2 Corintios 1

1Yuhu ra Pablo, cuví noo ra apóstol ra Jesucristo vatyi Nyoo nacachi̱ vaha ra chii. Ta yuhu ta ra Timoteo yañi yo tyaá ndi noo tutu ihya chi ndo cha cuví ndo ñáyɨvɨ ñuu Corinto cha yɨhɨ́ cuenda Nyoo, ta chi tandɨhɨ ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo nɨcacahnu ityi Acaya chiña. 2Nyoo Sutu yo ta Sutu Mañi yo Jesucristo na nasoco ra chi ndo ta nacuhva ra cha taxi ri coo añima ndo. 3Na sacahnu yo chi Nyoo Sutu Sutu Mañi yo Jesucristo. Vatyi ican ra cuví Nyoo Sutu yo. Ta cundahvi xaan cuñi ra nyehé ra chi yo. Ta maa ra tyicuan ri naquehén ndahvi ra chi yo. 4Ta cuhva cha nyehé yo tɨndoho maa ra naquehén ndahvi ra chi yo. Vatyi tyicuan caa ta cuvi naquehen ndahvi tucu maa yo chi ñu nyehé tɨndoho tari naquehén ndahvi tucu maa ra chi yo. 5Vatyi cha cuenda ra Cristo, nyehé xaan ndi tɨndoho ta suri cha cuenda ra Cristo naquehén ndahvi xaan Nyoo chi ndi. 6Tatu nyehé ndi tɨndoho cha cuenda cha sacoto̱ ndi tuhun ra Cristo chi ndo, soco cha cuenda cha vaha chi ndo cuví vatyi tyicuan ta Nyoo naquehen ndahvi tucu ra chi ndo, ta sacacu ra chi ndo. Ta tatu Nyoo ta sandunyeé ra iñi ndi, cuví tucu chi cha cuenda cha sandunyeé tucu ra iñi maa ndo ta cacu ndo, ta sɨɨn ri tacuhva cha cunyeé ndo tɨndoho cha nyehé ndo. Vatyi ɨɨn ri tɨndoho nyehé yo. 7Vatyi chitó vaha ndi tatu nyehé ndo tɨndoho cha cuenda ra Cristo tari cha nyehé nyuhu, maa ra cunaquehen ndahvi ra chi ndo, tari naquehén ndahvi tucu ra chi nyuhu. 8Yañi, cuñí ndi tyi coto ndo vatyi cuaha xaan tɨndoho nyehe̱ ndi ta chinyaa̱ ndi ityi Asia. Ñihi xaan chiyo̱ tɨndoho nyacua cha ñahri ca fuerza ndi cahvi̱ iñi ndi. Ta tyaa̱ ndi cuhva vatyi cha yaha̱ chihi̱ ndi ta quita ndi yucuan. 9Cuñi̱ maa ndi vatyi cha cha cuacúvi ndi. Ta ña cuvi̱ sacacu ndi chi ndi. Soco yucuan sañaha̱ chi chi ndi na nachinó ca iñi ndi chi Nyoo ra sanandotó ndɨyɨ. 10Nyoo sacacu̱ ra chi ndi ndaha tuhun chihi quɨvɨ cuan, ta sacacú ca ra chi ndi nya vityin. Ta chitó ndi vatyi tyicuan ri cusacacu maa ra chi ndi. 11Tatu tyinyeé ndo chi ndi chihin cha chicán tahvi ndo chaha ndi, ta tatu cuaha ñáyɨvɨ chicán tahvi chaha ndi, cunacuhva ñu tyahvi nyoo chi Nyoo cha cuenda tyi ñihí ñu tuhun tyi Nyoo chahá ra cha vaha chi ndi, vatyi chicán tahvi ñu chaha ndi. 12Iyó noo tuhun cha cusɨɨ xaan cuñí ndi, vatyi yoso ri sandaví ñaha ndi. Vatyi cachi cuhva iyó ndi. Ta ndaa cuhva iyó ndi xihna ca chihin tandɨhɨ ri ndo, ta chihin inga ñáyɨvɨ ñandɨhɨ. Ta ñima chihin cha chiñi tuñi maa ndi iyó ndi tyehe caa, soco cha cuenda tyi tyinyeé xaan maa Nyoo chi ndi. 13Ta nu tutu cha sacuhún ndi chi ndo, maa maa ri tuhun cha cuví sacuaha ndo, ta cha cuví cutuñi iñi ndo, tyaá ndi. Vityin cuahán cutuñi iñi ndo suhva. Ta nyatú ndi na cutuñi vaha ca iñi ndo tandɨhɨ tuhun cuan. Tacuhva cusɨɨ cuñi ndo chihin ndi quɨvɨ quichi Sutu Mañi yo. Ta cusɨɨ cuñi tucu maa ndi chihin ndo. 15Ta cha cuenda cha cusɨɨ́ iñi yo tyehe caa, tyai̱ cuhva quɨvɨ cuan cha cuhun xihne nu nyicú ndo. Yɨhɨ̱ iñi cha cuhin nu nyicú ndo, quɨvɨ cha yahi̱ cha cuahín nya Macedonia ihya. Ta quɨvɨ cha nayaha̱ tiqui cha chahi̱n Macedonia, cuhin inga chaha nu nyicú ndo. Tyicuan caa ta cuvi cusɨɨ iñi ndo chihin yuhu uvi chaha, tyai̱ cuhva. Ta tyicuan caa ta cuvi tyinyee ca ndo chii ta cuhin ityi Judea. 17O cuñí maa ndo vatyi ña tyai̱ cuhva cha cuhin nu nyicu ndo. Ta vasɨ cuñí maa ndo vatyi sacuví tari ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya. Vatyi catyí ñu tyi cuhun ñu, ta ña sacuví ñu. 18Maa Nyoo chitó ra vatyi ndicha cha cahín. Ta ña tuhvé sandavi ñahi. 19Vatyi yuhu ta ra Silvano ta ra Timoteo cahán ndi chihin ndo. Vatyi tuhun maa ra Cristo maa maa ri tuhun ndicha cuví. 20Tyi cha cuenda maa ra ñihí yo tandɨhɨ cha vaha cha catyi̱ Nyoo tyi cucuhva ra chi yo. Yucuan chaha cuhva cha sacahnú yo chi Nyoo, o chicán tahvi yo chi ra, catyí yo: “Amén”. Vatyi chitó yo tyi cuacuhva ra cha vaha chi yo cha cuenda ra Cristo. 21Ta Nyoo sandunɨɨ́ ca ra iñi yo nu sandu ɨɨ̱n ri ra chi yo chihin ra Cristo. Ta nacachi̱ ra chi yo. 22Ta tari cha tyaa̱ ra tuñi ra chi yo cuví cuan. Vatyi chaha̱ ra Tatyi Ii ra quɨhɨ́ añima yo cha cuenda cha cuñihi ca yo ñáá ca cha cucuhva ra chi yo. 23Na naquehen Nyoo chii vityin ri tatu ña ndicha tuhun cua catyi chi ndo. Ta cuhun que nu nyicú ndo Corinto chiña vatyi tatu cuhin tyaí cuhva cha cahin chiin chi ndo. Yucuan chaha ña cuñí ñahi cuhin vatyi nacuaan iñi nyehí chi ndo. Ta Nyoo chiñí ra vatyi ndicha cha cahín. 24Ñima cha cuñí ndi cunyaca ñaha ndi chi ndo yoso cuhva chinó iñi ndo chi Nyoo. Vatyi chinó vaha iñi ndo. Soco cha cuñí ndi tyinyeé ca ndi chi ndo na coo ca tusɨɨ iñi maa Nyoo añima ndo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\