2 Corintios 4

1Yucuan chaha ma ndu uvi maa iñi ndi, vatyi Nyoo nyehé ndahvi ra chi ndi. Ta tyaa̱ tyiño ra chi ndi tyi cahan ndi tuhun ra chihin ñáyɨvɨ. 2Ña sacuví ndi cha xehe vatyi tɨcahan nuu cuví cuan. Ña chicá noo ndi sandaví ñaha ndi chi ñáyɨvɨ. Maa maa ri tuhun Nyoo sañahá ndi. Ña nasacá noo ndi tuhun Nyoo chihin inga tuhun. Soco chihin nuu Nyoo chacú ndahvi ndi nuu tandɨhɨ ñáyɨvɨ, na saha vaha ñu cuenda vatyi maa maa ri cha ndicha sañahá ndi. 3Nyuhu ña tyihí xehe ndi tuhun Nyoo. Soco cha cuenda chi ñu cha cua cunaa ñohó xehe. 4Cuihna, ra nyacá ñaha cha quiñi caa ñuhu ñayɨvɨ ihya, ican ra chasɨ́ cha chiñi tuñi xiñi ñu cha ña chinó iñi chi Nyoo. Vatyi coto nyehe ñu cha ndichin Nyoo. Ta coto cutuñi iñi ñu yoso caa sacacú ra Cristo chi yo. Vatyi ra Cristo nyitó ra ta cuví ra xiñahñu Nyoo. 5Cuhva cha cahán ndi chihin ñáyɨvɨ, ña cahán ndi tuhun maa ndi. Soco sacotó ndi tyi ra Jesucristo cuví ra Sutu Mañi yo. Ta nyuhu cuví ndi noo musu ndo cha catyi cha cuñí ndi chi ra. 6Vatyi suri maa Nyoo catyí vatyi na ndundichin nu ñaa iñi quɨvɨ chino̱ ñuhu ñayɨvɨ̱. Ican ra chaha̱ ra cha ndichin coo añima yo, tacuhva vatyi chihin cha ndichin cha chaha̱ ra Cristo chi yo, cuví cutuñi ca iñi yo tyi cahnu xaan ca cuví maa Nyoo. 7Coño ñuhu yo cuví tari noo quɨsɨ ñuhú, vatyi noo cha ñima ri tuhun cuví. Vatyi tyicuan caa ta cuví nyehe ñáyɨvɨ tunyee iñi cha cahnu xaan cha iyó chi yo, maa Nyoo chahá, ta ñima tunyee iñi maa yo cuví. 8Yucuan chaha vasɨ iyó tɨsɨhɨ tandɨhɨ ri ityi nu cuahán ndi, soco ña ndu uví iñi ndi. Vasɨ ña cutuñí iñi ndi tandɨhɨ cha cuví chi ndi, soco chitó ndi tyi quitá vaha ndi. 9Vasɨ chicá nyicon ñu chi ndi soco ñima maa ri maa ndi nyicu. Vatyi Nyoo nyaá ra chihin ndi. Vasɨ cha chacun taxin ñu chi ndi soco ña chihí ndi. 10Tandɨhɨ ri ityi nu cuahán ndi ta nyatú ndi tuhun chihi cha catyi tuhun ra Jesús. Vatyi yucuan cuhva nyehé ñu tyi iyó ndi ñayɨvɨ̱ chaa cha chahá ra chi yo. 11Vatyi nyuhu tandɨhɨ quɨvɨ, cha yatyin cúvi ndi cha cuenda ra Cristo tacuhva cuví nyehe ñáyɨvɨ vatyi yɨhɨ́ ñayɨvɨ̱ ra Cristo añima ndi. 12Nyatú ndi tuhun chihi cha cuenda cha cahán ndi tuhun Nyoo. Soco cha tyehe caa, nañihí ndo ñayɨvɨ̱ chaa. 13Chinó iñi ndi chi Nyoo tari chino̱ iñi ra David. Ta tyaa̱ ra nu libru Salmos: “Chinó iñi chi Nyoo, yucuan chaha cahín tuhun ra”, catyi̱ ra David. Ta tyicuan caa tucu nyuhu. Chinó iñi ndi chi Nyoo. Ta yucuan chaha cahán ndi tuhun ra. 14Vatyi chitó ndi vatyi Nyoo ra sanandoto̱ chi Sutu Mañi yo Jesucristo, cusanandoto tucu ra chi yo. Ta ɨɨn ri chihin nyoho, cunyaca ra chi yo nya gloria nu nyaá ra. 15Tandɨhɨ ihya cuví cha vaha chi maa ndo ta chi inga ñáyɨvɨ. Vatyi cuaha cha vaha Nyoo cuñihi ndo. Ta cuaha ndo nacuhvá ndo tyahvi nyoo chi ra, ta sacahnú ndo chi ra. 16Yucuan chaha ña ndu uví maa iñi ndi. Vasɨ coño ñuhu ndi cha cuahán sandɨhɨ xaan chi. Soco ñayɨvɨ̱ chaa cha iyó ndi cuahán nduchaa chi tahan tahan quɨvɨ. 17Tɨndoho cha nyehé ndi ñayɨvɨ̱ ihya, tɨndoho ɨɨn yaha ri cuví. Vatyi chahá chi cha cunañihi ndi noo nu vaha ca cha ma ndɨhɨ maa nu nyaá Nyoo. 18Vatyi ñima cha cuví nyehe yo sahá ndi cuenda. Sahá ndi cuenda soco cha ña nyehé yo. Vatyi cha cuví nyehé yo ñayɨvɨ̱ ihya, ña naha maa chiyo̱. Soco cha ña cuví nyehé yo, yucuan cuví cha ma ndɨhɨ ca maa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\