1 Corintios 15

1Vityin yañi, cuñí vatyi nɨ̱cohon iñi ndo tuhun ra Cristo, cha sacacú chi yo, cha cahi̱n nuu ndo quɨvɨ cuan. Ta ican naquehe̱n ndo ta nɨɨ iñi ndo chinó iñi ndo. 2Ta suri cha cuenda tuhun ra Cristo cacú añima ndo tatu cuahán ndo tari cuhva sañahi̱ chi ndo. Soco tatu natyihí caxiin ndo cuahan ndo, ñahri maa tuhun cha chino̱ iñi ndo chi Nyoo. 3Cha xihna ri sacote̱ tuhun cha cutuhve̱ chi ndo. Ta sañahi̱ chi ndo vatyi ra Cristo chihi̱ ra cha catyi cuatyi yo, tari catyí nu libru Nyoo vatyi cucuvi. 4Tyicuan ta chicuchi̱ ñu chi ra. Soco nu ndu uñi̱ quɨvɨ nandoto̱ ra tari catyí tucu nu libru Nyoo. 5Tyicuan ta tuvi̱ ra Cristo nuu ra Pedro ta yaha̱ cuan ta nuu ndɨ uchi uvi tahan ra chicá tyiño ra. 6Yaha̱ cuan ta noo chaha tuvi̱ ra nuu yaha ca ohon cientu yañi yo. Ta cuaha ca ñu cuan iyó ca ñu vityin. Soco suhva ñu cha yaha̱ chihi̱ ñu. 7Yaha̱ cuan ta tuvi̱ ra nuu ra Jacobo. Yaha̱ cuan ta nuu tandɨhɨ ra apóstol. 8Ta nu ndɨhɨ tuvi̱ tucu ra nuu yuhu, cha cuví tari noo ra cuatyaa cha cacu̱ ta ta chaa ca yoo cacu. (Vatyi ta cutuñi ca iñi tuhun Nyoo cuví cuan.) 9Vatyi cha nuu tandɨhɨ ca ra apóstol cuví yuhu noo cha ñima ri tuhun. Ta ni ña nañé cha cuví apóstol vatyi chica̱ nyicon xain chi ñu ñohó cuenda Nyoo. 10Soco Nyoo vaha xaan ñáyɨvɨ cuví ra chihin. Ta ñima cha caha ri saha̱ ra tumañi iñi chii cha cuví noo ra chicá tyiño ra. Ta ñihi ca sahá tyiñe ican saha inga ra. Soco ñima mai sahá tyiñe vatyi maa Nyoo nyaá chihin. Ta ican ra sacuví tandɨhɨ cuan. 11Soco ñahri saha, an yuhu, an inga ra cuan. Soco tuhun cahán ndi chihin ndo, ican ihya cuvi tuhun cha chinó iñi ndo. 12Tatu cahán ndi tuhun cha nandoto̱ ra Cristo mahñu ñu ndɨyɨ chihin ndo, ¿ñáá tuhun cha yɨhɨ́ ndo catyí ndo vatyi ma nandoto ñu ndɨyɨ? 13Vatyi tatu ma nandoto ñu ndɨyɨ, nɨ ri ra Cristo ta ña nandoto̱ ra cuví cuan. 14Tyehe ta ña nandoto̱ ra Cristo, tuhun cha cahán ndi chihin ndo ñahri maa vale. Ta nɨ ri cha chinó iñi ndo, ñahri maa tuhun. 15Tatu tyehe ta ña ndicha cha sanandoto̱ Nyoo chi ra Cristo, cuví ndi noo ra cuendu tyi catyí ndi vatyi sanandoto̱ Nyoo chi ra. Ta tatu ña ndicha cha nandoto ñu ndɨyɨ, ña ndicha cha sanandoto̱ Nyoo chi ra Cristo. 16Vatyi tyehe ta ma nandoto ñu ndɨyɨ, ni ri ra Cristo ta ña nandoto̱ ra. 17Ta tatu ña nandoto̱ ra Cristo, ñahri maa tuhun cha chinó iñi ndo cha sandachí ra cuatyi ndo. Ta tacuhva iyó ri maa cuatyi ndo. 18Ta ñu yɨhɨ́ cuenda ra ta cachihi̱ ñu, cuanaa ri maa ñu cuví cuan. 19O tyehe ta ihya ri ñayɨvɨ̱ tyinyeé ra Cristo chi yo, ta ma nandoto yo quɨvɨ quichi ra, cuví yo noo ñu tondo cha nuu tandɨhɨ ca ñáyɨvɨ. 20Soco chitó vaha yo vatyi cha ndicha cuví cha nandoto̱ ra Cristo. Ta ican ra cuví cha nandoto̱ xihna ca mahñu ñu ndɨyɨ. 21Vatyi cha catyi cuatyi ra Adán ta chicoó tuhun chihi. Yucuan chaha tahán chi cúvi yo. Soco cha catyi cha nandoto̱ ra Cristo tahán chi nandoto tucu ñu yɨhɨ́ cuenda ra. 22Ta tari tandɨhɨ ñáyɨvɨ chihi̱ cha cuenda ra Adán, tyicuan caa tucu cunandoto tandɨhɨ ñu cuenda ra Cristo. 23Soco noo noo yo cunandoto yo quɨvɨ tahan chi chi yo. Xihna ca ra Cristo nandoto̱. Yaha cuan ta quɨvɨ quichi tucu ra inga chaha cunandoto tucu ñu yɨhɨ́ cuenda ra. 24Yaha cuan ta cundɨhɨ tuhun ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya ta ma cunyaca ñaha ca ra cuví tyiño nahnu, ta tatyi ña vaha. Vatyi ra Cristo cuatinyaa ra fuerza chi ra cuan. Ta cunacuhva cuenda ra chi Nyoo Sutu ra. 25Vatyi ra Cristo cunyaca ñaha ra nyacua nya quɨvɨ cuhva Nyoo cha cuvi chasaha ra chi tandɨhɨ ra xaan iñi chi ra. 26Ta nya nu ndɨhɨ, cusanaa ra tuhun chihi. 27Vatyi cha yaha̱ nacuhva̱ cuenda Nyoo tandɨhɨ chi ra Cristo vatyi cunyaca ñaha ra. Soco nu catyí chi vatyi tandɨhɨ natyaa Nyoo ndaha ra, cuñí chi catyí vatyi ma cunyaca ñaha ra chi maa Nyoo vatyi ican maa Nyoo natyaa tandɨhɨ cuan ndaha ra. 28Soco quɨvɨ saha ganaa ra Cristo tandɨhɨ, tyicuan ta maa ra cha cuví ra Sehe Nyoo, cunacuhva cuenda ra tandɨhɨ chi Nyoo Sutu ra. Vatyi Nyoo cucuvi ra Nyoo cuenda tandɨhɨ maa cha iyó. 29Tatu tyehe ta ña nandotó ñu chihi̱, ¿ñáá tuhun yɨhɨ́ ñu condutyá ñu tyiño nuu ñu chihi̱? 30Ta tyicuan caa tucu mai, tatu ma nandote, ¿ñáá tuhun ndoí vaha cha ndɨ quɨvɨ nyatí tuhun chihi? 31Tandɨhɨ quɨvɨ nyatí tuhun chihi. Soco ñahri caa vatyi sɨɨ́ cuñi chihin ndo. Vatyi chinó iñi ndo chi Sutu Mañi yo Jesucristo. 32Ñáá ri tuhun nyehi̱ tɨndoho ñuu Éfeso tatu tyehe ta ma nandoto ca yo. Vaha taxin ca sacuvi yo tari catyí ñáyɨvɨ: “Na cachi yo, na coho yo vatyi tyaan isa cúvi yo”, catyí maa ñáyɨvɨ cha ña chitó. 33Ma cuhva ndo cha sandavi ñaha ñu chi ndo. Vatyi iyó tucu tuhun cha catyí: “Tatu ñu tahan yo quiñi iyó ñu, cuví satɨvɨ ñu cuhva vaha cuahan yo.” 34Sa̱ha ndo cuenda cuhva iyó ndo. Ta ma sacuvi ca ndo cha quiñi caa. Vatyi chihin cuhva iyó suhva ndo chité tyi ña ñohó nuu ndo chi Nyoo. Catyí chi ndo tyehe caa vatyi nacoo tɨcahan nuu nuu ndo. 35Soco yɨhɨ́ ndo ndacá tuhun ndo: “¿Yoso caa cunandoto ñu chihi? ¿Ñáá coño ñuhu cucuiso ñu?” 36¡Tondo xaan xiñi ndo! ¿Atu ña chitó ndo vatyi tatu tachí yo noo chɨtɨ yutun, cuñí chi cha tyahyu soo chɨtɨ cuan? Tyicuan ta cañá noo yutun. (Chihi̱ chɨtɨ cuan tacuhva na coo yutun cuan ñayɨvɨ̱.) 37Vatyi cha tachí yo ñima maa tun tachí yo. Soco chɨtɨ tun, an cuví ri nuñi, o trigu, o ñáá ndɨhɨ ca chɨtɨ. 38Ta cha cañá cuan Nyoo sacuví ra yoso cuhva cuñí maa ra chi noo noo cha cañá cuan. Vatyi sɨɨn sɨɨn cuhva caa noo noo nuu chɨtɨ. 39Ta tyicuan caa tucu tandɨhɨ coño ñuhu, ña ɨɨn ri caá chi. Sɨɨn caa coño ñuhu ñáyɨvɨ. Sɨɨn caa coño ñuhu cuɨñɨ. Sɨɨn caa coño ñuhu saa. Sɨɨn caa coño ñuhu tiyaca. 40Ta tyicuan caa tucu cha iyó andɨvɨ. Sɨɨn caa cha iyó yucuan. Ta sɨɨn caa tucu cha iyó ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya. Ta cha iyó nya andɨvɨ tyaquɨ xaan, ta cha iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ tyaquɨ tucu cuan soco sɨɨn caa. 41Cha ndichin ñanyii, ña inuu ri chihin cha ndichin yoo. Ta ña inuu ri chihin cha ndichin tiñoo. Ta tiñoo ña inuu ri chihin inga tucu tiñoo. 42Ta tyicuan caa tucu tuhun cha nandoto yo. Vatyi chicuchi yo noo coño ñuhu yo cha tuhva tyahyu. Ta cunandoto yo soco chihin noo cha ma cúvi ca maa. 43Chicuchi yo noo cha numi ri tyahyu. Soco cunandoto noo cha tyaquɨ. Tyihi yo noo coño ñuhu pehe chichi ñuhú. Ta cunandoto noo cha nyee. 44Vatyi chicuchí yo coño ñuhu yo cuenda ñayɨvɨ̱ ihya chichi ñuhu. Ta cunandoto noo cha ñima ca cuenda ñayɨvɨ̱ ihya cuví, soco cuenda Nyoo andɨvɨ. Tatu iyó coño ñuhu yo ñayɨvɨ̱ ihya. Suri coo tucu noo cha ñima ca cuenda ñuhu ñayɨvɨ̱, soco cuenda andɨvɨ. 45Catyí tuhun Nyoo vatyi ra Adán ra cha chiyo̱ cha xihna ri, chaha̱ Nyoo ñayɨvɨ̱ coo ra. Soco ra Adán cu uvi, ra cuví Cristo, cuví ra Tatyi Ii ta chahá ra noo ñayɨvɨ̱ cha ma naa ca maa chi yo. 46Yucuan chaha, cha xihna ri tahán chi coo yo chihin coño ñuhu cuatyi yo. Ta yaha cuan ta coo yo cuenda Tatyi Ii Nyoo. 47Rayɨɨ cha chino̱ cha xihna ri, chihin ñuhú chino̱ ra. Ra cuenda ñuhu ñayɨvɨ̱ cuví ra. Ta rayɨɨ cu uvi cha cuví Sutu Mañi yo, ra cuenda andɨvɨ cuví ra. 48Tandɨhɨ yo nyisó yo coño ñuhu cha chino̱ chihin ñuhú, tari coño ñuhu ra Adán. Ta cha cucuiso yo andɨvɨ cuví chi tari nyisó ra Cristo ra quichi̱ nya andɨvɨ. 49Tari ndacú yo chi rayɨɨ, ra cha chino̱ chihin ñuhú, tyicuan caa tucu cundacu yo chi ra Cristo ra quichi nya andɨvɨ. 50Ta cuñí catyi chi ndo yañi, vatyi coño ñuhu yo ma cuvi quɨhvɨ chi andɨvɨ nu nyacá ñaha Nyoo. Noo cha tañi tyehe ri tɨvɨ ma cuvi quɨhvɨ noo nu ña tɨvɨ́. 51Soco cuñí tyi coto ndo noo tuhun xehe cha yori maa chitó. Vatyi ña tandɨhɨ yo cucúvi yo. Soco tandɨhɨ yo ta cunasama cuhva caa yo. 52Ta ɨɨn yaha cuii ri, tari noo cha ndahvá nuu ri yo, nu ndɨhɨ tɨvɨ ángel trompeta. Vatyi cutɨvɨ ángel trompeta ta ñu ndɨyɨ cunandoto ñu cha ma cúvi ca maa ñu. Ta Nyoo cunasama cuhva caá ñu. 53Vatyi cuñí chi tyi nasama Nyoo coño ñuhu yo chihin noo cha ma naa ca maa. 54Ta quɨvɨ cuan nasama coño ñuhu yo ta quehen yo cha ma tɨvɨ maa. Cua cuvi tari catyí nu libru Nyoo tyehe caa: “Nyoo cuví chasaha ra chi tuhun chihi.” 55Yoho, Tuhun Chihi, ¿nya nyaa tunyee iñi chuun vityin vatyi cahñun chi ndi? ¿Nya nyaa cha cua saha ganaun vityin, yoho Tuhun Chihi? 56Vatyi cuatyi yo ican chahá cha cahñi tuhun chihi chi yo. Ta ley chahnu, ican cuví cha chahá fuerza chi chi. 57Soco tyahví nyoo chi Nyoo, yañi. Vatyi sahá ganaa yo sɨquɨ cuan cha catyi Sutu Mañi yo Jesucristo. 58Yucuan chaha yañi, na cuinanyaa yo chihin Nyoo chihin cha nɨɨ iñi yo. Tyicuan ri na saha tyiño yo nu tyiño Sutu Mañi yo. Vatyi tyiño sahá yo chihin Sutu Mañi yo, ñima cha sahá tyiño caha ri maa yo cuví.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\