2 Corintios 2

1Yucuan chaha ña cuñí quichi tiqui nu nyicu ndo coto cuhva que tucuihya iñi chi ndo. 2Vatyi tatu yuhu ta sanducuihyé iñi ndo, yori ca cuví sandusɨɨ iñi mai. Vatyi ma cuvi ca sandusɨɨ ndo iñi tatu cha yaha̱ sanducuihye̱ iñi ndo. 3Yucuan chaha sacuhi̱n tuhun cuan chi ndo. Vatyi tatu cuhin soco ma sanducuihya ndo iñi chihin cuhva iyó ndo. Vatyi tahán chi sandusɨɨ́ ndo iñi. Ta tatu sɨɨ cuñí yuhu, chité tyi tandɨhɨ yo ta cusɨɨ iñi yo. 4Quɨvɨ cha tyai̱ carta cuan chi ndo, chica̱ xaan xiñi. Ta nducuihya̱ xaan iñi nyacua chaqui̱. Soco ñima cha sacuhi̱n carta cuan chi ndo vatyi cuñí cha nducuihya iñi ndo. Soco vatyi coto ndo vatyi yaha xaan cuñí chi ndo. 5Tucuihya iñi cha chaha̱ ra chiña, ñima ɨɨn ri chi yuhu chaha̱ ra. Chaha̱ tucu ra chiin chi tandɨhɨ nyoho ñandɨhɨ. Catyí tyehe caa tacuhva cha ma yaha xaan cahín. 6Vaha ri, cha iyó vaha. Ma cahan ca ndo chi ra. Ma tachi tuñi ca ndo chi ra. 7Ta vityin tahán chi vatyi saha ndo tɨcahnu iñi chi ra. Ta naquehén ndahvi ndo chi ra, coto yaha xaan nducuihyá iñi ra. 8Yucuan chaha catyí chi ndo sa̱ñaha ndo cha cuñí ndo chi ra. 9Sacuhi̱n carta cuan chi ndo quɨvɨ cuan vatyi cuñí cote tatu sacuví ndo cuhva chahí chi ndo. 10Ta vityin tatu sahá ndo tɨcahnu iñi, sahá tucu yuhu tɨcahnu iñi yóó cha chahá tɨsɨhɨ chi yo. Tatu ndicha cha chahá ra tɨsɨhɨ chii. Soco sahí tɨcahnu iñi chi ra cha cuenda cha vaha chi nyoho. Vatyi yucuan cuhva cuñí maa ra Cristo. 11Vatyi chitó yo vatyi tatu ma saha yo tɨcahnu iñi chi tahan yo, cuihna cutyihi ra cha quiñi caa añima yo. Vatyi maña xaan ra. Ta cuví sacañi tahan ra chi yo. 12Quɨvɨ chai̱ ñuu Troas cha cuacahin tuhun ra Cristo, chahá chi cuhva cha sahá tyiñe tyiño nuu Sutu Mañi yo yucuan. 13Soco ña sɨɨ maa cuñi̱ añime. Vatyi ña nañihi̱ chi yañi yo, ra Tito. Yucuan chaha ña ndoo̱ que ñuu cuan cahin chihin ñu. Ta vachi ityi Macedonia ihya. 14Soco tyahvi nyoo chi Nyoo vatyi tyicuan ri sahá ganaa yo chihin fuerza ra Cristo Jesús. Vatyi sacotó yo tuhun ra chi ñáyɨvɨ. Ta tuhun ra cha cahán yo, cuví chi tari noo xico vixi chahan cha cañá tandɨhɨ ri ityi nu cuahán yo. 15Ta yoó cuví yo tari noo xico vixi cha chahá cuenda ra Cristo chi Nyoo. Ta cañá xico cuan mahñu ñu cha cucacu añima, ta mahñu ñu cha ma cacu añima ñandɨhɨ. 16Soco cha cuenda ñu cha ma cacu añima cuan, quiñi chahán, tari noo xico ndɨyɨ cuví tuhun cha sacotó yo chi ñu, cuñí maa ñu. Vatyi sacotó yo yoso caa cucuvi ñu vatyi ña chinó iñi ñu chi ra Cristo. Soco cha cuenda ñu cha cacú añima, vixi xaan chahán, Vatyi sacotó yo yoso caa coo ñu ñayɨvɨ̱ cha ma naa ca maa. Soco ¿yóó cha cuví sacuvi tyiño ihya? 17Nyuhu ña sacuví ndi tari sacuví cuaha ra cachicá noo. Ra cuan cuñí ra xuhun. Tuhun ra Cristo ñima noo cha xicó yo cuví. Soco cahán ndi chihin cha nɨɨ iñi ndi tuhun ra vatyi ɨɨn ri cuví ndi chihin ra, ta Nyoo ta ra Cristo tachi̱ ra chi ndi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\