1 Juan 3

1Nye̱he ndo, yoso cha cuñí Sutu yo Nyoo chi yo, vatyi nasaha ra sehe ra chi yo. Ta catyí ra: “Nyoho, sehi cuví chi ndo.” Yucuan chaha ñáyɨvɨ, ña cuñí nyehe ñu chi yo vatyi tyicuan caa tucu, ña cuñí nyehe ñu chi maa ra. 2Yañi, vityin cha cuví yo sehe ra. Soco ta coto ca yo yoso caa cucuvi yo. Soco chitó yo vatyi nachaa chi quɨvɨ quichi ra Jesucristo, cucuvi yo tari maa ra, vatyi cunyehe vaha yo chi ra tari cuhva caá ra. 3Ta tandɨhɨ yo cha nyatú yo cha cucuvi tyehe caa, nducú yo cuhva ta sandundɨɨ́ ca yo añima yo, tari ndɨɨ maa Sutu Mañi yo Jesucristo. 4Tandɨhɨ ñu sacuví cuatyi, ña quichahá ñu ley Nyoo. Vatyi cha sacuví yo cuatyi, ña quichahá yo ley Nyoo cuví chi cuan. 5Cha chitó ndo vatyi ra Cristo quichi̱ ra ñayɨvɨ̱ tacuhva tinyaa̱ ra cuatyi yo, ta maa ra ñahri cuatyi ra. 6Tandɨhɨ yo cha ɨɨn ri cuví yo chihin ra, ña sacuví yo cuatyi. Soco ñáyɨvɨ cha sacuví cuatyi, ta quehen cuenda ca ñu chi ra, ni ta cohon ca ra añima ñu. 7Sehe luhli, ñaha sandavi ñaha ñáyɨvɨ chi ndo, vatyi ñu cha sacuví cha vaha, vaha ñu, tari maa ra Cristo vaha ra. 8Soco ñu cha sacuví cuatyi, cuenda ra ña vaha yɨhɨ́ ñu. Vatyi ra ña vaha sacuví ra cuatyi nyata quɨvɨ xihna ri. Soco yucuan chaha quichi̱ ra Jesucristo, ra cha cuví Sehe Nyoo, tacuhva vatyi satanɨ ra ndɨɨ cuii cha sacuví ra ña vaha. 9Tandɨhɨ yo cha cha yaha̱ nacacu̱ chaa yo, nanduvi̱ yo sehe Nyoo, ta ña sacuví ca yo cuatyi, vatyi ñayɨvɨ̱ Nyoo iyó yo. Yucuan chaha ña sacuví ca yo cuatyi, vatyi cha yaha nacacu chaa yo ta sehe Nyoo cuví chi yo. 10Ta tyehe caa cuví nɨcohon nuu yo chi ñu cha cacuví sehe Nyoo, ta ñu cuví sehe cuihna. Vatyi yóó ñu sacuví cha ña vaha o ña cuñí nyehe ñu chi tahan ñu, ñima ñáyɨvɨ cuenda Nyoo cuví ñu. 11Vatyi ican ihya cuví tuhun cha chiñi̱ ndo quɨvɨ xihna ri: Cha cuñi yo chi noo noo tahan yo. 12Ña tahán chi sacuvi yo tari cuhva sacuvi̱ ra Caín. Cuvi̱ ra noo ra cuenda ra ña vaha. Ta chahñi̱ ra chi yañi ra. ¿Ñáá tuhun chahñi̱ ra chi ra? Cha cuenda vatyi vaha cuhva sacuvi̱ yañi ra, ta maa ra Caín chinyacuvi̱ ra cha ña vaha. 13Yañi yo, ma iyo cuñi ndo tatu ña cuñí nyehe ñáyɨvɨ chi ndo. 14Yoó chitó yo vatyi tari minoo ra chihi̱ ta nandoto̱ cuví yo vatyi iyó yo noo ñayɨvɨ̱ chaa vatyi cuñí yo chi tahan yo. Ñu cha ña cuñí chi tahan, tari quɨvɨ ni cuví ca ñu tari noo ra chihi̱, ta ta nandoto ca ñu. 15Yóó ñu cha xaan iñi chi tahan, tari noo ñu chahñí ñáyɨvɨ cuví ñu. Ta chitó ndo vatyi ni noo ñu chahñí, ma cuhva Nyoo ñayɨvɨ̱ chaa cha ma naa ca maa coo añima ñu. 16Nɨcohón nuu yo ñáá cha cuví cha cuñí yo chi tahan yo vatyi ra Jesucristo sañaha̱ ra chi yo. Vatyi maa ra cuñí ra chi yo, ta chaha̱ ra ñayɨvɨ̱ ra cha catyi yo. Ta tyicuan caa tucu maa yo, cu̱ñi yo chi tahan yo ta cu̱hva yo ñayɨvɨ̱ yo cha cuenda ñu. 17Ta tatu yɨhɨ́ yo iyó chiin chi yo sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya, ta nyehé yo cumañí cha cumañí chi tahan yo, ta sahá ri yo cha ña nyehé yo, ¿atu cuñí yo chi Nyoo cha sacuví yo cha tyicuan caa? Ña cuñí yo chi ra cuví chi cuan. 18Ra cuatyaa sehi, ñima chihin tuhun yuhu ri yo, cu̱ñi yo chi tahan yo, soco na cuñi yo chi ñu chihin cha sacuví yo tumañi iñi, ta chihin cha nɨɨ iñi yo. 19Tatu sacuví yo tyicuan caa, chitó yo tyi yɨhɨ́ yo tuhun ndicha. Ta vaha iyó yo chihin Nyoo. 20Tatu chichi añima yo ta tuví iñi yo tyi iyó cuatyi yo, vihi ca cuví Nyoo, chitó ra cha caá añima yo. 21Yañi, tatu tuví iñi yo tyi ñahri cuatyi yo, ma yuhvi cuñi yo nyehe yo chi Nyoo. 22Ta ñáá ri cha cacan tahvi yo cuacuhva ra chi yo, vatyi quichahá yo tuhun cahán ra, ta sacuví yo cuhva tahán iñi ra. 23Ta ican ihya cuví tuhun chaha̱ ra chi yo: Cha chi̱no iñi yo vatyi ra Jesucristo cuví Sehe ra. Ta cha cu̱ñi yo chi noo noo tahan yo vatyi tyicuan caa tuhun cha chaha̱ ra chi yo. 24Ta ñu cha quichahá tuhun chaha̱ ra chi yo, iyó ñu cha ɨɨn ri cuví ñu chihin ra, ta maa ra iyó ra chichi añima ñu. Ta cha cuenda Tatyi Ii ra cha chaha̱ ra chi yo, chitó yo vatyi nyaá ra chihin yo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\