1 Juan 2

1Sehe nyihi, sacoté tuhun ihya chi ndo, tacuhva ma sacuvi ndo cuatyi. Soco tatu chicoo̱ cuatyi minoo ndo, ma yuhvi ndo, vatyi iyó ra cahán chaha yo nuu Nyoo. Ta ican ra cuví ra Jesucristo, ra vaha. 2Ta maa ra cuví ra chahnyá cuatyi yo, vatyi chihi̱ ra tyiño nuu yo cha cuenda cuatyi yo. Ta ñima cha cuenda maa ri maa yo, soco cha cuenda tandɨhɨ ñáyɨvɨ. 3Tatu quichahá yo tuhun cahán Nyoo, ñohó nuu yo chi ra. 4Soco tatu noo ra catyí ra: “Yuhu, ñohó nui chi Nyoo”, soco tatu ña quichahá ra tuhun cahán ra, cuví ra noo ra cuendu. Ta ñahri tuhun ndicha caá añima ra. 5Soco ñu naquehén vaha tuhun cahán Nyoo, ican ñu cuan cuví ñu cuñí chi ra chihin cha nɨɨ añima ñu. Ta cha tyicuan caa chitó yo tyi ɨɨn ri cuví yo chihin ra. 6Yóó cha catyí vatyi ɨɨn ri cuví chihin Nyoo, tahán chi coo ra tari cuhva chiyo̱ maa ra Jesucristo quɨvɨ chica̱ noo ra sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. 7Yañi yo, ñima noo tuhun chaa sacoté chi ndo, soco cuví chi noo tuhun chahnu cha chitó ndo nyata quɨvɨ xihna ri. Ta ican tuhun chahnu ihya cuví tuhun chiñi̱ ndo. 8Soco tari noo tuhun chaa cuví chi. Ta sacuví ra Cristo, ta chaha̱ ra cha sacuví tucu maa ndo ñandɨhɨ. Ta cha tyicuan caa, cha ñaa iñi cuahan nocuee chi. Ta cha ndichin Nyoo cha sandundichín chi. 9Ñu cha catyí vatyi nyaá ñu nu ndichin, ta ña cuñí nyehe ñu chi tahan ñu, ni nyaá ca ñu nu ñaa iñi. 10Ta ñu cuñí chi tahan, nu ndichin nyaá ñu. Ta ñahri maa cha cuví sanacava chi ñu nu cuatyi. 11Soco ñu cha ña cuñí nyehe chi tahan, nu ñaa iñi nyaá ñu. Ta ña chitó ñu nya ityi cuahan ñu vatyi ña cuví nyehe ñu vatyi tari cha cuaa ñu. 12Sacuhín tuhun ihya chi nyoho, ra cuatyaa sehi. Vatyi cha yaha̱ saha Nyoo tɨcahnu iñi cuatyi ndo cha cuenda cha chihi̱ ra Jesucristo tyiño nuu ndo. 13Ta chi nyoho, cha cuví ndo sutu, sacuhín tuhun ihya chi ndo, vatyi ñohó nuu ndo chi ra iyó nyata cumañi cacu ñuhu ñayɨvɨ̱́. Ta chi nyoho, ra tyivaa, sacuhín tuhun ihya vatyi cuví chasaha ndo chi ra ña vaha. Ta chi nyoho, cha cuví ndo ra cuatyaa sehi, sacuhín tuhun ihya vatyi ñohó nuu ndo chi Sutu yo Nyoo. 14Sacuhín tuhun ihya chi nyoho cha cuví ndo sutu, vatyi ñohó nuu ndo chi ra cha iyó nyata cacu ñuhu ñayɨvɨ̱. Ta sacuhín tuhun ihya chi nyoho ra tyivaa vatyi nyaá xaan fuerza chi ndo. Ta tuhun Nyoo caá añima ndo. Ta cuví chasaha ndo chi ra ña vaha. 15Ma cuñi ndo cha quiñi caa cha iyó ñayɨvɨ̱ ihya. Ni ma cuñi ndo cha iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. Vatyi ñu cuñí tandɨhɨ ihya, ña cuñí ñu chi Nyoo. 16Vatyi tandɨhɨ cha iyó ñayɨvɨ̱ ihya, cha ña vaha cha quichi cuvi iñi coño ñuhu yo, ta cha nyehe yo ta quichi cuvi iñi yo coo chi yo, ta cha cuñi yo cuyaa yo chihin cha iyó chi yo, tandɨhɨ ihya ñima cuhva chahá Sutu yo Nyoo chi yo cuví, soco maa maa ri cha chahá ñayɨvɨ̱ ihya cuví. 17Ta ñayɨvɨ̱ ihya cuahan sandɨhɨ chi, chihin tandɨhɨ cha quiñi caa cha quichi cuvi iñi ñáyɨvɨ. Soco ñu cha sacuví cuhva cuñí Nyoo, tyicuan ri maa cuacoo ñu chihin ra. 18Sehe nyihi, cha nyaá yo nu cuandɨhɨ quɨvɨ. Ta nyoho chiñi̱ soho ndo vatyi vachi noo ra cha ña cuñí nyehe chi ra Cristo, ta vityin cha cuaha xaan ra ña cuñí nyehe chi ra Cristo iyó vityin. Yucuan chaha nacoto yo vatyi cha nyaá yo nu cuandɨhɨ quɨvɨ. 19Maa ra nu nyicú yo quita̱ coyo ra, vatyi ñima ra cuenda yo cuví chi ra. Vatyi tyehe ta ra cuenda yo cacuví chi ra, candoó ra chihin yo. Soco cuahan coyo ra tacuhva quetuvi vatyi ña tandɨhɨ ñáyɨvɨ ta cuenda yo cuví ñu. 20Soco chi nyoho chaha̱ ra Cristo Tatyi Ii Nyoo cunyaa añima ndo. Ta chitó ndo tandɨhɨ. 21Sacuhín tuhun ihya chi ndo ñima cha cuenda vatyi ña chitó ndo cha ndicha, soco vatyi chitó ndo. Ta ni noo cuendu ma quita cahan ñu sacuví cha ndicha. 22¿Yóó cha cuví ñu cuendu? Ñu catyí vatyi ra Jesus ñima ra Cristo cuví ra. Ta ñu cha catyí tyehe caa, ñu xaan iñi chi ra Cristo cuví ñu. Vatyi ña chinó iñi ñu chi Sutu yo Nyoo, ta nɨ ri chi ra Jesucristo Sehe Nyoo. 23Tandɨhɨ cuii ñu ña chinó iñi chi Sehe Nyoo, yori Sutu yo Nyoo nyaá chihin ñu. Soco ñu catyí vaha chi ñáyɨvɨ vatyi ra Jesucristo cuví Sehe Nyoo, ɨɨn ri cuví ñu chihin Nyoo ñandɨhɨ. 24Yucuan chaha nyoho, tuhun cha chiñi̱ ndo nya quɨvɨ xihna ri, naquehe̱n vaha ndo chichi añima ndo. Tatu ndoó chi chichi añima ndo, ɨɨn ri cuví ndo chihin Sehe Nyoo ta chihin Sutu yo Nyoo ñandɨhɨ. 25Ta ra Jesucristo catyí ra vatyi cuhva ra noo ñayɨvɨ̱ chaa cha ma naa ca maa coo yo. 26Sacuhín tuhun ihya chi ndo cha cuenda vatyi cuaha xaan ra sandaví ñaha chi ndo iyó. 27Soco ra Jesucristo chaha̱ ra Tatyi Ii Nyoo cha cunyaa añima ndo, ta ña chiñuhú ca cha sañaha ni noo ñáyɨvɨ chi ndo. Vatyi suri maa Tatyi Ii Nyoo sañahá chi ndo ndɨɨ cuii maa tuhun. Ta cha ndicha cuví, ñima cuendu cuví. Yucuan chaha sa̱ñihi ca ndo cu ɨɨn ri ndo chihin ra Cristo tari cuhva sañahá Tatyi Ii Nyoo chi ndo. 28Ta vityin nyoho, ra cuatyaa sehi, cui̱nyañaa yo chi ra Cristo tacuhva vatyi nachaa chi quɨvɨ quichi ra, ma cutucu cuñi yo chihin ra. Ta tyicuan caa tucu maa ra chihin yo. Ta sɨɨn ri tacuhva cha ma tahan yo tɨcahan nuu nuu ra quɨvɨ quichi ra. 29Cha chitó ndo vatyi ra Cristo vaha ra. Chitó tucu ndo vatyi tandɨhɨ ñu cha nyacuví cha vaha, sehe Nyoo cuví chi ñu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\