1 Pedro 2

1Yucuan chaha na sandoo yo tandɨhɨ nuu cha quiñi caa. Ma sandavi ñaha yo chi ñáyɨvɨ. Ma saha ri maa yo tyi vaha yo ta ña ndicha. Ma nyiyo iñi yo nyehe yo cha iyó chi inga ñáyɨvɨ. Ñahri cuendu cahan yo. 2Soco tari cha lee cha ni cacu̱, nanducú vavaha chi cha caxin chi, tyicuan caa ndu̱cu ndo tuhun Nyoo tacuhva vatyi chihin cuan cuahnu ndo ta cohon nuu ca ndo chi Nyoo, nyacua nya cacu ndɨhɨ añima ndo, 3tatu ndicha cha nacotó ndo vatyi Sutu Mañi yo, vaha xaan ñáyɨvɨ cuví ra chihin yo. 4Sa̱yatyin ca ndo chi ndo chi Sutu Mañi yo. Vatyi cuví ra tari noo yuu nyitó. Ñáyɨvɨ ña cuñi̱ ñu cotyiño ñu yuu cuan. Soco Sutu Mañi yo cuví ra tari noo yuu tyaquɨ cha nacachi̱ Nyoo. 5Ta nyoho tucu cuví ndo tari yuu nyitó. Ta maa Nyoo tari noo ra savahá vehe cuví ra. Ta yucuan chaha cuhva ndo na sandu ɨɨn ri ra chi ndo tacuhva cuvi ndo tari noo vehe nu coo ra. Na cu ɨɨn ri ndo ta cu̱hva ndo cha sandu ii Nyoo chi ndo tacuhva cuvi sacuvi ndo tyiño nuu ra. Ta maa maa ri tyiño cha sacahnú ndo chi Nyoo cucunyaa ndo. Vatyi yucuan cuví cha tahán iñi Nyoo sacuvi yo chihin tunyee iñi maa ra Jesucristo. 6Vatyi catyí tucu nuu tutu Nyoo tyehe caa: Nyehe xihna, yuhu nacachi̱ noo yuu cha chiñuhú ca ta tyaquɨ xaan ca, ta chaquín yuu cuan nu cuasavahi vehi nya Sión. Ta ñu chinó iñi chi ra cha cuví yuu cuan, ma quehen ñu tɨcahan nuu. Tyicuan caa catyí Nyoo tuhun ra Cristo nuu tutu ra. 7Yucuan chaha, cha cuenda yoó cha chinó iñi yo chi ra Cristo ra cuví yuu cuan, chiñuhú xaan ra chi yo. Soco cha cuenda ñu cha ña chinó iñi chi ra, cuví ra tari noo yuu cha cahán Nyoo tuhun nu tutu ra ta catyí chi tyehe caa: Yuu cha ña cacuñi̱ ra casavahá vehe cotyiño ra, ican cuví yuu cha chiñuhú ca, catyí chi. 8Ta catyí tucu chi: Ican ra cuví yuu cha cuaha xaan ñu cunañi chaha ta nduva ñu. Cuví ra noo cava cha sanduvá chi ñu, catyí chi nuu tutu Nyoo. Tari cha nduvá ñu cuví cuan vatyi chiñí ñu tuhun Nyoo, ta ña quichahá ñu. Vatyi tyicuan caa nyaá vatyi cusacuvi ñu cuan. 9Soco nyoho cuví ndo ñáyɨvɨ nacachi̱ vaha Nyoo. Ta tari tata sutu cuví ndo tyi sacuví ndo tyiño nuu Nyoo, ra nyacá ñaha. Ta cuví tucu ndo noo ñáyɨvɨ ii nuu Nyoo. Vatyi cuví ndo ñáyɨvɨ chi maa ra, tacuhva vatyi cahan ndo tuhun cha vaha cha sacuví ra. Vatyi maa ra natava̱ ra chi ndo nu ñaa iñi ta vityin cuahan ndo nu ndichin nu tyaquɨ. 10Ta quɨvɨ ca cuan, cuvi̱ ndo ñáyɨvɨ cha ñima ri tuhun. Soco vityin ñáyɨvɨ chi Nyoo cuví ndo. Ta quɨvɨ cuan yori cundahvi cuñi̱ nyehe chi ndo, soco vityin Nyoo cundahvi cuñí ra nyehé ra chi ndo. 11Yañi, cuñí xain chi ndo. Chicá noo ndo sɨquɨ ñuhu ñáyɨvɨ ihya, soco ñima ca ra ñuhu ñayɨvɨ ihya cuví ndo. Soco andɨvɨ cuví ñuu ndo. Yucuan chaha catyí chi ndo ma cuhva ndo ityi chi coño ñuhu ndo vatyi sacuvi ndo cha ña vaha cha cuñí chi. Vatyi tari quɨvɨ cañí tahan cuan chihin añima yo cuví cuan. 12Sa̱ha ndo cuenda cuhva iyó ndo mahñu ñu cha ña ñohó nuu Nyoo. Vatyi vasɨ cahán ña vaha ñu sɨquɨ ndo, ta catyí ñu vatyi ña vaha ndo, soco nyehé ñu cha vaha cha sacuví ndo ta cusacahnu ñu chi Nyoo nachaa chi quɨvɨ cha cuquichi nyehe ra cha sacuví yo. 13Ta cha cuenda cha cuñí ndo chi Nyoo, qui̱chaha ndo chi ra cuví tyiño ñuu nu iyó ndo. Qui̱chaha ndo chi ra cuví tyiño, cuví ri ra rey cahnu ca, 14o cuví ri noo ra tachi̱ rey chi vatyi tachi tuñi ra chi ra iyó cuatyi o tatu ñahri cuatyi yo ma tachi tuñi ra chi yo, soco cucatyi ra tyi vaha yo. 15Vatyi Nyoo cuñí ra vatyi chihin cha vaha nyacuví ndo ta sandɨhɨ ñu tondo cha cuví yuhu ñu, ñu cahán cha ña ndicha vatyi ña chitó ñu tuhun cahán ñu. 16Co̱o ndo tari cha yori nyacá ñaha chi ndo, soco ñima cha cuenda cuan ta cusacuvi tucu ndo cha ña vaha. Soco sa̱cuvi ndo tyiño nuu Nyoo. 17Sa̱ha ndo ñáyɨvɨ chi tandɨhɨ ñáyɨvɨ. Cu̱ñi ndo chi ñu yɨhɨ cuenda Nyoo. Sa̱ha ndo cuenda vatyi Nyoo nyehé ra tandɨhɨ cha sacuví ndo. Sa̱ha ndo ñáyɨvɨ chi ra nyacá ñaha. 18Nyoho cha cuví ndo musu, cu̱hva ndo cha cunyaca ñaha chitoho ndo chi ndo, ta qui̱chaha ndo chi ra, vasɨ xaan ra o vasɨ vaha ra. 19Vatyi tatu cunyeé yo tɨndoho cha sanyehé ñáyɨvɨ chi yo cha cuenda cha sacuví yo cha vaha nuu Nyoo, yucuan cuví cha chaá nuu Nyoo. 20Soco tatu sacuví ndo noo cha ña vaha ta tachí tuñi ñu chi ndo, ñahri maa tuhun cha cunyeé ndo tɨndoho cha nyehé ndo cha cuenda cuan. Soco tatu nyehé ndo tɨndoho cha cuenda cha sacuví ndo cha vaha, ta cunyeé ndo chihin cha cama iñi ndo, ican ihya cuví cha vaha nuu Nyoo. 21Vatyi nacana̱ Nyoo chi yo vatyi coo yo tyehe caa. Vatyi tyicuan caa tucu nyehe̱ ra Cristo tɨndoho cha cuenda maa yo, na cutuhva yo ta quehen yo cha caá ra. 22Maa ra ni noo cuatyi ña sacuvi̱ ra. Ni noo chaha ña sandavi̱ ñaha ra chi ninoo ñáyɨvɨ. 23Cuhva cha cahán ñu chi ra, ña nacahán xaan ra. Cuhva cha nyehé ra tɨndoho, ña tyanahá ra chi ñu. Soco natyaa̱ ra chi ra ndaha Nyoo, vatyi Nyoo tuhvá ra sacutuñi ra chi ñayɨvɨ chihin cha ndaa ta chihin cha ndicha. 24Vatyi chata maa ra Cristo nicoso ndɨɨ maa cuatyi tandɨhɨ yo cuhva cha tacaá ra nu cruzi cuan. Tyicuan caa cuvi̱ tacuhva vatyi ma sacuvi ca yo cuatyi, ta coo yo noo ñayɨvɨ̱ vaha. Vatyi cha cuenda cha ñicuehe̱ maa ra, yoó nduvaha̱ yo. 25Vatyi quɨvɨ cuan chica̱ noo ndo tari mbee cha cuanaá. Soco vityin nacuhva̱ cuenda ndo chi ndo chi ra Cristo, ra cuví pastor cha sahá cuenda añima yo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\