1 Tesalonicenses 3

1Ta yucuan chaha ña cunyee̱ que cha ma cote yoso caa cuahan ndo chihin Nyoo. Ta natyai̱ iñi tyi ndoi̱ ñuu Atenas. 2Ta tachi̱ chi yañi yo ra Timoteo na cuhun ra cunyehe ra chi ndo. Maa ra sacuví ra tyiño nuu Nyoo vatyi ɨɨn ri chihin ndi cahán ra tuhun yoso caa cacú añima yo sahá ra Cristo. Tachi̱ ndi chi ra nu nyicú ndo na sandunɨɨ ca ra iñi ndo ta sandunyee ca ra iñi ndo tacuhva vatyi chinó ca iñi ndo chi Nyoo. 3Tyicuan caa ta ni noo ndo ta ma ndu uvi iñi ndo cha cuenda cha nyehé ndo tɨndoho. Vatyi nyoho chitó ndo vatyi nyaá yo cha nyehe yo tɨndoho tyehe caa. 4Vatyi ta ninyaá ca ndi chihin ndo, catyi̱ ndi chi ndo vatyi cha cuñí quichi quɨvɨ cha nyehé yo tɨndoho. Ta chitó vaha maa ndo tyi tyicuan caa cuvi̱. 5Yucuan chaha ña cunyee̱ que cha cuñí cote tuhun ndo. Ta tachi̱ tyiño chihin ra Timoteo na nyehe ra yoso caa cuhva cuahan chinó iñi ndo chi Nyoo. Vatyi yuhví coto sandavi ñaha cuihna chi ndo ta nandɨhvɨ tucu ndo nu quiñi caa inga chaha. Vatyi tu tyicuan caa, cucunaa tandɨhɨ tyiño saha̱ ndi nu nyicú ndo. 6Soco vityin cha nachaa̱ ra Timoteo cha chaha̱n ra nu nyicú ndo ñuu Tesalónica chiña. Ta nacatyi̱ ra chi ndi vatyi nɨɨ́ iñi ndo chinó iñi ndo chi Nyoo. Ta cuñí xaan ndo chi tahan ndo. Ta catyí ra tyi tyicuan ri nɨcohón iñi ndo chi ndi ta cuñí xaan ndo nyehe ndo chi ndi, tari nyuhu, cuñí tucu maa ndi nyehe ndi chi ndo. 7Yucuan chaha, yañi, vasɨ cuaha cha cuví chi ndi ta nyehé ndi tɨndoho, soco vaha xaan cuñí ndi cha chitó ndi vatyi nyoho vaha chinó iñi ndo chi Nyoo ta ña sañá ndo chi ra. 8Tari quɨvɨ cha nduchaa̱ ñayɨvɨ̱ ndi, cuñí maa ndi cuhva cha nacoto̱ ndi vatyi nyoho ñihi cuahan ndo chihin Nyoo. 9Nyacua ña ñihí ndi cuhva nacuhva ndi tyahvi nyoo chi Nyoo cha cuenda ndo. Vatyi sɨɨ xaan cuñí ndi nuu Nyoo cha cuenda vatyi vaha cuahan ndo chihin ra. 10Chicán tahvi xaan ndi chi Nyoo ñicahñu ta cha cuaa, vatyi cuñí ndi cuhun ndi cunyehe maa ndi chi ndo. Tyicuan ta cuvi sandunanɨɨ ndi cha chinó iñi ndo. 11Ta vityin nyatú ndi na tyinyee maa Nyoo Sutu yo ta Sutu Mañi yo Jesucristo tacuhva cuvi cuhun ndi nu nyicú ndo. 12Ta na tyinyee ca Sutu Mañi yo Jesucristo chi ndo tacuhva cuñí ca ndo chi noo noo tahan ndo ta chi tandɨhɨ ñáyɨvɨ tari cuñí nyuhu chi nyoho. 13Tacuhva vatyi cunɨɨ ca iñi ndo ta cunduvii ndɨhɨ añima ndo. Ta ma coo ca cuatyi ndo nuu Nyoo Sutu yo quɨvɨ quichi tucu Sutu Mañi yo Jesucristo chihin tandɨhɨ ca ñu yɨhɨ́ cuenda ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\