1 Juan 5

1Tandɨhɨ ñu chinó iñi tyi ra Jesús cuví Cristo cha saquichi̱ Nyoo, sehe Nyoo cuví chi ñu; ta tatu cuñí yo chi noo sutu, cuñí tucu yo chi tandɨhɨ sehe ra. 2Tatu cuñí yo chi Nyoo ta sacuví yo cha catyí ra, chitó yo vatyi cuñí tucu yo chi ñu sehe Nyoo. 3Vatyi cha cuñí yo chi Nyoo ican cuví cha quichahá yo tuhun chaha̱ ra chi yo. Ta tandɨhɨ tuhun cha chaha̱ ra chi yo ña yɨɨ sacuvi yo. 4Vatyi tandɨhɨ yo cha cuví yo sehe Nyoo, cuví chasaha yo chi cha ña vaha cha iyó ñayɨvɨ̱ ihya chihin cha chinó iñi yo chi Nyoo. 5Ñu cha chinó iñi vatyi ra Jesús cuví Sehe Nyoo, ican ñu cuan cuví chasaha chi cha ña vaha cha iyó ñayɨvɨ̱ ihya. 6Ra Jesucristo quichi̱ ra sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya. Ta chitó yo tyi ndicha cha Sehe Nyoo cuví chi ra nu condutya̱ ra, ta nu chatɨ̱ nɨñɨ ra ñandɨhɨ. Ñima noo ri nu condutya̱ ra. Soco nu chatɨ̱ nɨñɨ ra ñandɨhɨ. Ta Tatyi Ii Nyoo cuví cha ndaa tyi tyicuan caa cuvi̱. Ta maa ri cha ndicha cahán Tatyi Ii Nyoo. 7Iyó uñi tahan testigu cha nyaá andɨvɨ: Sutu yo Nyoo ta ra Cristo ra cuví Tuhun Cahán Nyoo, ta Tatyi Ii Nyoo. Ta nduñi tahan ihya cuví noo ri, ta ɨɨn ri cuhva cahán nduñi tahan. 8Ta iyó uñi tahan testigu sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya: Tatyi Ii Nyoo cha nyaá añima yo catyí vatyi ican ra Jesús cuví Sehe Nyoo. Yucuan cuví noo. Ta nu condutya̱ ra Jesús, Nyoo catyí ra vatyi ican ra cuví Sehe ra. Yucuan cuví cha cu uvi. Ta nu chatɨ nɨñɨ ra Jesús, yucuan cuvi cha cu uñi cha sañahá chi vatyi ra Jesucristo cuví ra Sehe Nyoo. Ta tyicuan caa nduñi tahan cuan ɨɨn ri cuhva cahán. 9Yoó tuhvá yo naquehen yo tuhun cahán ra cuví testigu sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya. Soco Nyoo cahnu ca cuví ra ta ñima ca ra ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya. Ta ican ra catyi̱ ra vatyi ra Jesús cuví Sehe ra. 10Ñu cha chinó iñi tyi Sehe Nyoo cuví chi ra Jesús, chitó ñu chichi añima ñu tyi ndicha. Ñu cha ña chinó iñi chi ra, tari quɨvɨ cha sahá ñu tuhun tyi Nyoo ra cuendu cuví ra, vatyi ña cuñí ñu chino iñi ñu cha cahán Nyoo tumañi iñi cuenda Sehe ra, ra Jesús. 11Ta ican ihya cuví tuhun cahán Nyoo chihin yo: Catyí ra tyi chaha̱ ra noo ñayɨvɨ̱ chaa coo yo tatu chinó iñi yo vatyi ra Jesucristo cuví Sehe ra. 12Ñu cha nyaá Sehe Nyoo añima, iyó ñu ñayɨvɨ̱ chaa ihya. Ta ñu cha yori Sehe Nyoo nyaá añima, ñahri ñayɨvɨ̱ chaa cuan iyó ñu. 13Sacuhín tuhun ihya chi nyoho cha chinó iñi chi ra Jesús Sehe Nyoo, tacuhva coto ndo tyi cha iyó ndo ñayɨvɨ̱ chaa cha ma naa ca maa. 14Cunyeé xaan iñi yo chi Nyoo vatyi chitó yo vatyi tatu chicán yo cha chicán yo chi ra ta cuhva cuñí ra cuví, maa ra chiñí ra tuhun cahán yo. 15Ta tatu chitó yo tyi chiñí ra tuhun cahán yo, chitó tucu yo tyi cha ñihi̱ yo cha chica̱n yo chi ra. 16Tatu nyehé yo noo ñu tahan yo sacuví ñu noo cuatyi, soco noo cuatyi cha ña sacunaá chi chi ñu nuu Nyoo, cuví cacan tahvi yo chi ra cha cuenda ñu. Ta cusaha ra tɨcahnu iñi cuatyi ñu tacuhva coo ca ñu nuu ra. Soco iyó noo cuatyi cha satɨvɨ́ chi ñáyɨvɨ nuu Nyoo. Ña tahán chi cacan tahvi yo cha cuenda ñu cha sacuvi cuatyi cuan. 17Tandɨhɨ cha ña vaha cha sacuví ñáyɨvɨ, cuatyi cuví. Soco iyó cuatyi cha ña satɨvɨ́ ndɨhɨ chi chi yo nuu Nyoo. 18Chitó yo vatyi ñu cha nacacu̱ chaa saha̱ Nyoo, ña sañihí ñu sacuvi ñu cuatyi. Vatyi Sehe Nyoo sahá cuenda chi ñu ta ña chahá ra cha tɨɨn ra ña vaha chi ñu. 19Ta yoó chitó yo tyi cuenda Nyoo yɨhɨ́ yo. Tandɨhɨ ca ñáyɨvɨ, cuenda ra ña vaha yɨhɨ́ ñu, vatyi nyacá ñaha ra chi ñu. 20Chitó tucu yo vatyi cha quichi̱ Sehe Nyoo. Ta chaha̱ ra cha chiñi tuñi vatyi cohon nuu yo chi Nyoo, ra ndicha vaha. Ta nyaá yo chichi ndaha ra cuví cha ndicha, ra cuví Sehe Nyoo, ra Jesucristo. Ican ra cuví Nyoo cha ndicha, ican ra cuví ñayɨvɨ̱ chaa cha ma naa ca maa. 21Nyoho ra cuatyaa sehi, sa̱ha ndo cuenda chi ndo chihin cha sacahnú ñáyɨvɨ, ta ni ñima Nyoo cuví. Ta na cuvi chi tyicuan caa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\