1 Tesalonicenses 5

1Soco ama o ñáá quɨvɨ cucuvi tuhun ihya, ña nɨñɨ cha cahin tuhun cuan chihin ndo yañi. 2Vatyi cha chitó vaha maa ndo vatyi ma tuvi ri iñi yo ta cuchaa quɨvɨ quichi tucu Sutu Mañi yo. Vatyi tari cuhva quɨhvɨ noo ra suhu vehe ñáyɨvɨ cha cha cuaa, tyicuan caa cucuvi. 3Vatyi quɨvɨ cha catyí ñáyɨvɨ vatyi vaha xaan iyó ñu, ta ñahri maa cha yuhvi ñu, tyicuan ta sana iñi ñu ta quichi tɨndoho cuan sɨquɨ ñu. Tari noo ñaha sɨhɨ cha cuacacu sehe, sana iñi ña ta quɨhvɨ cha uhvi chi ña. Ta tyicuan caa cucuvi chi ñáyɨvɨ quɨvɨ quichi Sutu Mañi yo, vatyi ma cuvi cono ñu. 4Soco nyoho yañi, ñima ca nu ñaa iñi nyicú ndo ta catyi ndo vatyi sana iñi ndo ta cuchaa chi quɨvɨ Sutu Mañi yo, tari sana iñi ñáyɨvɨ tatu quɨhvɨ ra suhu vehe ñu. 5Vatyi tandɨhɨ yo chitó yo yoso caa tahán chi coo yo vatyi Nyoo sandundichin ra añima yo, ta ña iyó ca yo nu ñaa iñi tari ñu ña ñohó nuu Nyoo. 6Yucuan chaha ma cuvi yo tari inga ñu cuan. Tari quɨvɨ cha quixí ñu vatyi ña quichahá ñu cha ndichi Sutu Mañi yo. Soco yoó cua̱tu tuhva yo ta cachi co̱o yo. 7Vatyi ñu quixí, quixí ñu cha cha cuaa, ta ñu chihi xaan ndixi, chiñí ñu cha cha cuaa. 8Soco yoó cha cuví yo ñu cuenda cha ñicahñu, nacachi co̱o yo. Ta tari noo sɨndaro sahá ra cuenda chi ra chihin noo cha tyaá ra pechu ra, tyicuan caa sa̱ha yo cuenda chi yo chihin cha nɨɨ iñi yo chinó iñi yo chi Nyoo, ta chihin cha cuñí yo chi tandɨhɨ ñáyɨvɨ. Ta tari sɨndaro sahá cuenda ra xiñi ra chihin noo caa, tyicuan caa cuñí chi cha sahá yo cuenda chi yo chihin cha yɨhɨ́ iñi yo tyi cacu̱ yo. 9Vatyi Nyoo ña tyaa̱ ra cuhva chi yo vatyi tachi tuñi ra chi yo, soco nacachi̱ ra chi yo vatyi cacu yo cha cuenda Sutu Mañi yo Jesucristo. 10Vatyi ra Jesucristo chihi̱ ra cha cuenda yo vatyi tacuhva coo yo ɨɨn ri chihin ra. Ñahri saha vasɨ cha chihi̱ yo o iyó ca yo, soco tandɨhɨ yo coo yo ɨɨn ri chihin ra. 11Yucuan chaha sa̱ndunɨɨ ca ndo iñi tahan ndo ta sa̱ndunyee ca ndo iñi ñu, tari cuhva cuahan nyacuví ndo vityin. 12Soco yañi, chacú ndahvi ndi nuu ndo, na saha ndo ñáyɨvɨ chi ra sahá tyiño nu nyicú ndo. Vatyi nyisó ra tyiño cuenda Sutu Mañi yo ta chahá ra tuhun chi ndo. 13Cuñí chi cha saha xaan ndo ñáyɨvɨ chi ra chihin cha cuñí ndo chi ra. Vatyi sacuví ra tyiño Sutu Mañi yo. Ta vaha co̱o ndo chihin tahan ndo cuenda Nyoo. 14Ta tyatyiñó ndi chi ndo yañi, vatyi cu̱hva ndo tuhun chi ñu cha ña cuñí saha tyiño. Ta sa̱ndunɨɨ ndo iñi ñu cha ña nɨɨ ca iñi. Ta tyi̱nyee ndo chi ñu vita cuñí vatyi ta chino vaha ca iñi ñu. Ta cu̱cama iñi ndo chihin tandɨhɨ ñáyɨvɨ. 15Sa̱ha ndo cuenda coto sacuvi ndo cha ña vaha chihin ñu nyacuví cha ña vaha chihin ndo. Ndu̱cu ndo cuhva sacuvi ndo cha vaha chihin tahan ndo cuenda Nyoo ta chihin tandɨhɨ ñáyɨvɨ. 16Tyicuan ri cu̱sɨɨ cuñi ndo. 17Ta ca̱can tahvi ndo tyicuan ri maa. 18Na̱cuhva ndo tyahvi nyoo chi Nyoo cha cuenda tandɨhɨ cha cuví. Vatyi ican ihya cuví cha cuñí Nyoo cha sacuvi yo cha cuví yo ñu chinó iñi chi ra Cristo Jesús. 19Ma ndahva ndo ñuhu̱ Tatyi Ii cha nyaá añima ndo. 20Ma cuacu nyaa ndo tuhun Nyoo cha cahán noo ra cahán tuhun chahá Nyoo. 21Tɨ̱ɨn cuenda ndo tandɨhɨ cha cahán ra. Ta na̱quehen ndo cha vaha. 22Cua̱chiyo ndo nuu tandɨhɨ cha quiñi caa. 23Ta maa Nyoo ra iyó cha taxi ri chii, na sanduvii ca ra añima ndo tacuhva vatyi ɨɨn ri chi maa ra nacuhva cuenda ndo chi ndo. Ta na cocumi ra añima ndo ta cha chiñi tuñi ndo ta coño ñuhu ndo tacuhva vatyi ma coo ca cuatyi ndo quɨvɨ quichi tucu Sutu Mañi yo Jesucristo. 24Ra cha nacachi̱ chi ndo, cuví cunyee iñi yo chi ra, vatyi maa ra cusacuvi ra tandɨhɨ maa ihya. 25Yañi, ca̱can tahvi ndo cha cuenda ndi. 26Ta na̱cuhva ndo nocumi chi tandɨhɨ yañi yo cuenda Nyoo. 27Tyatyiñé chi ndo chihin ndusu yuhu Sutu Mañi yo vatyi sa̱cuaha ndo carta ihya nuu tandɨhɨ tahan yo cuenda Nyoo. 28Ta na nasoco Sutu Mañi yo Jesucristo chi ndo. Ta na cuvi chi tyicuan caa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\