1 Pedro 3

1Tyicuan caa tucu nyoho, ñu iyó yɨɨ. Qui̱chaha ndo chi yɨɨ ndo. Vatyi tatu ña quichahá ra tuhun Nyoo soco cunachino iñi ra cha cuenda cha nyehé ra cuhva iyó ndo. Ta ña chiñuhú ri cha cuvi yuhu xaan ndo chihin ra. 2Vatyi nyehé ra tyi cachi iyó ndo ta sahá ndo ñáyɨvɨ chi ra. 3Ta ma caca iñi ndo tuhun cha sandutyaquɨ ndo chi ndo cuhva nyehé ndo, cuví ri chihin cha iyo xaan sanduvií ndo xiñi ndo, o cuví ri cha sandutyaquɨ ndo chi ndo chihin cha tyaa ndo xuhun cuaan chi ndo, o cuvi ri cha cuihno ndo sahma vaha xaan. Ma nducu ndo tandɨhɨ cuan. 4Soco ndu̱cu ndo cuhva ndutyaquɨ ndo chihin cuhva vaha iyó ndo. Vatyi cha vita iñi yo ta cha taxi ri iyó yo, yucuan cuví cha quitá chichi añima yo. Ta yucuan ña tuhvá cuan tɨvɨ. Vatyi ñahri nonga cha tyaquɨ ca nuu Nyoo tari cuan. 5Vatyi tyicuan caa cuhva chiyo̱ ñusɨhɨ cha yɨhɨ́ iñi chi Nyoo ta cha naha. Tyicuan caa sandutyaquɨ̱ ñu chi ñu, ta quichaha̱ ñu chi yɨɨ ñu. 6Tari cu Sara, quichaha̱ ña chi ra Abraham yɨɨ ña. Ta catyí ña: “Tata”, chi ra. Ta nyoho tari sehe ña cuví chi ndo tatu sacuví ndo cha vaha tari maa ña. Ta ñahri cha yuhví ndo. 7Ta tyicuan caa tucu nyoho ra iyó ñasɨhɨ. Cu̱tuñi iñi ndo cuhva coo ndo chihin ñasɨhɨ ndo. Ta sa̱ha ndo ñáyɨvɨ chi ña, ñima vatyi yɨca ca ña cha nuu nyoho. Soco vatyi ɨɨn ri naquehe̱n ndo tumañi iñi cha chahá Nyoo chi ndo. Ta yucuan cuví ñayɨvɨ̱ iyó ndo. Vaha co̱o ndo tyehe caa, tacuhva vatyi tɨɨn cuenda Nyoo tuhun chicán tahvi ndo chi ra. 8Nu ndɨhɨ tuhun, cuñí chi cha ɨɨn ri cuhva caca xiñi tandɨhɨ ndo. Ta cu̱ndahvi cuñi ndo nyehe ndo chi tahan ndo. Cu̱ñi ndo chi tahan ndo cuenda Nyoo tari cha yañi ndo cuví. Vita ca̱han ndo chihin ñu. Ta ma cahnu saha ndo chi ndo. Vaha ñáyɨvɨ cu̱vi ndo. 9Ma sacuvi ndo cha ña vaha chihin ñu sacuví cha ña vaha chihin ndo. Ni ma cahan ndo chi ñu tatu cahán ñu chi ndo. Soco cha vaha sa̱cuvi ndo chihin ñu. Vatyi Nyoo nacana̱ ra chi ndo vatyi cunaquehen ndo cha vaha cha iyó chi ra. 10Vatyi catyí tuhun Nyoo tyehe caa: Ñu cha cuñí coo noo ñayɨvɨ̱ chihin tusɨɨ iñi, cuñí chi saha ñu cuenda cuhva cahán ñu. Ta ma cahan ñu cha ña vaha, ta ni ma cahan ñu cuendu. 11Ta cuñí chi cha sandoo ñu cha ña vaha ta sacuvi ñu cha vaha. Na̱nducu ñu cuhva coo taxi ri ñu. Ta ma saña ñu. 12Vatyi Sutu Mañi yo sahá cuenda ra chi ñu vaha. Ta tyasohó ra nu chicán tahvi ñu chi ra. Soco ñu sacuví cha ña vaha, xaan cuñí ra nyehé ra chi ñu. 13¿Yóó cha cuví sacuvi cha ña vaha chihin ndo tatu nyoho tyicuan ri nducú ndo cuhva sacuvi ndo cha vaha? 14Soco vasɨ nyehé ndo tɨndoho cha cuenda cha sacuví ndo cha vaha, soco cucusɨɨ cuñi ndo. Ta ni ma nayuhvi ndo tatu tyanaha ñáyɨvɨ chi ndo. 15Soco chichi añima ndo sa̱cahnu ndo chi ra Cristo ta cuhva ndo na cunyaca ñaha ra chi ndo. Tyicuan ri ca̱ca iñi ndo tuhun Nyoo tacuhva vatyi tatu ndaca tuhun noo ñu chi ndo ñáá tuhun chinó iñi ndo chi ra, soco cuvi nacuhva ndo cuenda chi ñu chihin cha ña cahnu saha ndo chi ndo ta chihin cha ndicha sahá ndo ñáyɨvɨ chi ra. 16Cachi co̱o ndo tacuhva cha ma yuhvi añima ndo nuu Nyoo, vatyi tatu cahán ña vaha ñáyɨvɨ sɨquɨ ndo cha cuenda cuhva vaha iyó ndo chihin tuhun ra Cristo, soco suri maa ñu cucahan nuu ñu cha cuenda tuhun caha̱n ñu sɨquɨ ndo. 17Tatu maa Nyoo cuñí ra cha nyehe yo tɨndoho, vaha ca cha nyehé yo cha cuenda cha sacuví yo cha vaha ta ñima ca cha cuenda cha sacuví yo cha ña vaha. 18Vatyi suri ra Cristo nyehe̱ ra tɨndoho ta chihi̱ ra ɨɨn chaha cuiri cha cuenda cuatyi yo. Ra vaha cuví ra ta chihi̱ ra cha cuenda yo ñu iyó cuatyi. Vatyi tyicuan caa nuña̱ ra ityi nachaa yo ityi nuu Nyoo. Chihi̱ coño ñuhu ra, soco nandoto̱ tucu ra chihin Tatyi Ii ra. 19Tyicuan ta chihin Tatyi Ii ra chaha̱n ra chicahan ra chihin añima cha ñohó vehe caa. 20Ta ican ñu cuan cuví ñu ña quichaha̱ chi Nyoo quɨvɨ chiyo̱ ra Noé ta tyembu chahnu. Ta nyatú Nyoo chi ñu nandu uvi iñi ñu cuatyi ñu cha nɨ ri ca cha cuahan chino barcu cha savaha̱ ra Noé. Soco ña cuaha ñu cacu̱ quɨvɨ sahvi̱ ndutya ñuhu ñayɨvɨ̱. Uña tahan ri ñu cacu̱ chihin ndutya vatyi nandaa̱ barcu nu ñohó ñu nu ndutya cuan. 21Ta tyicuan caa tucu maa yo tari quɨvɨ cacu̱ yo chihin ndutya nu condutya̱ yo. Cacu̱ yo soco ñima cha cuenda cha nacatya̱ yo coño ñuhu mecu yo. Soco cha cuenda cha chicán tahvi yo chi Nyoo na sanduvii ra añima yo ta sacacu ra chi yo cha cuenda cha nandoto̱ ra Cristo. 22Ta nandaa xica ra andɨvɨ, ta nyaá ra chiyo vaha Nyoo. Nyacá ñaha ra chi ángel ta tandɨhɨ cha nyacá ñaha chi ñáyɨvɨ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\