2 Corintios 10

1Yuhu ra Pablo chiquén noo tumañi iñi chi ndo chihin cha vita iñi. Tari cha vita iñi ra Cristo. Vatyi yɨhɨ́ ndo catyí ndo vatyi tatu ñáá tuhun sacoté chi ndo chihin tutu, ñihi xaan cahín chihin ndo. Soco tatu nyaí chihin ndo, vita xaan cahín, catyí ndo. 2Vaha. Soco quɨvɨ cuhin nu nyicú ndo, ma sanɨñɨ ndo chii cha cahin chi ndo. Soco chité tyi cuñí chi cha sañahí chi suhva ndo yoso cuhva cha ñihi cahín. Vatyi yɨhɨ́ ndo catyí ndo vatyi sacuví tari sacuví noo ra ña yɨhɨ́ cuenda Nyoo. 3Ndicha vatyi ñáyɨvɨ cuví ndi. Soco ña cañí tahan ndi tari cañí tahan ra ñayɨvɨ̱ ihya. 4Vatyi cha xaan cha cañí tahan ndi chihin, ñima cha xaan ñayɨvɨ̱ ihya cuví. Soco maa tunyee iñi Nyoo cuví, vatyi cuví chasaha ndi tandɨhɨ maa fuerza nyacua nya fuerza tatyi ña vaha. 5Ta tyicuan caa cuví chasaha ndi chi tandɨhɨ tuhun cha cahán ñáyɨvɨ sɨquɨ tuhun Nyoo, ta tandɨhɨ cha cahnu sahá chii cha chasɨ nu quichahá yo tuhun Nyoo. Tandɨhɨ cuhva chicá xiñi yo sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya, chahá yo na cunyaca ñaha ra Cristo vatyi quichahá yo chi maa ra. 6Ta quɨvɨ cuquichaha vaha tandɨhɨ ndo chi ra Cristo, tatu nya nonga ndo ña cuñí ndo quichahá ndo, tyaá ndi cuhva cha tachi tuñi ndi chi ndo. 7Soco nyoho sahá ndo cuenda cuhva caá ri noo ñáyɨvɨ. Ta ña sahá ndo cuenda cuhva caá añima ñu. Ta tatu nya noo nyoho chitó vaha ndo vatyi cuenda ra Cristo yɨhɨ́ ndo, co̱to tucu ndo vatyi yɨhɨ́ tucu nyuhu cuenda ra. 8Vatyi vasɨ yaha cuhva cahín, ña tahán chi cha cucahan nui. Vatyi maa Sutu Mañi yo chahá ra ityi chii cha cunyaca ñahi cha cuenda cha vaha chi maa ndo, tacuhva ñihi ca ndo tunyee iñi Nyoo. Ta ñima cha satɨví chi ndo. 9Ña cuñí vatyi catyí ndo vatyi sayuhví chi ndo chihin cha cahín nu tutu cha sacuhín chi ndo. 10Vatyi yɨhɨ́ ndo catyí ndo vatyi nu tutu cha saquichí chi ndo ñihi xaan cahín chihin ndo. Soco tatu mai chaa nu nyicú ndo cuví noo ra ña ñihí tuhun cahan, catyí ndo. Ta tuhun cha cahín, maa maa ri tuhun cha ña chiñuhú cuví, catyí ndo. 11Soco ñu cha catyí tyehe caa cuñí chi cha coto ñu vatyi tari cuhva cahín nu tutu, tyicuan caa cusacuvi tiqui nachai nu nyicú ndo. 12Ndicha ña cañá iñi ndi sandu inuu ri ndi chi ndi chihin ra casayaá chi tyi cahán ra tuhun maa ra. Vatyi casacuví ra cha ña tahán chi. Vatyi nyehé ra cuhva chicá xiñi maa ra ta cuhva cuahan inga ra, ta cuñí maa ra tyi vaha cuahan ra. Ta ña cutuñí iñi ra tyi tahán chi nanducú ra cuhva cuñí Nyoo. 13Nyuhu ma sacahnu ndi chi ndi chihin cha ña tahán chi chi ndi. Nyoo cuví ra sañahá ñáá cuví tyiño cha tahán chi cha sacuví ndi. Ta maa ra chaha̱ cha quichi ndi nya nu nyicú ndo Corinto chiña. 14Tyehe ta ñima xihna ca ndi sacoto̱ tuhun Nyoo chi ndo, ña tahán chi sahá ndi cuenda chi ndo. Soco tahán maa chi vatyi xihna ca maa ndi chaa̱ ndi nu nyicú ndo chihin tuhun ra Cristo. 15Soco nyuhu ña sayaá ndi chi ndi chihin tyiño sahá inga ra. Ña catyí ndi tyi tyiño maa ndi cuví. Soco yɨhɨ́ iñi ndi vatyi cunachino vaha ca iñi ndo chi Nyoo. Tyicuan ta cuví sañaha ca ndi tuhun ra Cristo chi ndo, soco yoso cuhva tahán chi chi ndi. 16Ta yɨhɨ́ iñi ndi cha cahan ndi tuhun ra Cristo chihin ñáyɨvɨ nya ndɨhɨ ñuu nu cañi ca cha nuu nu nyicú ndo chiña, nu ta coto ca ñu tuhun ra. Tacuhva cha ma catyi ñáyɨvɨ vatyi cuyaa ndi chihin tyiño sahá inga ra. 17Soco tatu nya noo yoó cuñí yo cuyaa yo, na cuyaa yo soco chihin Sutu Mañi yo. 18Vatyi nuu Nyoo ña quitá vaha ra catyí tyi vaha maa. Soco tatu cahán Nyoo tuhun noo ra ta catyí ra tyi vaha sacuví ra, ican ra cuan cuví ra quitá vaha nuu Nyoo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\