2 Corintios 3

1Ta cha cahán ndi tuhun ihya, ¿atu cha cuñí ndi sayaa ndi chi ndi, cuñí maa ndo? Ñima tyicuan caa. Ta yoó ¿atu chiñuhú cha cuiso yo tutu cha catyí chi vatyi vaha ñáyɨvɨ cuví yo, tari tuhva inga ra canyiso? Ñima. 2Vatyi nyoho cuví ndo carta ndi cha tyaa̱ Nyoo añima ndi. Vatyi cuví nyehe ñáyɨvɨ yoso caa nasama̱ Nyoo cuhva iyó ndo. Ta coto ñu tyi maa maa ri cha vaha sañahá ndi chi ndo. 3Ta cachi nyehé ñu tyi cuví ndo carta cha tyaa̱ ra Cristo vatyi nyehe ñu, ta nyuhu nacuhva̱ cuenda ndi carta cuan chi ñu. Ta ñima chihin tinta tyaa̱ Tatyi Ii Nyoo nyitó añima ndo. Ta ni ñima nu yuu chicunyaa. 4Cahán ndi tyehe caa vatyi chitó ndi vatyi Nyoo cuacuhva ra cha quita vaha tyiño sahá ndi. Vatyi tyinyeé ra Cristo chi ndi. 5Ma caña iñi ndi caca xiñi ndi tyi iyó tunyee iñi maa ndi cha sacuví ndi ñáá cha sacuví ndi. Soco tandɨhɨ cha sacuví ndi maa Nyoo sacuví. 6Maa Nyoo chahá ra tunyee iñi ra chi ndi, ta sacotó ndi tuhun chaa cha natyihi̱ tahan ra tuhun chihin yo. Vatyi Tatyi Ii ra chahá ñayɨvɨ̱ chaa coo yo. Ta ley chahnu cuan cha chaha̱ Nyoo chi ra Moisés, sacuhún chi chi yo anyaya vatyi ña cuví quichaha yo tandɨhɨ ley cuan. 7Ley chahnu cuan, chicunyaa chihin letra chata yuu ta cha naha. Ta cuhva cha chaa̱ ra Moisés chihin cuan, tyaquɨ xaan xiño nuu ra nyacua nayuhví ñu Israel nanyehe̱ ñu nuu ra. Soco suvita ri tyi cha tyaquɨ cuan numi ri ndɨhɨ̱. Soco tatu tyaquɨ cuvi̱ cuan, 8tyaquɨ ca cuví tuhun chaa cha quichi̱ nyaca Tatyi Ii Nyoo chi yo. Tyaquɨ xaan ca cuan. 9Tatu ley chahnu cha sacuhún chi yo anyaya, tyaquɨ xaan cuvi̱, nyaca cuví tuhun cha saváha chi yo nuu Nyoo. Tyaquɨ xaan ca cuví cuan. 10Vatyi ley chahnu tyaquɨ xaan cuvi̱ quɨvɨ cuan, cuñí maa ñáyɨvɨ. Soco vityin chitó yo tyi ña tyaquɨ xaan cuvi̱. Vatyi tyaquɨ xaan ca maa tuhun ra Cristo cha sacacú chi yo nuu Nyoo. 11Vatyi tatu tyaquɨ xaan cuvi̱ cha ɨɨn yaha ri chiyo̱, nyaca cuví noo cha ma ndɨhɨ ca maa. 12Chitó ndi tyi ma naa cuan. Yucuan chaha cahán ndi chihin cha nɨɨ iñi ndi. Ña cahán nuu ndi ta ña yuhví ndi. 13Ña sacuví ndi tari sacuvi̱ ra Moisés. Vatyi chasɨ̱ ra nuu ra chihin noo sahma, tacuhva cha ma nyehe ñu Israel nu cunaa cha xiño cuan. 14Soco quɨvɨ cuan ña cutuñí iñi ñu. Ta nyacua nya vityin ta ña cutuñí iñi ñu. Vatyi tatu sacuahá ñu ley cuan tari quɨvɨ cha nyasɨ́ nuu ñu. Vatyi ña cutuñí iñi ñu. Soco noo tuhun ri maa ra Cristo nuñá ra nuu yo. 15Ta nyacua nya vityin tatu sacuahá ñu Israel ley ra Moisés, ña cuví cutuñi iñi ñu. Vatyi tari noo cha nyasɨ́ nuu ñu. 16Soco tatu nacuhvá ñu añima ñu chi Sutu Mañi yo, maa ra cunuña ra nuu ñu. 17Vatyi Sutu Mañi yo, Tatyi Ii cuví ra. Ta tatu nyaá Tatyi Ii Sutu Mañi yo añima yo, sacotó ra chi yo tyi ña nyacá ñaha ca ley chahnu chi yo. 18Yucuan chaha tandɨhɨ yo ña nyasɨ́ ca nuu yo. Ta vityin cuví yo tari noo ino, tacuhva cuví nyehe ñáyɨvɨ cha vaha Sutu Mañi yo. Ta cuahán nduvaha ca yo yoso cuhva sacuví Tatyi Ii Sutu Mañi yo chi yo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\