1 Timoteo 3

1Ndicha tuhun ihya: Tatu minoo ndo cuñí ndo quɨndaha ndo chi ñáyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda ra Cristo, vaha xaan tyiño quichí cuvi iñi ndo sacuvi ndo. 2Soco nɨñɨ cuñí chi vatyi ra yɨhɨ́ ndaha vehe ñuhu cuvi ra noo ra ñahri cuatyi iyó. Ta cuñí chi cha coo noo ri ñasɨhɨ ra. Ta cuñí chi cha cuvi ra noo ra tyihi tuñi vaha iñi yoso caa cunyacuvi, noo ra vaha nuu ñáyɨvɨ. Ta cuñí chi vatyi vaha cuví ra chihin ñáyɨvɨ chaa vehe ra. Ta coto ra yoso caa sañahá ra. 3Ma cuvi ra noo ra tuhvá chihi ndixi, ni ma cuvi ra noo ra nanducú tɨsɨhɨ. Ta ma cuvi ra noo ra nducu xuhun noo cuhva ña vaha. Soco cuñí chi cha vaha ñáyɨvɨ cuví ra, ta cu̱vi ra noo ra ña tuhvá cañi tahan. Ta ma cuvi ra noo ra cuñí xaan xuhun. 4Ta cuvi ra noo ra yɨhɨ́ ndaha vaha ñasɨhɨ ta sehe: Noo ra nyacá ñaha chi sehe tacuhva vatyi quichaha ñu chi ra, ta saha ñu ñáyɨvɨ chi ra. 5Vatyi tatu ña chitó ra cunyaca ñaha ra vehe ra, ¿yoso caa cusaha cumi ra vehe ñuhu Nyoo? 6Ta noo ra nichaa chihin tuhun Nyoo ña tahán chi quɨndaha ra vehe ñuhu vatyi coto sacahnu ra chi ra ta tachi tuñi Nyoo chi ra, tari tachi̱ tuñi ra chi cuihna vatyi cahnu sahá ra chi ra. 7Ta sɨɨn ri cuñí chi vatyi cuví ra noo ñáyɨvɨ vaha nuu ñu ityi chata, coto tahan ra tɨcahan nuu ta cana cava ra chichi ndaha cuihna. 8Ta tyicuan caa tucu ra tyinyeé chihin tyiño vehe ñuhu. Na cachi co̱o ra. Ma cuvi ra noo ra cuendu, ta ma cuvi ra noo ra tuhva chihi ndixi ñandɨhɨ. Ta ni ma nyiyo iñi ra saha canaa ra xuhun chihin noo cuhva ña vaha. 9Cuñí chi vatyi cutuñí vaha iñi ra yoso caa tahán chi chino iñi yo chi Nyoo ta coto vaha ra tyi vaha cuahan ra chihin Nyoo. 10Ta cuñí tucu chi cha nye̱he xihna yo tatu vaha iyó ra chihin Nyoo tyicuan ta cuví sacuvi ra tyiño vehe ñuhu. 11Ta tyicuan caa tucu ñusɨhɨ, cuñí chi vatyi cuví ñu ñáyɨvɨ vaha. Ma ñɨɨ ñu cuendu. Ta cachi coo ñu. Ta nɨñɨ cuñí ñu chihin tandɨhɨ ri tyiño. 12Noo ra tyinyeé chihin tyiño vehe ñuhu na coo noo ri ñasɨhɨ ra. Ta cuñí chi vatyi coto vaha ra cunyaca ñaha ra chi sehe ra ta ñáyɨvɨ nyicú vehe ra. 13Vatyi ra tyinyeé, tatu vaha sacuvi̱ ra tyiño cha tahán chi sacuvi ra, cuahan ca ra ityi nuu chihin Nyoo. Ta cunɨɨ ca iñi ra cahan ra tuhun cha chinó iñi ra chi ra Cristo. 14Yɨhɨ́ iñi cha cuhin cha numi ri cunyehi nu nyaún. Soco tatu cucuei, yucuan chaha tyaí ihya chuun tacuhva coton yoso caa tahán chi coo ñáyɨvɨ cuenda Nyoo. Vatyi maa yo cuví yo vehe ñuhu Nyoo nyitó. Ta cuñí chi vatyi sañihi ca yo sañaha yo cha ndicha cha cumí yo chi inga ñáyɨvɨ. 16Cha ndicha cuví vatyi yaha xaan cuhva cahnu tuhun xehe cha sanatuvi̱ Nyoo, vatyi coo yo tari iyó maa ra: Nyoo nanduvi̱ ra rayɨɨ ta chicoo̱ ra chichi noo coño ñuhu tari maa yo. Ta catyí Tatyi Ii vatyi vaha ra. Ta nyehe̱ ángel chi ra. Nɨcahnu ñuhu ñayɨvɨ̱ cahán ñu tuhun ra. Ta chinó iñi ñáyɨvɨ chi ra nɨcacahnu ñuhu ñayɨvɨ̱. Ta cuanuhu̱ ra nya gloria.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\