1 Timoteo 2

1Catyí chi ndo vatyi cha nuu tandɨhɨ ca, tahán chi cha ca̱can tahvi ndo chi Nyoo cha cuenda tandɨhɨ ñáyɨvɨ. Ta na̱cuhva ndo tyahvi nyoo chi Nyoo cha cuenda ñu. 2Ca̱can tahvi ndo cha cuenda ra cacuvi rey ta cha cuenda tandɨhɨ ra cacuví tyiño. Ca̱can tahvi ndo cha cuenda ra tacuhva cuvi coo vaha yo, coo taxi yo, coo yo noo ñayɨvɨ̱ cachi nuu Nyoo ta nuu ñáyɨvɨ. Ta cusaha ñu ñáyɨvɨ chi yo. 3Vatyi ihya cuví cuhva tahán iñi Nyoo ra cha sacacú chi yo. 4Ta maa ra cuñí ra vatyi cacu tandɨhɨ ñáyɨvɨ. Ta cuñí ra cha nacoto ñu cha ndicha. 5Vatyi iyó noo ri Nyoo. Ta iyó noo ri ra cuví chaa nuu Nyoo tyiño nuu yo. Ican ra cuví ra Cristo Jesús. Ta cuví ra ñáyɨvɨ tari maa yo. 6Ta maa ra Jesucristo chaha̱ ra ñayɨvɨ̱ ra tyiño nuu tandɨhɨ ñáyɨvɨ. Tyiyahvi̱ ra cuatyi yo tacuhva cuvi cacu tandɨhɨ yo. Ta chino̱ cava cuan quɨvɨ tyaa̱ maa Nyoo cuhva. 7Cha cuenda ihya, tyatyiño̱ Nyoo chii, vatyi cahin tuhun ra, ta cuvi apóstol ra, tachi̱ ra chii vatyi sañahi chi ñu cha ñima ñu Israel cuví, yoso caa nachino iñi ñu cha ndicha. Ta nyoho chitó ndo tyi ña tuhvé cahín cuendu vatyi cuenda ra Cristo yɨhí. 8Yucuan chaha cuñí vatyi ca̱can tahvi rayɨɨ tandɨhɨ ri ityi. Ta na coo ra noo ñayɨvɨ̱ ndɨɨ. Ta na sacahnu ra chi Nyoo chihin cha nacoñehe ra ndaha ra nuu Nyoo. Ta vaha ca̱ca xiñi ra. Ta ma coo ra tɨsɨhɨ chihin ñáyɨvɨ. Ta ni ma xaan ra. 9Tyicuan caa tucu ñusɨhɨ. Cachi cuhva cui̱hno ñu, tari cuhva tahán chi cuihno ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo. Ta ma iyo xaan cuihno ñu. Ma iyo xaan sanduvii ñu xiñi ñu. Ñima chihin xuhun cuaan o yuu tyaquɨ, o chihin sahma yahvi xaan sanduvii ñu chi ñu. 10Soco chihin cha cachi coo ñu ta chihin cha sacuvi ñu cha vaha na sanduvii ñu chi ñu, tari tahán chi sacuvi ñu nacuhva̱ cuenda chi chi Nyoo. 11Ta taxi ri cu̱nyaa ñusɨhɨ ta tya̱soho ñu tuhun Nyoo. Ta sa̱ha ñu ñáyɨvɨ chi ra chahá tuhun chi ñu. 12Vatyi ña chahí cha sañaha ñusɨhɨ. Ni ña chahí cha cunyaca ñaha ñu chi rayɨɨ. Soco taxi ri na cunyaa ñu. 13Vatyi xihna ca chi ra Adán savaha̱ Nyoo ta yaha̱ cuan ta chi cu Eva. 14Ta ñima chi maa ra Adán sandavi̱ ñaha ra ña vaha, soco chi ñasɨhɨ ra cuvi̱ sandavi̱ ñaha ra ta chicoo̱ cuatyi ña. 15Soco ñusɨhɨ cucacu añima ñu cha cuenda cha sacacú ñu sehe ñu, ta sacuahnú vaha ñu chi chi. Soco tatu chinó vaha iñi ñu chi Nyoo ta cuñí ñu chi ra ta chi ñáyɨvɨ, ta cachi coo ñu nuu Nyoo ta nuu ñáyɨvɨ ñandɨhɨ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\