2 Corintios 12

1Ñahri maa ñihí chihin cha cahín tuhun mai, soco cuanacatyi cha sañaha̱ Sutu Mañi yo chii. 2Ñohó nui chi noo ra cha yɨhɨ́ cuenda ra Cristo. Ta cha iyó uchi cumi cuiya quehe̱n Nyoo chi ra ta chaha̱n ra nya nu cu uñi toto andɨvɨ. Soco ña chité tatu chaha̱n ra chihin coño ñuhu ra o chihin cha chiñi tuñi xiñi ra. Ña chité. Nya ri ca maa Nyoo chitó ra. 3Soco chité vatyi ra cuan chinyaca Nyoo chi ra nya nu iyó ñáyɨvɨ vaha, ñu cha chihi̱. Ña chité tatu chaha̱n ra cuan chihin coño ñuhu ra o chihin cha chiñi tuñi xiñi ra. Noo tuhun ri ca maa Nyoo chitó. Ta nu chahan ra cuan chiñi̱ ra tuhun xehe. Ta ñahri ityi iyó chi ñáyɨvɨ cha nacatyí ñu tuhun xehe cuan. 5Tahán chi sacahní chii chihin cha sañahá Nyoo chii quɨvɨ cuan. Soco ña sacahní chii cha cuenda cuan. Sacahní chii, soco chihin cha ñahri fuerza mai iyó chii. 6Tatu cuñí tiqui cahín tuhun mai, ñima noo tuhun tondo ri cuví. Vatyi maa maa ri cha ndicha cuacatyi. Soco ma catyi vatyi coto cahnu xaan sahá ñáyɨvɨ chii. Vaha ca nyehe ñu cuhva vaha iyé ta cuhva vaha sañahí, tyicuan ta coto ñu tatu ra vaha o ra ña vaha cuví. 7Ña cuñí Nyoo cha sacahnú xain chii chihin cha sañahá ra chii. Yucuan chaha chahá ra cha sanyehé xaan cuihna tɨndoho chii. Tari uhvi nu quiñi noo iñu cahnu, tyicuan caa uhvi chii. Vatyi tyicuan caa ta ma cuvi cuyai chihin cha sañahá Nyoo chii. 8Ta cha uñi chaha chique̱n chi Sutu Mañi yo na tinyaa ra tɨndoho cuan sɨqui. 9Soco maa Sutu Mañi yo catyí ra chii tyehe caa: “Chahí tandɨhɨ cha vaha cha iyó chii chuun. Vatyi yucuan cuví cha chiñuhú chuun. Vatyi tatu ñáyɨvɨ ta ñahri maa tunyee iñi maa ñu iyó chi ñu, yucuan ta cuví cunyaa maa maa ri tunyee iñi mai chihin ñu”, catyí ra. Yucuan chaha sɨɨ xaan cuñí cha ñahri fuerza mai iyó chii. Vatyi tyicuan caa ta cuví cunyaa tunyee iñi ra Cristo chihin. 10Yucuan chaha sɨɨ xaan cuñí cha ñahri tunyee iñi mai iyó chii. Vasɨ cahán ñáyɨvɨ chii, vasɨ chicá nyicon ñu chii, vasɨ ñahri cha iyó chii, vasɨ cuaha cha cuví chii, soco sɨɨ xaan cuñí cha nyehí tɨndoho cha cuenda maa ra Cristo. Vatyi tatu ñahri fuerza mai iyo chii, soco ñihi ca cuñí chihin fuerza maa Nyoo. 11Cahín tari noo ra loco. Soco maa ndo cuñí ta cahín tyicuan caa vatyi ña sahá ca ndo ñáyɨvɨ chii. Vatyi maa ndo tahán chi cuyaa ndo chihin. Vasɨ noo ra cha ñima ri tuhun cuví yuhu, soco nyaca cuví ra cha catyí tyi apóstol cuví ra, ta ña ndicha ra. Cuñí maa ra tyi vaha xaan ca ra cha nuu inga ra chicá tyiño Nyoo. 12Nyehe̱ ndo yoso caa tyiño Nyoo cha sacuvi̱ mahñu ndo. Ta chihin cha cama iñi ta cunyei̱ tandɨhɨ tɨndoho cha nyehi̱. Ta cuaha xaan milagru sañaha̱ Nyoo chi ndo tacuhva coto ndo vatyi ndicha cha cuví yuhu noo ra chicá tyiño maa ra. 13¿Atu vaha ca cuhva tyiñuhí chi yañi yo inga ñuu cha nuu nyoho? Ñima. Inuu ri cuhva tyiñuhí chi tandɨhɨ ndo. Noo ri cha ña sacuví chihin nyoho cha ña cuñí cuhve tɨndoho chi ndo. Sa̱ha ndo tɨcahnu iñi chii tatu ña vaha cuhva sacuví. 14Ta vityin cha iyó vahi cha quichi nyehi nu nyicu ndo. Cha cu uñi chaha vityin. Ta ñahri tɨndoho tyaí sɨquɨ ndo. Vatyi ñima cha iyó chi ndo vachí nanduquí. Chi maa ndo cuví cha cuñí yuhu. Vatyi sutu, ican tahan chi cuhva cha chiñuhú chi sehe. Ta ñima sehe nducú cha chiñuhú chi sutu. 15Yucuan chaha yuhu nyacua sɨɨ cuñí cusanai cha iyó chii cha cuenda cha vaha chi ndo. Ta nyacua sɨɨ cuñí cuhve ñayɨvi̱ cha cuenda ndo. Soco ta caa ri vatyi tatu cuñí que chi ndo, maa ndo ña cuñí vaha ndo chii. 16Ta vasɨ chitó cachi ndo vatyi ña chahí tɨndoho chi ndo, soco yɨhɨ́ ndo catyí ndo vatyi sandaví ñahi chi ndo ta ña tuví iñi ndo. 17¿Atu sandavi̱ ñahi chi ndo chihin nya noo ra cha tachi̱ nu nyicu ndo quɨvɨ cuan? 18¿Atu sandavi̱ ñaha ra Tito chi ndo quɨvɨ tachi̱ chi ra chihin inga yañi yo cuan nu nyicu ndo? Ña sandavi̱ ñaha ra chi ndo. Vatyi nyuhu ña tuhvá ndi sandaví ñaha. Vatyi ɨɨn ri cuhva iyó ndi. Ta ɨɨn ri cuhva sacuví ndi. 19Vasɨ chicá xiñi ndo vatyi cuahan ndi tumañi iñi chi ndi cha cuenda tuhun cha cahán ndi ihya, soco ñima tyicuan caa. Vatyi tandɨhɨ tuhun ihya cahán ndi cha cuenda cha vaha chi maa ndo tacuhva cohon nuu ca ndo chi Nyoo. Vatyi ndicha cha cuñí ndi chi ndo. Ta cahán ndi soco chihin nuu Nyoo ta cha cuenda maa ra Cristo. 20Chicá xiñi coto iñi ndaa iñi noo nyicú ndo ta chaí. Ta ma cutahan iñi cuhva nyicú ndo. Ta maa ndo ma cutahan iñi ndo cuhva cucahin chi ndo. Yuhví coto coo tɨsɨhɨ, coto nya ndo quichí cuvi iñi ndo cha chii noo tahan ndo, coto nya ndo cuxaán ndo chi tahan ndo, coto nducú ndo maa maa ri cha vaha chi maa ndo, coto nya ndo ñɨɨ ca ndo cuendu, coto cahán cuehe ndo chi tahan ndo, coto nya ndo cahnu sahá ndo chi ndo. Yuhví coto nyehi tyi ña cachi ña ndaa nyicú ndo. 21Ta yuhví coto cha cuhin inga chaha nu nyicú ndo, Nyoi cuhva ra cha cucahan nui cha cuenda nyoho. Ta chicá xiñi coto quita ndutya nui cha cuenda cha nyacuví ndo. Vatyi yɨhɨ́ ndo sacuví ndo cuatyi nu quichi̱ quɨvɨ. Ta nya vityin ta ña ndu uví iñi ndo cha ca iyó ndo chihin ñusɨhɨ ta ñima ñasɨhɨ ndo cuví, ta iyó ndo chihin rayɨɨ ta ñima yɨɨ ndo cuví. Ta ña sandɨhɨ́ ndo tuhun cha sacuví ndo ñáá ndɨhɨ cha ña vaha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\