1 Timoteo 5

1Ma cahun chi noo ra chahnu, soco cuhva tuhun chi ra tari cha sutun cuví chi ra. Ta chi ra tyivaa cu̱hva tuhun chi ra tari cha yañun cuví chi ra. 2Ta chi ñu chahnu tari cha sɨhun cuví chi ñu. Ta chi ñu tyivaa, tari cha cuhvon cuví chi ñu. Ta sa̱cuvun chihin cha vaha chicá xiñun. 3Tyi̱nyee chi ñu ndahvi ñu chihi̱ yɨɨ tatu yori ñáyɨvɨ chi ñu cha tyinyee chi ñu. 4Soco tatu iyó noo ñaha chihi̱ yɨɨ ta iyó sehe ña, o sehe ñañi ña, cuñí chi cha cutuhva xihna maa ñu cha tyinyee ñu chi ña. Na nɨcohon iñi ñu yoso caa saha̱ cuenda sɨhɨ ñu chi ñu ta luhlu ñu. Ta tyicuan caa tahán chi cha sa̱ha cuenda tucu ñu chi ña vityin. Vatyi cha tyehe caa vaha xaan, ta cha tahán iñi Nyoo cuví. 5Soco ñu chihi̱ yɨɨ cha ndoo̱ noo tuhun ri maa, chi Nyoo tyihí ñu iñi ñu ta tyicuan ri chicán tahvi ñu chi ra ñicahñu ta cha cuaa. 6Soco noo ñaha chihi̱ yɨɨ cha nducú tusɨɨ iñi cha iyó ñayɨvɨ̱ ihya, tari quɨvɨ cha chihi̱ ña cha cuenda tuhun Nyoo cuví cuan, vasɨ iyó ña. 7Sa̱coto tuhun ihya chi tahan yo tacuhva cha ma ñihi ñáyɨvɨ cuhva cahan ñu chi ñu. 8Soco tatu yɨhɨ́ yo cha iyó ñáyɨvɨ chi yo cha chihi̱ yɨɨ ta ña chicá xiñi yo cha cuenda ñu, ta cha xihna ri cha cuenda ñu vehe yo, tari quɨvɨ cha ña chinó iñi yo chi Nyoo cuvi cuan. Ta cahnu ca cuatyi yo ta ñima ca ñu cha ña chinó iñi chi Nyoo. 9Nu tutu cha nyaá sɨvɨ ñu chihi̱ yɨɨ, na cunyaa sɨvɨ ñu, soco ñu cha yaha̱ ca uñi xico cuiya. Ta cuví cunyaa sɨvɨ ñu tatu noo ri yɨɨ ñu chiyo̱. 10Ta cuñí chi tatu ñohó nuu vaha ñáyɨvɨ chi ñu cha cuenda cha vaha cha sacuví ñu: tatu sacuahnu̱ vaha ñu sehe ñu, tatu chaha̱ ñu cha cachi ñu chaa̱ vehe ñu, tatu sacuvi̱ ñu tyiño nuu yañi yo chihin cha tandɨhɨ añima ñu chihin cha ndahvi sahá ñu chi ñu, tatu tyinyee̱ ñu chi ñu nyehé tɨndoho, tatu tyehe caa sacuví ñu tandɨhɨ nuu cha vaha, cuví cunyaa sɨvɨ ñu. 11Soco ma tyihi ndo sɨvɨ ñu cha ta chaa ca uñi xico cuiya coto coo quɨvɨ ta quichi cuvi iñi ñu tandaha ñu inga chaha ta sandɨhɨ ñu tuhun sacuví ñu tyiño nuu ra Cristo. 12Ta tyicuan caa cucoo cuatyi ñu vatyi ña sacuví ca ñu cuhva catyi̱ ñu. 13Ta sɨɨn ri tatu chicá noo suchan ri maa ñu tahan tahan vehe ñáyɨvɨ. Ta ñima yucuan ri soco chicá noo ndɨhɨ ñu chihin cuendu ñu. Ta tyihí ñu chi ñu noo nu ñahri cuenda ñu. Ta cahán ñu cha ña tahán chi. 14Yucuan chaha vaha taxin ca na tandaha ñu inga chaha. Na coo sehe ñu. Na saha cuenda ñu vehe ñu. Ta ma cuhva ñu ityi chi ñu xaan iñi chi yo vatyi cahan nyaa ñu chi yo. 15Tyehe caa catyí chuun vatyi yɨhɨ́ ñu cha saña̱ ñu chi Nyoo ta na nyicon ñu chi ra ña vaha. 16Tatu noo ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo ta iyó noo ñáyɨvɨ chi ñu cha chihi̱ yɨɨ, cuñí chi cha tyinyee ñu chi ñu, tacuhva cha ma cuvi ñu noo carga chi vehe ñuhu. Ta tyicuan caa ta cuví tyinyee ñu vehe ñuhu chi ñu chihi̱ yɨɨ cha ndicha ndicha chiñuhú chi. 17Ra chahnu ra nyisó tyiño vehe ñuhu, cuñí chi vatyi saha xaan ñu ñáyɨvɨ chi ra. Ta cha xihna ca chi ra cahán tuhun Nyoo ta ra sañahá chi ñu. 18Vatyi tuhun Nyoo catyí chi: “Ma tyihun yoho yuhu sɨndɨquɨ nu saha tyiñó tɨ tacuhva vatyi cuvi cachi tɨ chiin.” Ta catyí tucu chi: “Iyó ityi chi ra cha sahá tyiño cha ñihí ra yahvi ra.” 19Tatu tyaá ñu cuatyi sɨquɨ noo ra chahnu ra nyisó tyiño vehe ñuhu, ta tatu ña quita uvi o uñi tahan cha ndaa, ma quichahun chi ñu tyaá cuatyi cuan. 20Soco ñu sañihi ca sacuvi cuatyi cuñí chi cha ca̱tyi ndo chi ñu chihin nuu tandɨhɨ ñu nyicú vehe ñuhu tacuhva vatyi tandɨhɨ ca ñu na cuyuhvi ñu sacuvi ñu cha ña vaha. 21Tya̱tyiñe chuun chihin nuu Nyoo ta chihin nuu Sutu Mañi yo Jesucristo, ta chihin nuu ángel cha nacachi̱ ra. Ta catyí chuun vatyi qui̱chahun cha catyí ihya ta ma cuhun tumañi iñi chi noo ra ta ni chi inga ra. 22Ma numi xaan ri tyaa tyiño chi noo ra cha cuvi ra tyiño vehe ñuhu. Coto ndoo cuatyi sacuví ra sɨcun. Sa̱ha vahun cuenda chuun chihin tandɨhɨ cha sacuvún ta ma cuhvon ityi chi cha ña vaha. 23Ta vatyi iyó noo cuehe chichun, ma cohun maa ri maa ndutya, soco co̱hun chiin vinu ñandɨhɨ. 24Yɨhɨ́ ñáyɨvɨ quetuví ri cuatyi ñu cha cumañi ca cutuñi chi ñu. Ta yɨhɨ ñu nya cha yaha cutuñi chi ñu ta cuquetuvi cuatyi ñu. 25Ta tyicuan caa tucu cha vaha cha sacuví yo, ña xehe caá. Soco vasɨ ña tuví cha numi ri, ñima tyicuan ri cucohon xehe chi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\