1 Pedro 5

1Yucuan chaha chahí tuhun chi ra chahnu nu nyicú ndo. Vatyi ra chahnu cuví tucu yuhu. Ta cuví cha ndaa vatyi nyehi̱ tandɨhɨ tɨndoho cha cuvi̱ chi ra Cristo. Ta cucutahin chihin tandɨhɨ ca ra quɨvɨ cunyicu yo chihin ra Cristo na quichi ra inga chaha chihin cha cahnu cuví ra. 2Tari noo ra sahá cumi mbee, tyicuan caa sa̱ha cumi ndo chi ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo ñu yɨhɨ́ ndaha ndo. Ta sa̱cuvi ndo chihin cha iyo vaha iñi ndo tari cuhva cuñí Nyoo, ta ñima chihin fuerza. Ta ni ñima cha cuenda cha cuñí ndo xuhun. Soco sa̱cuvi ndo tyiño chihin cha nɨɨ iñi ndo. 3Ta ñima tari cha maa ndo nyacá ñaha ndo chi ñu sahá cumi ndo. Soco chihin cuhva vaha iyó ndo chihin Nyoo, sa̱ñaha ndo chi ñu cuví mbee sana Nyoo yoso caa tahán chi coo ñu. 4Ta quɨvɨ quichi ra cuví nuu chi ra sahá cumi mbee, cunaquehen ndo noo cha vaha, noo cha tyaquɨ cha cucuhva Nyoo chi ndo. Noo cha ma tɨvɨ ca maa. 5Tyicuan caa tucu nyoho ñu tyivaa, qui̱chaha ndo chi ñu chahnu. Ta ñima ɨɨn ri maa ñu tyivaa soco tandɨhɨ ri ndo qui̱chaha ndo chi tahan ndo. Ta ndahvi sa̱ha ndo añima ndo. Vatyi: Nyoo ña cuñí nyehe ra chi ñu cahnu sahá chi. Soco tyinyeé ra chi ñu ndahvi sahá chii. 6Ndahvi sa̱ha ndo añima ndo nuu Nyoo. Ta cu̱hva ndo chi ndo na cunyaca ñaha ra chi ndo tacuhva cuvi sacahnu ra chi ndo quɨvɨ cha tahán chi. Tyi maa ra iyó xaan fuerza chi ra. 7Cu̱hva ndo tandɨhɨ tɨndoho cha chicá xiñi ndo chi Nyoo. Vatyi maa ra nɨñɨ cuñi ra chihin ndo. 8Cachi co̱hon iñi ndo ta sa̱ha vaha ndo cuenda nya cha vaha ta nya cha ña vaha, vatyi cuihna, ra xaan iñi chi ndo, chicá noo ra tari noo ndɨcaha xaan nanducú tɨ yóó chi cachi tɨ, tyicuan caa chicá noo ra ña vaha, nducú xaan ra cuhva saha ganaa ra chi ndo. 9Soco ñihi cui̱nanyaa ndo chihin cha nɨɨ iñi ndo chinó iñi ndo chi Nyoo tacuhva cuvi chasaha ndo chi ra ña vaha. Ta na̱coto ndo vatyi tandɨhɨ ñu ñohó cuenda ra Cristo nɨcahnu ñuhu ñayɨvɨ̱, nyehé tucu ñu cuan tɨndoho tari maa ndo. 10Soco Nyoo tyinyeé ra chi yo, ta cha yaha̱ nyehe ndo tɨndoho suhva ri quɨvɨ, Nyoo cusanducuɨtɨ ca ra chi ndo, ñihi ca cunɨcunyaa ndo chihin ra ta cunacuhva ca ra fuerza chi ndo. Ta ican Nyoo cuví ra chahá tandɨhɨ cha vaha chi yo ta maa ra cana̱ chi yo tyi cu ɨɨn ri yo chihin ra Cristo tacuhva coo yo nu tyaquɨ chihin ra tyicuan ri maa. 11Na sa̱cahnu yo chi ra ta na cunyaca ñaha maa ra tyicuan ri maa. Ta na cuvi chi tyicuan caa. 12Sacuhín carta ihya chi ndo chihin ra Silvano, yañi yo. Ta cha cuenda chi yuhu, maa ra cuví noo ra nɨɨ xaan iñi nyicón chi ra Cristo. Tyai̱ suhva nu tutu ihya chi ndo vatyi chahí tuhun chi ndo ta catyí chi ndo vatyi cha vaha cha ñihí ndo cuví cha ndicha vaha cha chahá Nyoo chi yo cha cuenda cha cuñí ra chi yo. Ma saña ndo ihya. 13Vachi nocumi chi ndo sahá ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo nya nu cuví ityi Babilonia. Tari nacachi̱ Nyoo chi maa ndo, tyicuan caa nacachi̱ tucu ra chi ñu cuan. Ta vachi nonga nocumi sahá ra Marcos sehi cha cuenda Sutu Mañi yo. 14Cu̱hva ndo nocumi chi noo noo tahan yo chihin cha cuñí ndo chi ñu. Na coo cha taxi ri cuñi añima tandɨhɨ ri ndo cha ɨɨn ri cuví ndo chihin ra Jesucristo. Ta na cuvi chi tyicuan caa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\