2 Corintios 5

1Ta chitó ndi vatyi quɨvɨ cúvi yo, coño ñuhu yo cunaa chi. Vatyi cuví chi tari noo vehe cha ña naha maa chiyo̱. Soco Nyoo cumí ra noo nu cunyaa añima yo, noo cha ma naa ca maa nya andɨvɨ. Ta ñima cha cacu̱ chihin ndaha rayɨɨ ñayɨvɨ̱ ihya cuví. 2Ndicha, cha nɨ ri ca cha iyó yo chichi coño ñuhu yo, nducuihyá xaan cuñí yo, vatyi nyatú tuhva yo nɨcoo yo chichi cha chahá Nyoo chi yo nya andɨvɨ. 3Vatyi cohon añima yo chichi cha chahá Nyoo tacuhva cha ma cuvityiyaá yo. 4Cha nɨ ri ca cha iyó yo chichi coño ñuhu yo cha cuví tari noo vehe ri, nducuihyá iñi yo vatyi ña cuñí yo quita ri maa añima yo chichi coño ñuhu cuan ta cuvityiyaá chi. Soco cuñí yo cha coo añima yo chichi cha ma naa ca maa nya andɨvɨ ta tyicuan ri maa cuacoo yo. 5Ta Nyoo tyaa̱ ra cuhva vatyi tyehe caa cucuvi chi yo. Ta chahá quɨyɨ ri ra Tatyi Ii ra chi yo. Vatyi tacuhva coto yo tyi cuví naquehen ca yo tandɨhɨ ca cha cuacuhva ra chi yo. 6Ta yucuan chaha ma yuhvi yo cha cúvi yo. Vatyi chitó yo tyi cha nɨ ri ca cha iyó yo chichi coño ñuhu ihya ñayɨvɨ̱, ña yatyin nyaá yo chihin Sutu Mañi yo andɨvɨ. 7Vityin ña cuví nyehe yo chi ra, soco chihin cha chiñó ri iñi yo chi ra, iyó yo ñayɨvɨ̱ ihya. 8Soco yɨhɨ́ vaha iñi yo chi ra ta cha cuñí yo quita yo chichi coño ñuhu ihya vatyi cuhun yo cucunyaa yo chihin Sutu Mañi yo. 9Yucuan chaha sañihi ca ndi nducú ndi cuhva yoso caa cha tahan iñi Sutu Mañi yo sacuví ndi. Cuví ri cha iyó ca ndi chihin coño ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya. O cuví ri cha yori ca ndi, vatyi cha nyaá ndi chihin Sutu Mañi yo nya andɨvɨ. 10Vatyi tahan tahan yo ta cuhun yo nuu ra Cristo cucuhva yo cuenda nu nyaá cutuñi chi yo nuu ra. Ta cuñihi yo cha tahán chi chi yo, yoso cuhva cha vaha o cha ña vaha cha sacuvi̱ noo noo yo quɨvɨ chiyo̱ yo chihin coño ñuhu yo ñayɨvɨ̱ ihya. 11Vatyi chitó ndi vatyi Sutu Mañi yo cutachi tuñi ra chi ndi tatu ma sacuvi ndi tuhun cahán ra. Yucuan chaha nducú ndi cuhva cahán ndi chihin ñáyɨvɨ na nacuhva cuenda ñu chi ñu chi Nyoo. Ta Nyoo chitó ra vatyi tyicuan ri sacuví ndi. Ta chitó tucu maa ndo ñandɨhɨ. 12Ñima cha cuñí ndi cuyaa ndi chihin cha cahán ndi tyehe caa, soco cha cuñí ndi vatyi nɨcohón iñi ndo vatyi tuhun ndicha sacotó ndi, ta cuví cusɨɨ iñi ndo chihin ndi. Ta cuñihí ndo cuhva cahán ndo chihin inga ra cha sacahnú chii. Catyí ra tyi vaha iyó ra, soco ñima cha ndicha caa añima ra. 13Tatu ña vaha cuñí xiñi ndi, cuñí maa ñáyɨvɨ tyi cahín tuhin tyehe caa, soco cha cuenda maa Nyoo. Soco tatu vaha cuñí xiñi ndi, ta cachi tuhun cahán ndi, soco cha cuenda tyi cuñí ndi tyinyeé ndi chi ndo. 14Soco sanɨñɨ́ ndi chi ndi cha sacotó ndi tuhun ra Cristo chi ñáyɨvɨ. Vatyi chitó ndi tyi cuñí xaan ra chi ñu. Ta chitó ndi tyi chihi̱ ra cha catyi cuatyi tandɨhɨ cuii maa ñáyɨvɨ. Ta yucuan chaha chihi tucu yo cha ma sacuvi ca yo cha ña vaha cha chinyacuvi̱ yo nu quichi̱ chi. 15Ra Cristo chihi̱ ra cha catyi tandɨhɨ yo vatyi tacuhva cha ma coo ca yo cuhva cuñí maa yo. Co̱o yo soco cuhva cuñí maa ra. Vatyi chihi̱ ra ta nandoto̱ ra cha cuenda yo. 16Cha cuhva cha vityin, tatu nyehé yo chi noo ñáyɨvɨ, ma caca xiñi yo nyehe yo chi ñu tari chicá xiñi ñáyɨvɨ cha ña ñohó nuu chi Nyoo. Noo quɨvɨ tyicuan caa chica̱ xiñi vatyi ra Cristo cuví ra noo ra ñuhu ñayɨvɨ̱ ri. Vityin ña chicá ca xiñi tyicuan caa. 17Vatyi quɨvɨ nacuhva̱ cuenda yo chi yo chi ra Cristo, maa ra sanduchaa̱ ra añima yo. Ta tandɨhɨ tuhun cha chica̱ xiñi yo nu quichi̱ chi, ña chicá ca xiñi yo vityin. Vatyi maa ra nacuhva̱ ra nonga cha chiñi tuñi chaa chi yo. 18Ta tandɨhɨ ihya maa Nyoo sacuvi̱, vatyi sanɨcoo vaha ra chi yo chihin ra cha cuenda maa ra Cristo Jesús. Ta catyí ra chi yo vatyi na sacoto yo chi ñáyɨvɨ vatyi Nyoo cuñí ra cha nɨcoo vaha ñu chihin ra. 19Vatyi chihin cha chihi̱ ra Cristo cha catyi cuatyi yo, ñáyɨvɨ nɨcoó vaha ñu chihin Nyoo. Ta Nyoo sahá ra tuhun tyi ñahri ca cuatyi ñu. Ta chi nyuhu, catyí ra vatyi sacotó ndi tuhun ihya chi ñu. 20Ta vityin cuví ndi ra chicá tyiño ra Cristo. Ta tari cha maa Nyoo chacú ndahvi nuu ndo, vatyi tyiño maa ra chicá ndi. Ta yucuan chaha chacú ndahvi ndi nuu ndo chihin sɨvɨ ra Cristo, na nɨcoo vaha ndo chihin ra. 21Ra Cristo ña sacuvi̱ ra ni minoo cuatyi. Soco Nyoo tachi̱ ra chi ra sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya, quichi̱ cúvi ra tari noo ra iyó cuatyi cahnu. Tacuhva vatyi cuví sacacu ra chi yo. Ta cha cuenda maa ra Cristo saha̱ Nyoo tuhun tyi vaha yo nuu ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\