2 Corintios 13

1Quɨvɨ cha cuquichi inga chaha nu nyicu ndo cuví chi chaha cu uñi. Yucuan ta cuvi cundaa tyiño ñu cha sacuví cuatyi. Soco cuñí chi uvi o uñi cha ndaa. 2Vatyi quɨvɨ chahi̱n nu nyicú ndo cha cu uvi chaha, catyi̱ chi ra sacuví cuatyi cuan, na sandɨhɨ ra tuhun. Ta vityin catyí tiqui inga chaha chi ra, ta chi tandɨhɨ ndo. Vatyi tatu cha quichi inga chaha, ta sacuví ca ndo cuatyi cuan, ma cundahvi cuñi nyehi chi ndo. 3Tyicuan ta coto ndo cha cuñí xaan ndo coto ndo. Vatyi ndicha ndicha cha chihin fuerza maa ra Cristo cahín. Vatyi ra Cristo ñima noo ra ñima ri tuhun cuví ra. Yucuan chaha sañahá ra tunyee iñi ra chi ndo. 4Ndicha vatyi chihi̱ ra nu cruzi tari noo ra cha ñahri tunyee iñi iyó chii. Soco nandoto̱ ra ta iyó ra chihin tunyee iñi Nyoo. Ta tyicuan caa tucu maa ndi vasɨ ñahri fuerza maa ndi iyó chi ndi. Soco ɨɨn ri cuví ndi chihin ra Cristo. Ta iyó ndi chihin tunyee iñi maa Nyoo vatyi tyicuan caa ta cuvi tyinyee tucu nyuhu chi nyoho. 5Sa̱ha ndo cuenda chi ndo tatu nɨɨ vaha iñi ndo cuahán ndo chihin Nyoo. Sa̱ha ndo cuenda vatyi ra Cristo ñohó ra añima ndo tatu chinó vaha iñi ndo chi ra. Soco tatu ñima chihin cha nɨɨ iñi ndo cuahán ndo chata Nyoo, ra Cristo ña nyaá ra chihin ndo. 6Soco chitó vahi tyi coo quɨvɨ cunacoto ndo tyi vaha cuhva tyinyeé ndi chi ndo tacuhva cuví cuhun vaha ndo chihin ra Cristo. 7Ta chicán tahvi xaan ndi chi Nyoo chaha ndo, tacuhva vatyi ma sacuvi ndo cha ña vaha. Ñima cha cuñí ndi tyi catyi ñáyɨvɨ tyi vaha ndi. Soco cha cuñí ndi vatyi nyoho sacuví ndo maa maa ri cha vaha. Ñahri saha vasɨ catyí ñáyɨvɨ, an vaha, an ña vaha cuhva cha sacuví ndi. 8Vatyi nyaá sɨquɨ ndi cha sacuví ndi cha vaha. Ma cuvi tixehe ndi tuhun ndicha. Noo ri cha cuví sacuvi ndi, cha sañahá ndi tuhun ndicha. 9Yucuan chaha cusɨɨ xaan cuñí ndi cha ñahri fuerza maa ndi iyó chi ndi, ta cuhva tyi nyee cuñí ndo chihin fuerza maa Nyoo. Ta tyicuan ri chicán tahvi ndi chaha ndo na vaha ca cuhun ndo chihin Nyoo nyacua nya cha ñahri ca cumañi chi ndo. 10Sacuhín carta ihya chi ndo cha nɨ ri ca cha cumañi quichi nu nyicú ndo. Vatyi sa̱nduvaha ndo chi ndo. Tyicuan ta ma cuñi ca chi cha cahín chi ndo quɨvɨ chai nu nyicu ndo. Vatyi ndicha cha chaha̱ Nyoo ityi chii cha sahí cuenda chi ndo. Soco chaha̱ ra tyiño ihya chii vatyi sandunyeé que iñi ndo. Ta ñima cha sanducuihyá ndɨhɨ que iñi ndo. 11Ta nu ndɨhɨ cahín, yañi, catyí chi ndo, na nducu ndo cuhva nɨcoo vaha ndo ta sɨɨ cu̱ñi ndo. Na̱nducu ndo cuhva coo cuɨtɨ ndo nuu Nyoo cha ñahri cumañi chi ndo. Na cunɨɨ iñi ndo, na coo vaha ndo chihin tahan ndo. Ta Nyoo ra cuñí xaan chi ndo, ta ra chahá cha taxi coo añima ndo na cunyaa ra chihin ndo. 12Ta nacuhva maa ndo nocumi chi noo noo tahan ndo chihin cha sɨɨ cuñí ndo nyehé ndo chi ñu. 13Ta vachí nocumi chi ndo sahá tandɨhɨ ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo ñuu ihya. 14Na̱cuhva Sutu Mañi yo Jesucristo cha vaha coo añima ndo. Ta na̱coto ndo tyi Nyoo cuñí xaan ra chi ndo. Ta na cunyaa Tatyi Ii ra chihin ndo. Ta nacuvi chi tyicuan caa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\