1 Pedro 4

1Yucuan chaha tari nyehe̱ ra Cristo tɨndoho chihin coño ñuhu ra, sa̱ndunyee ndo iñi ndo tacuhva cuví cunyee ndo nyehé tucu nyoho tɨndoho. Vatyi ñu nyehé tɨndoho chihin coño ñuhu, ña sacuví ca ñu cha quiñi caa cha cuñí coño ñuhu ñu. 2Tacuhva vatyi cuvi coo ñu cuhva cuñí Nyoo. Ta ma sacuvi ca ñu cuhva cuñí coño ñuhu ñu. 3Vityin cha yaha chinyacuvi̱ xaan ndo cha quiñi caa nu quichi chi. Sacuvi̱ ndo cuhva tahán iñi ñu ña ñohó nuu Nyoo. Ta chiyo̱ ndo yoso cuhva cuñi̱ ndo, cuaha viciu sacuvi̱ ndo, cuaha cha quichi cuvi iñi coño ñuhu ndo cha quiñi caa chinyacuvi̱ ndo. Chiñi̱ ndo chihin ndixi. Maa maa ri vico chiyo̱ ndo. Ta quiñi xaan sacahnu̱ ndo xitohyo cha ña tahán chi sacahnú ndo. 4Ta vityin iyo cuñí ñu ña ñohó nuu Nyoo vatyi ña cutahán ca ndo chihin ñu ta ña sacuví ca ndo cha quiñi caa cuan. Ta yucuan chaha cahán ña vaha ñu sɨquɨ ndo. 5Soco nyaá nacuhva ñu cuenda chi ra cha nyatú tuhva quɨvɨ sacutuñi ra chi ñu nyitó ta chi ñu chihi̱. 6Yucuan chaha sacoto̱ ra Cristo tuhun vaha chi ñu ndɨyɨ ñandɨhɨ. Vatyi tacuhva cuvi coo añima ñu tari iyó Nyoo, vasɨ cha cutuñi̱ chi ñu tari cutuñí chi tandɨhɨ ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ quɨvɨ chihí coño ñuhu ñu. 7Soco cha cuyatyin cha cundɨhɨ tandɨhɨ maa. Yucuan chaha cachi co̱o ndo ta cunyaa vaha ndo tyiño cha chicán tahvi ndo. 8Ta cha xihna ri tahán chi cha cuñi xaan ndo chi tahan ndo. Vatyi tatu cuñí yo chi tahan yo, cuaha xaan chaha cusaha yo tɨcahnu iñi chi ñu, tyi maa Nyoo cuñí ra chi yo ta cuaha xaan chaha sahá ra tɨcahnu iñi chi yo. 9Tatu chaá noo ñáyɨvɨ vehe ndo, vaha tyi̱ñuhu ndo chi ñu ta ma cuñi ndo tyi sayangá ñu chi ndo. 10Ta tahan tahan yo na sacuvi yo tyiño nuu inga yo, yoso cuhva cha chahá Nyoo chi yo. Vatyi cuñí chi cha cotyiño yo sɨɨn sɨɨn cha vaha cha chahá ra chi noo noo yo cha cuenda cha vaha chi inga tahan yo. 11Tatu chaha̱ Nyoo vatyi ñihi vahun tuhun cahun chihin ñáyɨvɨ, ca̱han soco maa maa ri tuhun cha chahá Nyoo. Tatu chaha̱ ra tyi sacuvun tyiño nuu ñáyɨvɨ, na sacuvun chihin fuerza cha chahá ra. Tandɨhɨ cha sacuví ndo, sa̱cuvi ndo tacuhva vatyi chihin tandɨhɨ cha nyacuví ndo sacahnú ndo chi Nyoo cha cuenda ra Jesucristo. Chi maa Nyoo tahán chi sacahnu yo. Ta na cunyaca ñaha ra chihin tunyee iñi ra tyicuan ri maa. Ta na cuvi chi tyicuan caa. 12Yañi, cuñí xain chi ndo. Ma iyo xaan cuñi ndo tatu vachi tɨndoho ñihi sɨquɨ ndo. Ma cuñi ndo vatyi ña tahán chi nyehe ndo tɨndoho. 13Soco cusɨɨ cuñi ndo vatyi cuví nyehe ndo tɨndoho tari nyehe̱ ra Cristo tɨndoho. Vatyi tyicuan caa ta cuvi cusɨɨ tucu cuñi ndo na nyehe ndo cha cahnu cuví ra quɨvɨ cuquichi ra. 14Tatu cahán ña vaha ñu sɨquɨ ndo vatyi nyicón ndo chi ra Cristo, cu̱sɨɨ cuñi ndo, vatyi tyaquɨ xaan nyaá Tatyi Ii chihin ndo. Maa ñu cuan cahán ña vaha ñu sɨquɨ ra Cristo, soco nyoho sacahnú ndo chi ra. 15Soco tatu nyehé ndo tɨndoho cha tyicuan caa, vaha, ta ñima ca cha nyehé ndo tɨndoho cha cuenda cha chahñi̱ ndo, o cha suhu̱ ndo, o cha sacuvi̱ ndo cha ña vaha, o cha tyihi̱ ndo chi ndo nu ña tahán chi. 16Soco tatu nyehé ndo tɨndoho cha cuenda cha yɨhɨ́ ndo cuenda ra Cristo, ma cucahan nuu ndo. Soco sa̱cahnu ndo chi Nyoo, vatyi chahá chi cuhva nyehe ndo chiin tɨndoho cha cuenda maa ra Cristo. 17Vatyi cha chaa̱ quɨvɨ cha quichaha̱ sacutuñi Nyoo chi tandɨhɨ ñáyɨvɨ. Ta xihna ca chi yoó cha cuví yo ñu yɨhɨ́ cuenda ra. Soco tatu tyehe caa tachí tuñi Nyoo chiin ri chi maa yo, ¿yoso caa cucuvi chi ñu cha ña quichahá tuhun Nyoo? 18Tatu yɨɨ cacú añima ñu vaha, ¿yoso caa cucuvi chi ñu quiñi iyó, ñu iyó cuatyi? 19Yucuan chaha tatu nyehé ndo tɨndoho cuhva cuñí Nyoo, cuñí chi cha sa̱ñihi ca ndo sacuvi ndo cha vaha. Ta tya̱a ndo añima ndo ndaha Nyoo. Maa ra savaha̱ chi yo, ta maa ra ndicha tuhun cahán ra ta cusacuví ra tari cuhva catyí ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\