1 Timoteo 1

1Yuhu ra Pablo cuví noo apóstol chi ra Jesucristo vatyi tachi̱ ra chii na caque tyiño ra. Maa Nyoo cuví ra sacacú chi yo. Ta ican ra catyí tyi sa̱cuvi tyiño ihya, ta Sutu Mañi yo Jesucristo ñandɨhɨ. Vatyi maa ra cuví ra cha yɨhɨ́ iñi yo. 2Tyaí tutu ihya chi yoho Timoteo vatyi sehe vahi cuví chuun cha cuenda cha chinó iñun tuhun ra Cristo cha sacote̱ chuun. Ta cuñí vatyi nasoco Nyoo Sutu yo ta Sutu Mañi yo Jesucristo chuun. Ta na nyehe ndahvi ra chuun. Ta na coo ca cha taxi ri añimon saha ra. 3Quɨvɨ quite̱ ñuu Éfeso chiña cha cuaquichi ityi Macedonia ihya, catyi̱ chuun na ndo̱un Éfeso chiña ta ca̱tyun chi suhva ñu vatyi ma sañaha ñu tuhun cha ña ndicha. Ta vityin catyí tiqui chuun na sacuvi con tari cuhva catyi chuun quɨvɨ cuan. 4Ca̱tyun chi ñu cuan vatyi ma tyaa ñu xiñi ñu tuhun tyisu, nɨ tuhun cha cuvi̱ chi noo noo sutu chahnu ñu. Vatyi cha nuu cha tyinyeé chi chi yo, satondó chi xiñi yo. Maa maa ri cha ñima ri tuhun cuví yuhu yo. Ña tyinyeé chi chi yo cha chinó iñi yo cha sacuví ca yo cha catyí Nyoo. 5Soco tuhun cha catyí maa yo chi ñáyɨvɨ, cha cu̱ñi yo chi tahan yo chihin cha cacú añima yo cha sanduvaha̱ Nyoo. Cu̱ñi yo chi ñu chihin cha vaha chicá xiñi yo ta chihin cha ndicha chinó iñi yo chi Nyoo. 6Soco yɨhɨ́ ñu saña̱ ñu tuhun ihya ta quita caxiin ñu chihin tuhun cha ñima ri tuhun. 7Cuñí ñu cuvi ñu ñu sacuahá cuenda ley chahnu Nyoo soco ni maa ñu ta ña cutuñí iñi ñu tuhun cahán ñu. 8Chitó yo tyi ley cuan, vaha chi, soco co̱tyiño yo tari cuhva tahán chi. 9Cuñí chi coto yo vatyi ni noo ley ña chicunyaa̱ chi cha cuenda ñu vaha. Soco nyaá chi cha cuenda ñu nacahnú nu cahán Nyoo, ñu iyó cuatyi, ñu quiñi iyó, ñu ña saha ñáyɨvɨ chi Nyoo. Nyaá tucu chi cha cuenda ñu chahñí chi sutu, chi sɨhɨ, ta cha cuenda tandɨhɨ ñu chahñí. 10Nyaá ley cuan cha cuenda ñu iyó chihin rayɨɨ o ñusɨhɨ ta ñima yɨɨ ña o ñasɨhɨ ra cuví. Nyaá chi cha cuenda ra ca iyó chihin tahan yɨɨ, ta cha cuenda ñu suhu cha chii ñáyɨvɨ, ta ñu cuendu, ta ñu cha catyí: “Chito vaha Nyoo”, ta ña ndicha cha cahán ñu. Ta suri nyaá tucu ley cuan cha cuenda yóó ñu cha ña nyicon cuhva cahan tuhún Nyoo. 11Ta tuhun tyaquɨ xaan cha sacoto Nyoo chi yo cha cuenda ra Cristo, ican cuví tuhun cha nacuhva̱ cuenda Nyoo chii vatyi sacote chi ñáyɨvɨ. Maa ra cuví ra cha sacahnú yo. 12Nacuhvé tyahvi nyoo chi Sutu Mañi yo Jesucristo cha cuenda tunyee iñi cha chaha ra chii ta nyehe̱ ra chi tari noo ra chinó vaha iñi, ta natyaa tyiño ra chii vatyi sacuví tyiño nuu ra. 13Tyehe caa sacuvi ra chihin vasɨ ta ityi chata ca yuhu caha̱n ña vahi sɨquɨ ra. Chica̱ nyiquen chi ra ta caha̱n cuehi chi ra. Soco Nyoo cundahvi̱ cuñi̱ ra nyehe ra chii, vatyi yuhu ta chino ca iñi chi ra, ta ña chite̱ cha chinyacuvi̱. 14Ta tyinyee̱ xaan Sutu Mañi yo chii. Ta chaha̱ ra cha chino xaan iñi yo chi ra, ta cha cuñí xaan yo chi ñáyɨvɨ vatyi ɨɨn ri cuví yo chihin ra. 15Ta ndicha, cha ndicha vaha cuví tuhun ihya. Ta tahán chi cha chino iñi yo, vatyi ra Cristo Jesús quichi̱ ra sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya vatyi sacacú ra chi ñu iyó cuatyi. Ta yuhu cuví noo ra quiñi caa ca cha nuu tandɨhɨ ñu cuan. 16Yucuan chaha xihna que tava̱ Nyoo chii nu quiñi caa vatyi tacuhva sañaha ra Jesucristo chi ñáyɨvɨ tyi cuñí xaan ra chi ñu. Tacuhva vatyi nachino iñi ñu ta cucoo ñu noo ñayɨvɨ̱ chaa cha ma naa ca maa. 17Yucuan chaha na sacahnu yo chi ra cha tyicuan ri nyacá ñaha, ra cha ñahri tuhun chihi iyó chi, ra cha ña cuví nyehe yo chi, ra cha noo ri maa ra cuví Nyoo ta chitó ra tandɨhɨ cha chiñi tuñi. Na sacahnu yo chi ra ta na cunyaca ñaha ra tyicuan ri maa. Ta na cuvi chi tyicuan caa. 18Ihya tuhun chahí chuun, yoho Timoteo sehi, vatyi ca̱ñi tahan vahun chihin tatyi ña vaha chihin cha chinó iñun, ta chihin cha vaha cuñí añimon tyi chitón tyi vaha sacuvun noo cha sacuvún vatyi suri tuhun ihya cachaha̱ ra hermano chuun chihin ndusu Nyoo. 19Ta ma sandɨhun cha chinó iñun chi Nyoo ta sa̱cuvun cha vaha na vaha cu̱ñi añimon. Vatyi sava ra sandɨhɨ ra tuhun ihya, yucuan chaha caquita̱ xiin ra. 20Tyicuan caa sacuvi̱ tucu ra Himeneo ta ra Alejandro. Ta yucuan chaha nacuhva̱ cuende chi ra chi cuihna, na cacutuhva ra yoso caa tahán chi sacuvi ra ta ma cahan ña vaha ca ra chi Nyoo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\