1 Juan 4

1Cuñí xain chi ndo, yañi. Ma chino iñi ndo tandɨhɨ ñáyɨvɨ cha catyí tyi cuenda Nyoo cahán ñu. Nye̱he xihna ndo tatu nacachí tahan cha cahán ñu chihin tuhun Nyoo. Vatyi cuaha xaan ra cha catyí vatyi Nyoo sañahá chi ra. Soco ña ndicha. 2Soco tyehe caa cuví nɨcohon nuu ndo tatu Tatyi Ii Nyoo sacahán chi ra o ñima. Tandɨhɨ ra cha catyí vatyi quichi̱ ra Jesucristo nya gloria ta cacu̱ ra chihin coño ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya, ican ra cuan, sacahán Tatyi Ii Nyoo chi ra. 3Soco ndɨɨ cuii maa ñáyɨvɨ cha catyí vatyi ra Cristo ña chica̱ noo ra chihin coño ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya, ñima Nyoo sacahán chi ñu cuan, soco tatyi ña vaha, cha xaan iñi chi ra Cristo, ican sacahán chi ñu. Cha chiñi̱ ndo vatyi nyaá quichi cuan. Ta vityin cha chicá noo chi sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. 4Ra cuatyaa sehi, ñáyɨvɨ chi Nyoo cuví ndo. Ta cuví chasaha ndo chi ra xaan iñi chi ra Cristo. Vatyi cahnu ca ra Cristo, ra nyaá añima ndo ta ñima ca ra ña vaha, ra cha chicá noo sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya. 5Maa ñu cuan, ñu cuenda ñayɨvɨ̱ ri ihya cuví ñu. Yucuan chaha cahán ñu tuhun ñayɨvɨ̱ ihya. Ta ñu cuenda ñayɨvɨ̱ ihya tyasohó ñu tuhun cahán ñu. 6Soco yoó cuví yo ñu cuenda Nyoo. Ta ñu cuenda Nyoo tyasohó ñu tuhun cahán yo, soco ñu yɨhɨ́ tatyi ña vaha añima, ña cuñí ñu tyasoho ñu. Ta tyicuan caa cuví nɨcohon nuu yo chi ñu yɨhɨ́ Tatyi Ii Nyoo ta ñu yɨhɨ tatyi ña vaha. 7Yañi yo, na cuñi yo chi tahan yo, vatyi Nyoo sañahá ra chi yo yoso caa cha tahán chi cuñi yo chi ñu. Tandɨhɨ yo cha cuñí yo chi tahan yo sehe Nyoo cuví chi yo, ta ñohó nuu yo chi Nyoo. 8Soco ñu cha ña cuñí chi tahan, ta cohon nuu ca ñu chi Nyoo, vatyi Nyoo cuñí xaan ra chi yo ta chi tandɨhɨ ñáyɨvɨ. 9Ta sañaha̱ Nyoo vatyi cuñí ra chi yo chihin cha chaha̱ ra noo Sehe mañi ra tyi quichi̱ ra sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya, vatyi cuhva ra noo ñayɨvɨ̱ chaa coo yo. 10Nye̱he xihna, yoso cha cuñí Nyoo chi yo. Ñima vatyi xihna ca yo cuñí yo chi ra, soco xihna ca maa ra cuñí ra chi yo. Ta tachi̱ ra chi Sehe ra vatyi tacuhva cúvi ra tyiño nuu yo ta cahnya ra cuatyi yo. 11Nyoho yañi, tatu cuñí Nyoo chi yo cha tyicuan caa, tahán tucu chi cuñí maa yo chi tahan yo. 12Vasɨ nɨ nonga ñáyɨvɨ, ta nyehe ca ñu chi Nyoo, soco tatu cuñí yo chi noo noo tahan yo, Nyoo nyaá ra añima yo. Ta tyicuan caa nɨɨ vaha iñi yo cuñí yo chi ra. 13Ta chitó yo vatyi nyaá yo chichi ndaha ra, ta maa ra nyaá añima yo vatyi chaha̱ ra Tatyi Ii ra cunyaa añima yo. 14Ta nyuhu nyehe̱ vaha ndi ta cuví ndi cha ndaa vatyi Sutu yo Nyoo saquichi̱ ra chi Sehe ra tacuhva vatyi sacacu ra chi yo cha cuví yo ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. 15Tandɨhɨ ñu nachinó iñi chihin cha nɨɨ iñi ñu ta catyí ñu vatyi ra Jesús cuví ra Sehe Nyoo, Nyoo nyaá ra chichi añima ñu. Ta maa ñu nyaá ñu chichi ndaha ra. 16Ta yoó cha nacoto yo ta nachino iñi yo tyi Nyoo cuñí ra chi yo, ta chi tandɨhɨ ñáyɨvɨ. Ta ñu cha cuñí chi tahan, chichi ndaha Nyoo nyaá ñu. Ta Nyoo nyaá ra chichi añima ñu. 17Vatyi tatu cuñí yo chi Nyoo chihin cha nɨɨ iñi yo ma yuhvi cuñi yo nyehe yo chi ra, nachaa chi quɨvɨ cutuñi chi tandɨhɨ ñáyɨvɨ nuu ra. Vatyi tari cuhva iyó maa ra Jesucristo, tyicuan caa iyó yo sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya. 18Nyoo cuñí ra chi yo, ta tatu cuñí yo chi ra, ñahri maa cha yuhví yo. Tatu nɨɨ iñi yo cuñí yo chi Nyoo ña nuña ca nu quɨhɨ tuhun yuhví añima yo, vatyi Nyoo tava̱ ñehe ra tandɨhɨ maa cuan. Vatyi tatu yɨhɨ́ cha yuhvi cuñi yo, yɨhɨ́ cha cuenda vatyi iyó cuatyi yo. Ta yuhví yo cha cutachi tuñi Nyoo chi yo. Vatyi tatu yuhvi cuñí yo, yuhví yo vatyi ña cuñí vaha yo chi Nyoo. 19Yoó cuñí yo chi Nyoo vatyi xihna ca maa ra cuñí ra chi yo. 20Tatu yóó cha catyí: “Yuhu cuñí chi Nyoo”, catyí ñu, soco ña cuñí nyehe ñu chi tahan ñu, noo ñu cuendu cuví ñu. Vatyi tatu ña cuñí nyehe ñu chi tahan ñu cha nyehé ñu, ¿atu cuví cuñí ñu chi Nyoo cha ña nyehé ñu? Ma cuvi. 21Ta Nyoo chaha̱ ra tuhun ihya chi yo: Ñu cha cuñí chi Nyoo, tahán chi cha cuñí tucu ñu chi noo noo tahan ñu ñandɨhɨ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\