1 Tesalonicenses 4

1Vityin yañi, chacú ndahvi ndi nuu ndo ta chahá ndi tuhun chi ndo chihin ndusu yuhu Sutu Mañi yo Jesucristo, na coo ca ndo tari cuhva sañaha̱ ndi chi ndo, cuhva tahán iñi Nyoo. Ta sa̱ñihi ca ndo coo ndo tyicuan caa noo noo quɨvɨ. 2Nyoho cha chitó ndo yoso caa chaha̱ ndi cuhva chi ndo tari chaha̱ tucu maa Sutu Mañi yo Jesús cuhva chi ndi. 3Cha cuñí Nyoo, ican cuví ihya: Cha na̱cuhva ndɨhɨ ndo chi ndo chi ra tacuhva sanduvii ndɨhɨ ra añima ndo. Ta ni noo ndo ta ma coo ndo chihin noo ñaha sɨhɨ o rayɨɨ tatu ñima ñasɨhɨ o yɨɨ ndo cuví. 4Ta tahan tahan ndo cuñí chi coto ndo yoso caa coo ndo chihin ñasɨhɨ ndo. Co̱o vii ndo chihin ña chihin cha cuñí ndo chi ña. 5Ñima chihin cha quichi cuvi iñi ndo cha quiñi caa tari nyacuví ñáyɨvɨ cha ña ñohó nuu chi Nyoo. 6Ta ni noo ndo ta ma sandavi ñaha ndo chi yañi ndo ta coo ndo chihin ñasɨhɨ ra. Vatyi Sutu Mañi yo, ñihi xaan tachí tuñi ra chi ñu sacuví tyicuan caa, tari cuhva catyi̱ ndi chi ndo. 7Vatyi Nyoo nacana̱ ra chi yo vatyi tacuhva sacuvi yo cuhva cuñí maa ra, ta ñima noo cuhva quiñi caa. 8Ta yucuan chaha yóó ñu cha ña cuñí tyasoho tuhun ihya, ñima tuhun ñáyɨvɨ ri ña tyasohó ñu, soco tuhun Nyoo ña tyasohó ñu. Vatyi suri maa Nyoo chaha̱ ra Tatyi Ii ra chi ndo. 9Soco tuhun cha cuñí yo chi tahan yo, ña chiñuhú cha tyai nu tutu ihya tuhun cuan. Vatyi suri maa Nyoo cha sañaha̱ ra chi ndo vatyi cu̱ñi yo chi tahan yo cuenda Nyoo. 10Ta tyicuan caa cuñí ndo chi tandɨhɨ tahan yo nɨcahnu Macedonia chiña. Soco chacú ndahvi nuu ndo yañi, vatyi na cuñi ca ndo chi ñu noo noo quɨvɨ. 11Ndu̱cu ndo cuhva coo vii ndo. Ta ma tyihi ndo chi ndo nu ña tahán chi, soco ɨɨn ri tyiño maa ndo ca̱ca xiñi ndo. Ta sa̱ha tyiño ndo chihin ndaha ndo tari cuhva catyi̱ ndi chi ndo quɨvɨ cuan. 12Tyicuan caa sa̱cuvi ndo tacuhva vatyi ñáyɨvɨ ña ñohó nuu Nyoo cuasaha ñu ñáyɨvɨ chi ndo. Ta ñahri cuacumañi chi ndo. 13Yañi, ña cuñí ndi cha ma coto ndo ñáá cha cuví chi ñáyɨvɨ chihi̱, vatyi coto nducuihya iñi ndo tari nducuihyá iñi ñáyɨvɨ cha ma tahan chi nyehe chi Nyoo. 14Ta tari cha chinó iñi yo vatyi chihi̱ ra Jesús ta nandoto̱ ra, tyicuan caa chinó tucu iñi yo vatyi Nyoo cusanandoto ra chi ñu ndɨyɨ cha chinó iñi chi ra. 15Yucuan chaha catyí ndi chi ndo tari sañaha̱ Sutu Mañi yo chi ndi. Vatyi yoó cha nyitó yo nyacua nya quɨvɨ quichi ra, ñima xihna ca yo cuhun ican saha ñu cha yaha̱ chihi̱. 16Vatyi suri maa Sutu Mañi yo cunoo xica ra andɨvɨ, ta cucana chaa ra vatyi maa ra cuví ra nyacá ñaha. Ta cucana chaa noo ra cuví nuu chi ángel. Ta cunatɨvɨ trompeta Nyoo. Tyicuan ta ñáyɨvɨ cha yɨhɨ́ cuenda ra Cristo ta chihi ñu, xihna ca ñu cunandoto. 17Yaha̱ cuan ta yoó cha nyitó ca yo cundaa xica yo ɨɨn ri chihin ñu nu vico, nu cunañihi tahan yo chihin Sutu Mañi yo ityi andɨvɨ. Ta yucuan ta cucunyaa yo chihin ra tyicuan ri maa. 18Yucuan chaha sa̱ndunɨɨ ndo iñi tahan ndo chihin tuhun ihya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\