2 Corintios 11

1Vaha tyehe ta cunyeé ndo chiin cha ñima ri tuhun cha cuacatyi chi ndo. (Vasɨ ña tahán chi cha sacoté tuhun mai, soco cuñí chi cha nacotó ndo yoso caa cuñí ra cuan sandaví ñaha ra chi ndo.) Ta yucuan chaha vasɨ yoso ca caa soco cu̱nyee ndo cha cuacatyi chi ndo. 2Vatyi cuiñó xain chi ndo. Ta maa Nyoo chahá cha cuiñe chi ndo, vatyi mai ican tyihi̱ chi ndo ityi ra Cristo. Ta cuñí tyi cuñí ndo chi ra tari noo ñaha tyivaa cha cuñí xaan ña chi noo ri maa ra cha cuatandaha ña chihin. 3Soco chicá xiñi cha cuenda ndo, coto cuvi chi ndo tari cuvi̱ chi cu Eva. Vatyi sandavi̱ ñaha coo chihin maña tɨ chi ña. Ta coto casandaví ñaha ra cuan chi ndo. Ta coto ndusɨɨn caa cuhva nacacá xiñi ndo tuhun ra Cristo. Ta sandɨhɨ ndo tuhun cha sacahnú ndo chi noo tuhun ri maa ra. 4Ta nyoho tañi tyehe xaan ri tyasohó ndo nu cacahán ra tuhun ra Jesús soco ña ndicha ra. Vatyi ñima tuhun ra Jesús cha sacotó ndi chi ndo cuví. Ta vaha xaan cuñí ndo nacacá xiñi ndo sɨɨn ca tuhun cha ña chachí tahan chihin tuhun Tatyi Ii Nyoo cha naquehe̱n ndo quɨvɨ xihna ri. Ñima tuhun ra Cristo cha sacacú chi yo cacahán ra cuan. Ta nyoho tañi tyehe xaan ri tyasohó ndo chi ra. 5Soco tuví iñi tyi ra cha cacatyí tyi apóstol Nyoo cacuví ra, ñima ra vaha xaan cuví ra cuan cha nuu yuhu. Soco nyoho, nyicón ndo chi ra. 6Vasɨ ña ñihí vahi cuhva cahín, cuñí maa ndo. Soco cutuñí vaha iñi tuhun Nyoo. Ta yucuan sañahá ndi chi ndo chihin tandɨhɨ cuhva sacuví ndi. 7O cuñí maa ndo vatyi ña vaha cuhva sacuvi̱ quɨvɨ cha cahi̱n tuhun ra Cristo chihin ndo. Vatyi ña quehi̱n yahvi chi ndo. Ta sandundahvi̱ chii cha cuenda cha cuñí cha cacu ndo. 8Ñáyɨvɨ inga vehe ñuhu tyinyee̱ ñu chii. Vatyi maa ñu chaha̱ xuhun chii. Ta yuhu quehi̱n xuhun cuan ta sacuví tyiño nuu ndo. 9Ta quɨvɨ cha chinyai̱ chihin ndo ña chahi̱ tɨndoho chi ni noo ndo vasɨ iyó cha chiñuhu̱ chii. Vatyi ra hermano cha quichi coyo nya ityi Macedonia, ican ra chaha̱ tandɨhɨ cha chiñuhu̱ chii. Ta saha̱ vavahi cuenda chii vatyi ña cuñi̱ cuhve tɨndoho chi ndo. Ta tyicuan ri sacuvi que. 10Vatyi chitó vahi tyi maa maa ri tuhun ndicha ra Cristo cahín, ta chité tyi ma cuhve cha tinyaa ni noo ndo, cha cuví ndo ñu ityi Acaya chiña, cha vaha cuñí cha ña chiquén cha coo yahvi chi ndo. 11¿Ñáá tuhun cha cahín tyehe caa? ¿Atu cha cuenda cha ña cuñí chi ndo? Ñima. Nyoo chitó ra yoso cha cuñí chi ndo. 12Ta cuasacuvi que tari cuhva sacuví mai. Vatyi ña cuñí cuhve ityi chi ra cachicá noo yanga vatyi cacatyí ra tyi sacuví ra tari cuhva sacuví ndi soco ña ndicha. 13Vatyi cacatyí ra cuan vatyi apóstol cuví ra. Soco ña ndicha ra. Vatyi cuví ra noo ra sandaví ñaha ta nasahá ra chi ra tari noo ra apóstol ra Cristo. 14Ta ihya ñima cha iyo cuñí yo cuví. Vatyi cuihna cuví nasaha ra chi ra tari noo ángel cha xiño tuví chihin cha ndichin Nyoo. 15Yucuan chaha ra cha nyicón chi ra ña vaha, nasahá tucu maa ra chi ra tari noo ra cha sacuví cha vaha. Soco coo quɨvɨ cutachi tuñi Nyoo chi ra cha cuenda cha ña vaha cha sacuví ra. 16Inga chaha catyí tiqui chi ndo vatyi ni noo ndo ta ma caca xiñi ndo vatyi loque cha cahín tyehe caa. Soco tatu tyicuan caa chicá xiñi ndo, sa̱ña ndo chii na cahin chihin ndo tari noo ra loco. Vatyi tyicuan caa ta cuví sacahnu tucu yuhu chiin chii. 17Ñima Sutu Mañi yo catyí chii vatyi sacahni chii tyehe caa. Soco cahín tari cahán noo ra loco. 18Vatyi cuaha ra cha cacatyí vatyi tyiño Nyoo cachicá ra, ta ñima, vatyi cahnu xaan casahá ra chi ra. Yucuan chaha cusacahnu tucu yuhu chii ñandɨhɨ. 19Nyoho, chitó xaan ndo, cuñí maa ndo. Ta quɨyɨ ri tyasohó ndo nu cahán ra cuan. Ta tondo xaan cacuví ra. 20Soco nyoho ñahri cuenda ndo cha sanɨñɨ́ ra chi ndo cha sacuví ndo tyiño nuu ra. Suhú ra chi ndo ta ña tuví iñi ndo. Sandaví ñaha ra chi ndo. Ta ña cuñí nyehe ra chi ndo. Ta nyacua cañí chihin ndaha ra chi ndo. Ta maa ndo cunyeé xaan ndo cha sacuví ra chi ndo. 21Vasɨ cahán nuu ndi soco cua catyi ndi, nyuhu vita xaan cuñí ndi yucuan chaha ña cañá iñi ndi sacuví ndi chi ndo tyicuan caa. Soco inga ra cuan cañá ndicha cuii iñi ra sacotó ra tuhun maa ra. Ta yuhu tucu cañá iñi vasɨ cahín tari noo ra loco. 22Tatu ñáyɨvɨ hebreo cuví ra, suri cuví tucu yuhu. Ta tatu ñáyɨvɨ Israel cuví ra, ican cuví tucu yuhu. Ta tatu vachí ra tata ra Abraham, suri vachi tucu yuhu. 23Ta tatu ra sacuví tyiño nuu ra Cristo cuví ra, vihi ca yuhu. Vatyi yaha ca cuhva sacuví tyiño nuu ra Cristo. Vasɨ cahín tari noo ra loco vatyi catyí tyicuan caa. Soco ndicha. Vatyi ñihi ca sahá tyiñe ican saha ra cuan. Ta cha cuaha ca chaha ndohi̱ chihin ñɨɨ ican saha ra cuan. Ta cuaha ca chaha ñohi̱ vehe caa ican saha ra cuan. Ta cuaha chaha cha cha yatyin cúvi, soco ña chihi̱. 24Ta ohon tahan chaha cacañi̱ ra Israel chii chihin ñɨɨ. Cha noo chaha cañi̱ ra chii, oco chahun cumi tahan chaha sahvi̱ ra ñɨɨ chate. 25Ta uñi chaha cañi̱ ra chii chihin yutun. Ta noo chaha cacañi̱ ra chii chihin yuu. Ta uñi tahan chaha nyee̱ barcu cha yɨhí. Ta chichi cha uñi tahan chaha cuan, noo chaha ndoi̱ nu tyañuhu noo ñuu ta noo quɨvɨ. 26Cha cuaha xaan cha cuvi̱ chii nu chica noi. Ta cha cuaha chaha cuñi̱ tyañi chihin yuvi ndutya. Ta cuaha cha cuvi̱ chii. Quita̱ ra suhu nu cuahin. Nyacua nya ra ñui, ra Israel, ta satasɨ́ iñi ra chii. Ta ra inga ñuu ñandɨhɨ. Ta cuaha cha cuvi̱ chii ityi chichi ñuu, ityi nu chiqui, ityi nu tyañuhu. Ta cuaha cha cuvi̱ chii mahñu ra cha catyí vatyi hermano cuví ta ñima hermano cuví ra. 27Ta ñihi sahá tyiñe ta chitati. Ta cuaha xaan chaha ña quixi̱. Yahi̱ soco: soco xita ta soco ndutya. Cuaha chaha sahi̱ ayunar, o ña chachí ta nanduqui chi Nyoo cuví cuan. Cuaha chaha yahí cha vichin. Ta ni sahme ta ñahri. 28Ta sɨɨn ri nyaá sɨqui vatyi sanɨɨ́ que iñi tandɨhɨ ndo: nyoho ta ñu inga ñuu cha yɨhɨ́ cuenda Nyoo. 29Vatyi tatu noo ndo vita cuñí ndo, yuhu tari cha vita cuñí cha cuenda ndo. O tatu sacoó ñu cuatyi nya noo ndo, yuhu quehín tɨsɨhɨ ta tɨcahan nuu. 30Tatu cuñí chi cha sacote tuhin tacuhva nacoto ndo tyi ndicha cuví yuhu noo musu Nyoo, cusacote soco cha cuví chii. Vatyi sañahá chi tyi ñahri maa fuerza mai iyó chii. 31Nyoo sutu Sutu Mañi yo Jesucristo, tahán chi cha sacahnú yo chi ra tyicuan ri maa. Ta chitó maa ra vatyi ndicha cha cahín, ñima cuendu cahín. 32Quɨvɨ chinyai̱ Damasco (ñuu nu nicachico yɨhɨ barda) ra cha cuví gobernador cha sacuví tyiño nuu rey Aretas ñuu Damasco cuan, cuatyaa̱ ra chi sɨndaro yuvehe cahnu ñuu cuan, tyi casahá cuenda ra. Vatyi tatu quite yuvehe ñuu cuan catɨɨn ra chii ta cunyaca ra chii vehe caa. 33Soco ñáyɨvɨ iyó chaha barda cuan iyó ventana ñu. Ta ityi ventana sanoo̱ ñu chii. Yɨhi̱ chichi noo tica cahnu. Ta tyicuan caa sacacu̱ Nyoo chii ndaha gobernador cuan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\