1 Timoteo 6

1Ñu cha cuvi musu cuñí chi cha sa̱ha vaha ñu ñáyɨvɨ chi chitoho ñu. Tyicuan ta ma ñihi ñáyɨvɨ cuhva cahan ña vaha ñu sɨquɨ Nyoo nɨ sɨquɨ tuhun ra, cha sañahá yo. 2Ta tatu noo musu iyó chitoho ra cha yɨhɨ́ cuenda Nyoo, ña tahán chi cha ma saha ra ñáyɨvɨ chi ra vatyi yañi ra cuenda Nyoo cuví chi ra. Soco ñihi ca cuñí chi cha sacuví ra tyiño nuu ra, vatyi chinó tucu iñi maa ra chi ra Cristo, ta Nyoo cuñí ra chi ra. Sa̱ñaha tuhun ihya chi ñu hermano ta cu̱hva tuhun chi ñu na sacuvi ñu. 3Tatu iyó noo ra cha sañahá inga tuhun cha ña chachí tahan chi chihin tuhun vaha cha sañahá Sutu Mañi yo Jesucristo, ta nɨ ri chihin tuhun vaha cha cuahan sacuaha yo, 4cuví ra noo ra cahnu sahá chi. Ta tahán xaan iñi ra cuvi yuhu ra sɨquɨ noo cha ñima ri tuhun. Tari noo cuehe cuví cuan. Ta cha cuenda tuhun ihya cacú tɨsɨhɨ ta tuhun nyiyo iñi, tuhun cha cahán ña vaha chi tahan, ta tuhun cha ña vaha cuñí nyehe chi tahan. 5Ta tyicuan ri cañí tahan ñu vatyi quiñi chica xiñi ñu, vatyi ña chitó ñu cha ndicha. Nyacua cuñí maa ñu tyi cusaha ganaa ñu xuhun chihin tuhun Nyoo. Ma cutahan ndo chihin ñu cuan. 6Ndicha vatyi cha sacuví yo cuhva catyí Nyoo ta ndoó yo vaha chihin cha cha chaha̱ ra chi yo cuví chi tari noo cha tyayɨɨ iyó chi yo. 7Vatyi ñahri nyiso̱ yo vachi yo ihya ñayɨvɨ̱. Ta ñahri cuiso yo cunuhu yo quɨvɨ cúvi yo. 8Soco tatu iyó cha cachi yo ta sahma ñihnó yo, na cusɨɨ iñi yo, ta na ndoo yo vaha chihin yucuan ri. 9Soco ñu cuñí cutyayɨɨ, nducú nyehe ra ña vaha chi ñu. Caná cava ñu chichi xayu ra. Cutondó xiñi ñu chihin cha cuaha xaan cha quichi cuví iñi ñu. Ta satɨvɨ́ chi chi ñu ta nu ndɨhɨ tuhun cutɨvɨ ndɨhɨ ñu ta cunaa ñu. 10Vatyi cha cuñí xaan yo xuhun, yucuan cuví nu caña tandɨhɨ ca nuu cha ña vaha. Ta yɨhɨ́ ñu cha tyehe caa cuñí xaan ñu xuhun, ta cha cuenda cuan sandɨhɨ́ ñu tuhun cha chinó iñi ñu tuhun Nyoo. Ta yucuan cuví nu suri chi maa ñu sanyehé ñu tɨndoho. 11Soco yoho cuvún noo rayɨɨ cuenda Nyoo. Ca̱ca cono chi tandɨhɨ cha quiñi caa cuan. Ta cu̱hun chata cha cuɨtɨ. Vaha co̱un nuu Nyoo. Cu̱nɨɨ iñun chihin ra. Cu̱ñun chi ñáyɨvɨ. Co̱o cha cama iñun chihin tandɨhɨ cha cuví chuun. Ta masu cu̱vi iñun. 12Ñihi sa̱cuvun tyiño nuu Nyoo vatyi tyicuan caa tahán chi tyi chinó iñi yo chi ra. Ta ma saña ndahun ñayɨvɨ̱ chaa cha ma naa ca maa cha chaha̱ Nyoo chi yo. Vatyi ican cuenda cuan nacana Nyoo chuun, quɨvɨ catyi̱ cachun tyi chinó iñun nuu cuaha xaan ra cuví cha ndaa. 13Ta chihin nuu Nyoo, ra cha chaha̱ ñayɨvɨ̱ coo tandɨhɨ cha iyó, ta chihin nuu ra Cristo Jesús ra cha chaha̱ vaha cuenda nuu ra Poncio Pilato, catyí chuun vityin, 14na sacuvun tandɨhɨ cha catyi chuun tacuhva ma cuhvon cuhva cha cahan ñáyɨvɨ chuun nyacua nya quɨvɨ quichi Sutu Mañi yo Jesucristo. 15Na chaa maa quɨvɨ, Nyoo cusaquichi ra chi ra Cristo inga chaha. Ican ra cuví ra cha sacahnu yo, ta noo tuhun ri maa ra cuví Nyoo ra iyó xaan tunyee iñi chii. Rey cuví ra cuenda tandɨhɨ ca ra cuví rey. Ta nyacá ñaha ra chi tandɨhɨ ca ra cha nyacá ñaha. 16Noo ri maa ra cuví ra ra ñahri tuhun chihi iyó chii. Ta iyó ra nu ndichin nu yori maa tuhva. Ta ni noo ñáyɨvɨ ta nyehe ca ñu chi ra. Ta ni ña cuví nyehe ñu chi ra. Chi maa ra na sacahnu yo. Ta na cunyaca ñaha ra tyicuan ri maa. Ta na cuvi chi tyicuan caa. 17Ta ñu cha iyó cha tyayɨɨ chi ñayɨvɨ̱ ihya, catyí chi ñu vatyi ma cahnu xaan saha ñu chi ñu. Ta ma cuita iñi ñu chi cha tyayɨɨ cha iyó chi ñu. Vatyi coto coo quɨvɨ ta ndɨhɨ cha tyayɨɨ cuan. Soco na cuita iñi ñu chi Nyoo nyitó, vatyi maa ra cuví ra chahá tandɨhɨ. Ta cuaha chaha ra chi yo tacuhva cusɨɨ cuñi yo. 18Ca̱tyun chi ñu tyayɨɨ na sacuvi ñu cha vaha ta nɨɨ iñi ñu cu̱hva ñu cha iyó chi ñu chihin cha ma uhvi cuñí ñu. 19Tyicuan ta coo cha tyayɨɨ ñu andɨvɨ ta cutyinyee chi chi ñu nu cuahan ca chi quɨvɨ. Ta tyehe caa cuvi coo ñu ñayɨvɨ̱ cha ma naa ca maa. 20Yoho Timoteo sa̱ha cumi vahun tyiño cha chaha̱ Nyoo chuun. Ma tyasohun tuhun cha sɨɨn caa, tuhun cha ñima ri tuhun. Ma quichahun tuhun cha catyí ñu vatyi cha chiñi tuñi cuví, vatyi ña ndicha. 21Vatyi cha cuenda cuan yɨhɨ́ ñu cha quita̱ caxiin ñu ityi Nyoo. Ta ña chinó vaha ca iñi ñu cha ndicha. Ta Nyoo na nasoco ra chi ndo. Ta na cuvi chi tyicuan caa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\