1 Corintios 16

1Ta tuhun cha tyinyeé ndo xuhun chi ñu ndahvi, ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo. Cu̱nyacuvi ndo tari catyí chi ñu nyicú tandɨhɨ vehe ñuhu ityi Galacia. 2Ma cuatu ndo nya quichi ta cuhva ndo xuhun. Soco tahan tahan nu ndɨhɨ vitya ri ta tyihi sɨɨn ndo cha tahán chi cuhva ndo chi ñu, yoso cuhva cha chahá Nyoo chi ndo. 3Ta quɨvɨ cha quichi, cutachi nya ra cha cuñí maa ndo vatyi cunyaca ra xuhun cuan chihin carta chi tahan yo cha canyicú nya Jerusalén. 4Ta tatu tahan tucu chi cuhin, cuhun coyo ra chihin. 5Cuhin nu nyicu ndo Corinto chiña, soco cuhun xihne ityi Macedonia. Vatyi ityi cuan cuyahi. 6Ta tatu chahá chi cuhva cundoi chihin ndo nyacua nya yahá yoo vichin. Tyicuan ta cuví tyinyeé ndo chiin chii ta cuhin inga ñuu. 7Ña cuñí cha ɨɨn yaha ri yahi nu nyicu ndo. Vatyi cuñí ndoi suhva quɨvɨ chihin ndo tatu Sutu Mañi yo ta cuñí ra. 8Soco cunyai ñuu Éfeso ihya, nyacua nya yaha quɨvɨ cha sanducahnú ñu Israel vico Pentecostés. Tyicuan ta quichi nu nyicu ndo. 9Cundoi suhva ihya vatyi vasɨ cuaha xaan ñáyɨvɨ ña cuñí nyehe ñu tuhun Nyoo, soco chahá xaan chi cuhva cahín tuhun Nyoo chihin ñáyɨvɨ ñuu ihya. 10Tatu chaa ra Timoteo, na cunyaa ra chihin ndo. Ta vaha tyi̱ñuhu ndo chi ra. Vatyi sahá tyiño tucu maa ra cuenda Sutu Mañi yo tari mai. 11Ta vaha co̱o iñi ndo nyehé ndo chi ra. Ta tyi̱nyee ndo chiin chi ra tyi quichi ra nu nyaí. Vatyi nyatí chi ra chihin inga yañi yo. 12Ta yañi yo, ra Apolos, chacu̱ ndahvi xain nuu ra nacuhun ra chihin inga yañi yo nu nyicu ndo. Soco ña cuñí ra. Soco cuhun maa ra nacuhva chi cuhva chi ra, na. 13Sa̱ñihi ndo chinó ca iñi ndo chi Nyoo. Ta cunɨɨ iñi ndo ta nacoo vaha fuerza Nyoo chi ndo. 14Tandɨhɨ cha sacuví ndo, sa̱cuvi ndo cha cuenda cha cuñí ndo chi Nyoo ta chi tahan ndo. 15Chitó ndo yañi vatyi ñáyɨvɨ chi ra Estéfanas xihna ca ñu chinó iñi tuhun ra Cristo ityi Acaya chiña. Ta vityin sacuví ñu tyiño nuu ra hermano. 16Ta catyí chi ndo vatyi sa̱ha ndo ñáyɨvɨ chi ñu cha iyó tari iyó ñu chiña, ta chi tandɨhɨ ñu cha tyinyeé ta sahá tyiño cuenda Nyoo. 17Ta cusɨɨ xaan cuñi cha quichi̱ coyo ra Estéfanas ta ra Fortunato ta ra Acaico. Vatyi maa ra catyinyeé ra chi ndi. Vatyi tandɨhɨ ndo ña cuví quichi ndo vatyi cañi xaan ñuu ndo. 18Soco maa ra quichi̱ coyo ra. Ta sandunyeé ca ra iñi chihin tuhun Nyoo. Tari sandunɨɨ́ ra iñi nyoho ñandɨhɨ. Ta vaha co̱o iñi ndo nyehé ndo tyiño casacuví ra. Vatyi maa ra ɨɨn ri chi Nyoo canyicón ra. 19Ta vachí nocumi chi ndo sahá tandɨhɨ yañi yo ta tahan yo cha ndu ɨɨ́n ri ityi Asia ihya. Ta vachi tucu nocumi chi ndo sahá ra Aquila ta cu Priscila, ta ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo cha ndu ɨɨn ri vehe ñuhu nu cuví vehe ñu. 20Vachi nocumi chi ndo sahá tandɨhɨ yañi yo, ta na̱cuhva maa ndo nocumi chi noo noo ndo nu nyicú ndo chiña. 21Nocumi cha vachí chi ndo ihya, yuhu ra Pablo tyai̱ chihin ndahi. 22Tatu nya ñáyɨvɨ ña cuñí chi Sutu Mañi yo Jesucristo, nacuhun ñu anyaya. Soco yuhu catyí: ¡Sutu Mañi yuhu, ña̱ha! 23Ta nasoco Sutu Mañi yo Jesucristo chi tandɨhɨ ndo. 24Ta catyí chi ndo vatyi yuhu cuñí chi tandɨhɨ ndo cha cuenda ra Cristo Jesús. Ta nacuví chi tyicuan caa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\