2 Corintios 6

1Yañi, ɨɨn ri tyiño Nyoo sacuví yo. Yucuan chaha chacú ndahvi xaan ndi nuu ndo vatyi ma coo ndo tari cha ña ñohó nuu ndo Nyoo. Co̱tyiño ndo tandɨhɨ cha vaha cha chahá ra chi noo noo ndo. 2Vatyi catyí Nyoo nu tutu tyehe caa: Quɨvɨ taha̱n chi tyi sacaqui chuun, yuhu chiñi̱ nu cahun ta tyinyei̱ chuun, catyí Nyoo. Sa̱ha ndo cuenda tyi vityin cuví quɨvɨ tahán chi. Vityin cuví quɨvɨ sacacú Nyoo chi yo. 3Nducú xaan ndi cuhva cha ma nyehe nyaa ñáyɨvɨ tyiño Nyoo cha sacuví ndi, coto ma chino iñi ñu chi Nyoo. 4Soco cuñí ndi vatyi nyehé ñu vatyi ndicha cha cuví ndi musu Nyoo vatyi cunyeé ndi ñáá ndɨhɨ cha cuví chi ndi, tandɨhɨ tɨndoho, tandɨhɨ tɨsɨhɨ. 5Vasɨ cañí ñáyɨvɨ chi ndi, vasɨ tyihí ñu chi ndi vehe caa, vasɨ canachaá ityi ñu sɨquɨ ndi, soco cunyeé xaan ndi. Ta ñihi xaan sahá tyiño ndi nyacua ña quixí ndi. Ta yahá ndi soco. 6Ta tandɨhɨ maa ihya cunyeé ndi vatyi ndicha ndicha cuii cha cuví ndi musu Nyoo. Yucuan chaha cachi iyó ndi. Ta chitó ndi cha ndicha. Ta cunyeé ndi chihin cha ña chihí ndi tɨsɨhɨ tandɨhɨ cha cuví chi ndi. Ta vaha ñáyɨvɨ cuví ndi. Ta cuñí ndi chi ñáyɨvɨ. Ta nyaá maa Tatyi Ii Nyoo chihin ndi. 7Cahán ndi maa ri tuhun ndicha maa Nyoo. Ta nyaá fuerza ra chihin ndi. Ta chotyiñó ndi tandɨhɨ cha vaha cha chahá maa ra chi ndi, tacuhva cuví chasaha ndi chi ra ña vaha. 8Iyó quɨvɨ cuñí nyehe ñáyɨvɨ chi ndi. Ta iyó quɨvɨ ña cuñí nyehe ñu chi ndi. Iyó quɨvɨ vaha cahán ñu sɨquɨ ndi. Ta iyó quɨvɨ quiñi cahán ñu sɨquɨ ndi. Iyó chaha catyí ñu vatyi ra cuendu cuví ndi. Soco maa maa ri cha ndicha cahán ndi. 9Sahá ñu chi ndi tari noo ra ña ñohó nuu ñu. Soco ñu yɨhɨ́ vaha cuenda Nyoo ñohó nuu vaha ñu chi ndi. Iyó quɨvɨ cha yatyin ri cúvi ndi, soco iyó ca ndi. Ta iyó quɨvɨ tachí tuñi ñu chi ndi, soco ña chihí ndi. 10Vasɨ iyó quɨvɨ cha nducuihyá iñi ndi, soco tyicuan ri sɨɨ cuñí ndi. Vatyi tyiño Nyoo sacuví ndi. Vasɨ ndahvi ndi, soco cuaha ñáyɨvɨ ñihi ñu cha vaha chihin tuhun cha chahá Nyoo chi ndi. Vasɨ ñahri maa iyó chi ndi, soco iyó tandɨhɨ cha vaha Nyoo chi ndi. 11Cahán ndi chihin ndo yañi, cha cuví ndo ñáyɨvɨ ñuu Corinto chiña. Catyí cachi ndi chi ndo chihin cha nɨɨ añima ndi vatyi ndicha cha cuñí ndi chi ndo. 12Nyuhu, ña quiñi cuñi ndi nyehe ndi chi ndo. Maa ndo cuví ñu ña vaha cuñí nyehe chi ndi. 13Chacú ndahvi ndi nuu ndo tari chacú ndahvi noo rayɨɨ nuu sehe ra, nu̱ña ndo añima ndo, ta ma quiñi cuñí ndo nyehe ndo chi ndi, vatyi maa ndi ña quiñi cuñí ndi nyehé ndi chi ndo. 14Ma ndu ɨɨn ri ndo chihin ñu ña chinó iñi chi Nyoo. Vatyi ña nacachí tahan añima ndo chihin ñu cuan. Vatyi cha vaha ma cuvi ndu ɨɨn ri chihin cha ña vaha. Ta cha ndichin ma cuvi ndu ɨɨn ri chihin cha ñaa iñi. 15Vatyi ra Cristo ña ndu ɨɨn ri ra chihin ra cuví cuihna. Ta tyicuan caa tucu ñu chinó iñi chi ra Cristo, ña nacachí tahan chi tatu ndu ɨɨn ri ñu chihin ñu ña chinó iñi chi ra. 16Ña chahá chi cha sacahnú yo Nyoo ta sacahnú tucu yo chi cha cuví xitohyo. Vatyi maa yo cuví yo vehe Nyoo nyitó. Tari catyi̱ maa ra tuhun ihya ta cha naha: Coi ta caca noi chihin ñu. Ta yuhu cucuvi Nyoo ñu, ta maa ñu cucuvi ñu ñáyɨvɨ chii, catyi̱ Nyoo. 17Yucuan chaha catyi̱ tucu ra quɨvɨ cuan: Qui̱ta ndo mahñu ñu ña chinó iñi chii. Ta ma cutahan ndo chihin ñu. Ta ma sacuvi ndo cha ña vaha. Tyicuan ta cunaquehin chi ndo. 18Ta sutu ndo cucuvi chii. Ta maa ndo cucuvi ndo sehi, catyi̱ Sutu Mañi yo, ra iyó tandɨhɨ tunyee iñi chii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\