1 Pedro 1

1Yuhu ra Pedro cuví noo apóstol cuenda ra Jesucristo, ta cuñí chi catyí, vatyi maa ra tachi̱ chii vatyi caque tyiño ra. Tyaí noo tutu ihya chi nyoho cha ña iyó ndo ñuu ndo, vatyi iyó ndo noo noo ñuu ityi Ponto, ta Galacia, ta Capadocia, ta Asia ta Bitinia. 2Chi nyoho nacachi̱ vaha maa Nyoo Sutu yo vatyi nyata cha naha chito̱ ra vatyi tyicuan caa cuquichaha ndo chi ra. Maa Tatyi Ii tyinyee̱ chi ndo vatyi cuví nacuhva ndo chi ndo chi Nyoo, ta tyicuan caa cuví quichaha ndo chi ra Jesucristo, ta ndundɨɨ́ ndo chihin nɨñɨ ra. Na naquehen ndo cuaha ca cha vaha ta cha taxi ri coo añima ndo sahá maa Nyoo. 3Sa̱cahnu yo chi Nyoo Sutu Sutu Mañi yo Jesucristo vatyi ndahvi cuñí ra nyehé ra chi yo ta chahá ra cha nacacu chaa yo inga chaha tacuhva coo yo ñayɨvɨ̱ chaa cha ma naa ca maa. Ta yucuan cuví cha chaha̱ cha cuita iñi yo cha cuñihi yo vatyi cha nandoto̱ ra Jesucristo. 4Ta Nyoo cuacuhva ra tandɨhɨ cha tahán chi chi yo cha cumí vaha ra nya andɨvɨ. Ta cuví chi noo cha ma naa ta ni ma tɨvɨ, ta ni ma ndahva chi tari ndahva ita. 5Ta vatyi chinó iñi yo chi Nyoo maa ra sahá cumi chi yo chihin tunyee iñi ra nyacua nya cacu ndɨhɨ añima yo. Ta cusañaha ra chi yo ñáá cha cuñi chi catyi cha cacú yo nu cuandɨhɨ tyembu. Vatyi cha nyatú tuhva cuan chi yo. 6Ta yucuan chaha sɨɨ xaan cuñí ndo, vasɨ tahán chi cha nyehé ndo ndɨhɨ nuu tɨndoho suhva quɨvɨ. 7Vatyi cha chinó iñi yo chi Nyoo, vaha ca ican saha xuhun cuaan. Vatyi xuhun cuaan cuví chi noo cha cundɨhɨ. Soco cuví nyehe yo chihin ñuhu̱ tatu vaha chi, vatyi chihin cha ihñi cundutya chi ta cucayu cha ña vaha yɨhɨ́ chihin chi. Soco ndoó xuhun cuaan vaha cuan. Tyicuan caa tucu nyehé Nyoo chi ndo tatu vaha chinó iñi ndo chi ra. Yucuan chaha nyehé ndo tɨndoho vityin. Soco tatu ña ndu uví iñi ndo cha chinó iñi ndo chi ra, cutuvi ndo nuu ra ta cusacahnu ñáyɨvɨ chi maa ra ta chi maa ndo quɨvɨ quichi Sutu Mañi yo Jesucristo inga chaha. 8Nyoho cuñí ndo chi ra Jesucristo vasɨ ta nyehe ca ndo chi ra. Ta vasɨ ña nyehé ndo chi ra vityin, soco chinó iñi ndo chi ra, ta sɨɨ xaan sɨɨ xaan cuñí ndo nyacua ña ñihí ca ndo cuhva catyí ndo yoso cuhva cha sɨɨ cuñí ndo. 9Vatyi cucacu ndɨhɨ añima ndo ta yucuan cuví cha cuñihi ndo vatyi chinó iñi ndo chi Nyoo. 10Sɨquɨ cuan canducu̱ tuhun ra profeta Nyoo ta cha naha. Ta canducu̱ xaan ra cuhva coto ra ñáá cha cuví cuan. Ta catyaa̱ ra nu tutu cuenda tumañi iñi cha cucuhva Nyoo chi yo. 11Ta Tatyi Ii ra Cristo sacoto̱ chi chi ra ñáá ndɨhɨ tɨndoho cunyehe ra Cristo, ta yaha cuan yoso caa cusanducahnu Nyoo chi ra. Ta profeta cuan canducu̱ xaan ra cuhva cacoto ra yóó ra cucuvi ra Cristo cha cucuvi chi tyicuan caa, ta ama cucuvi tuhun cha catyi̱ Tatyi Ii chi ra. 12Soco sacoto̱ Nyoo chi ra vatyi tyiño cha casacuví ra, ñima cha vaha chi maa ra cuví, soco cha vaha chi maa yo cuví. Ta ican cuví cha sacotó ndi chi ndo vityin. Vatyi chihin tunyee iñi maa Tatyi Ii cha saquichi̱ Nyoo, caha̱n ndi tuhun ra Cristo nuu ndo yoso caa sacacú ra chi yo. Ta ángel cacuñí xaan ra cacoto ra tuhun ihya. 13Yucuan chaha sa̱ha vaha ndo cuenda cha cua sacuvi ndo, ta cachi co̱o ndo. Quɨ̱hɨ vaha iñi ndo cha cuacuhva Nyoo chi yo cha cuenda cha cuñí ra chi yo. Cuaha cuacuhva ra chi yo quɨvɨ quichi ra Jesucristo inga chaha. 14Ta co̱o ndo tari noo sehe cha quichahá chi nu cahán sutu chi. Ma coo ndo tari chiyo̱ ndo quɨvɨ ta ni cumañi ca cohon nuu ndo chi Nyoo. Vatyi cha ña vaha cha cuñí coño ñuhu ndo chinyaca̱ ñaha chi chi ndo. 15Soco co̱o ndo noo ñayɨvɨ̱ ndɨɨ, vatyi maa Nyoo, ra cha nacana̱ chi ndo, ndɨɨ ra. 16Vatyi tyicuan caa catyí Nyoo nu tutu ra. “Cu̱ndɨɨ ndo vatyi mai ndɨi”, catyí Nyoo. 17Tatu tuhvá ndo chicán tahvi ndo chi Nyoo ta catyí ndo “Sutu Mañi yuhu” chi ra, sa̱ha ndo cuenda chi ndo ta sa̱ha ndo ñáyɨvɨ chi ra cha nɨ ri ca cha iyó ndo sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. Vatyi Nyoo ña sahá ra cuenda cuhva cahán yo. Soco sahá ra cuenda cuhva iyó noo noo yo, an cuvi ri yo ñu tyayɨɨ, an cuví ri yo ñu ndahvi. 18Nyoo nasama̱ ra cuhva chiyo̱ ndo, vatyi cuhva cuan ña vaha, Cuhva cha sanandoo̱ Sutu chahnu ndo chi ndo cuví. Ta chitó ndo tyi Nyoo tyiyahvi̱ ra tacuhva cuvi cacu añima yo. Soco ñima chihin xuhun cuaan o xuhun cuichin. Noo cha cundɨhɨ noo quɨvɨ cuví cuan. 19Soco cha tyiyahvi̱ maa Nyoo chihin nɨñɨ ra Cristo. Ta yucuan cuvi noo cha vaha xaan ca. Ta ra Cristo cuví ra tari noo mbee luhlu quɨtɨ vaha, ñahri nu pehe tɨ, tyicuan caa ra Cristo, ñahri cuatyi ra soco chihi̱ ra. 20Ta nyata ni cumañi ca chino ñuhu ñayɨvɨ̱ chicunyaa cuhva cha cucuvi chi ra Cristo tyehe caa. Soco ña cuvi̱ cha numi ri. Nyacua nya vityin nu cuandɨhɨ quɨvɨ, chino̱ cava tandɨhɨ cuan cha cuenda cha vaha chi maa yo. 21Cha cuenda ra Cristo ta chinó iñi ndo chi Nyoo. Vatyi ican ra sanandoto̱ chi ra Cristo cha yaha̱ chihi̱ ra. Ta sacahnu̱ Nyoo chi ra. Ta yucuan chaha chinó vaha iñi ndo chi Nyoo tyi cunaquehen ra chi ndo. 22Maa Tatyi Ii Nyoo tyinyeé chi ndo ta cuví quichahá ndo tuhun cha ndicha. Yucuan ta cuví cuñi ndo chi tahan ndo cuenda Nyoo chihin cha nɨɨ iñi ndo. Tyicuan caa cuñí chi cha cu̱ñi ndo chi tahan ndo chihin cha vaha yɨhɨ́ añima ndo ta chihin tandɨhɨ fuerza ndo. 23Vatyi tari quɨvɨ cha nacacu̱ chaa ndo, ñima tari cacu ndo chihin sutu ndo ihya ñuhu ñayɨvɨ̱, vatyi ra cuan numi ri chihi ra, soco nacacu̱ chaa ndo chihin tuhun Nyoo cha ña tuhvá chihí vatyi tuhun Nyoo tyicuan ri maa iyó. 24Vatyi tyehe caa catyí tuhun Nyoo: Tandɨhɨ ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya cuví ñu tari cuhu. Ta cha cahnu cha sacuví ñu cuví chi tari ita. Vatyi cuhu cuan na ityi, ta coyo ita cuan. (Ta tyicuan caa ñáyɨvɨ, chihí ri ñu.) 25Soco tuhun Sutu Mañi yo tyicuan ri maa iyó. Ican cuví tuhun cha caha̱n ndi chihin ndo: tuhun vaha cha sacacú Nyoo añima yo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\