1 Timoteo 4

1Soco cahán cachi Tatyi Ii ta catyí chi vatyi nu cuandɨhɨ tyembu yɨhɨ́ ñu ma chino ca iñi ñu chi ra Cristo vatyi cutyasoho ñu tuhun cahán tatyi ña vaha cha sandavi ñaha chi ñu. Ta cunyicon ñu ndusu ñuhu cuihna. 2Cutyasoho ñu tuhun cahán ñu cuendu. Ta ñu cuendu cuan ña tuví ca iñi ñu cuhva nyacuví ñu vatyi cha ndundava̱ xaan añima ñu. Tari cha cayu̱ añima ñu chihin noo caa ihñi ta ndundava̱ chi cuví cuan. 3Cucasɨ ñu cuan nu tandaha ñáyɨvɨ. Ta cucatyi ñu vatyi ña vaha cha cachi yo suhva nuu nyayu. Vasɨ chitó yo tyi tandɨhɨ nuu cha cachi yo, Nyoo savaha̱. Ta tandɨhɨ yo cha chinó iñi yo chi Nyoo ta chitó yo cha ndicha, cuvi cachi yo ta nacuhva yo tyahvi nyoo chi ra. 4Vatyi tandɨhɨ cha savaha̱ Nyoo ta vaha. Ta ña tahán chi catyi yo tyi ña vaha. Cuví cachi yo tatu nacuhva yo tyahvi nyoo chi Nyoo. 5Vatyi ndundɨɨ̱ chi cha cuenda tuhun Nyoo ta cha cuenda cha chicán tahvi yo chi Nyoo. 6Tatu sañahún tuhun ihya chi tandɨhɨ yañi yo, cua cuvun noo ra vaha cahán tuhun ra Cristo Jesús. Ta tuhun cha chinó iñi yo ta tandɨhɨ tuhun ra Cristo cha nyicón, cua tyinyee chi chuun. 7Soco ma quichahun tuhun cuendu, tuhun tondo cha iyó ñayɨvɨ̱ ihya. Vaha ca sa̱nɨñun chuun sa̱cuvun maa maa ri cuhva cuñí Nyoo. 8Cha sanɨñɨ́ yo ndunyee coño ñuhu yo tyinyeé chi suhva chi yo. Soco cha sanɨñɨ́ yo sacuví yo cuhva cuñí Nyoo, tyinyeé chi chi yo tandɨhɨ ri cuhva, vatyi tyinyeé chi chi yo ñayɨvɨ̱ ihya. Ta tyinyeé tucu chi chi yo cha coo vaha yo nu cuchaa yo andɨvɨ. 9Ta ndicha, cha ndicha vaha cuví tuhun ihya ta tandɨhɨ yo tahán chi cha chinó iñi yo. 10Ta suri cha cuenda ihya sahá tyiño yo ta nyehé yo tɨndoho vatyi nyatú yo naquehen yo cha vaha cha chaha Nyoo nyito chi yo. Vatyi maa ra cuvi ra sacacú chi tandɨhɨ ñáyɨvɨ, ta xihna ca chi yoó cha chinó iñi yo chi ra. 11Ihya tuhun cua sa̱ñahun chi ñáyɨvɨ, ta cusanɨñun chi ñu na cutuhva ñu. 12Cachi sa̱hun chuun coto ma saha ñu ñáyɨvɨ chuun cha cuenda cha cuvún noo ra tyivaa. Soco sa̱ñahun noo cuhva vaha chi ñu chihin cuhva iyón, chihin cuhva cahun. Sa̱ñahun chi ñu, chihin cuhva cha cuñún chi Nyoo ta chi ñáyɨvɨ, chihin cuhva chicá xiñun, chihin cuhva chinó iñun, ta chihin cuhva sacuvún maa maa ri cha vaha. 13Cha nɨ ri ca cha cumañi chai nu nyicú ndo, sa̱cuaha con tuhun Nyoo nuu ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo. Cu̱hva tuhun chi ñu ta sa̱ñahun chi ñu yoso caa caca vaha ñu ityi Nyoo. 14Sa̱hun cuenda nyatu cha chaha̱ Nyoo chuun quɨvɨ cha tyiso̱ ra yɨndaha vehe ñuhu ndaha ra sɨcun ta caha̱n ra yoso cuhva chahá Tatyi Ii Nyoo chi ra. 15Tya̱a vaha xiñun tuhun ihya ta sa̱cuvun. Tacuhva vatyi nyehe ñáyɨvɨ yoso caa cuahun ityi nuu ca chihin Nyoo. 16Sa̱ha cuenda chuun chihin cuhva iyón. Ta sa̱ha cuenda cuhva sañahún chi ñáyɨvɨ ta ñaha sa̱ña ndahun cha vaha. Tatu tyicuan caa sacuvún cuacacun, ta cucacu ñu chiñí tuhun sañahun ñandɨhɨ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\