cuhví. Ña tandɨhɨ yo cahán yo inga sahan cha ña chitó yo. Ña tandɨhɨ yo cuví nacoto yo ta nacatyi yo ñáá cha cuñí chi catyí noo cha cahán yo chihin inga sahan. 31Ta ndu̱cu ndo cuhva na̱quehen ndo cha vaha ca cha chahá Nyoo. Soco cuasañahi noo ityi cha vaha ca chi ndo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\