2 Corintios 7

1Ican ihya cuví cha chahá Nyoo chi yo. Yucuan chaha yañi, cuñí chi nducu yo cuhva cuvaha yo nuu Nyoo. Ma sacuvi yo cha quiñi caa nɨ ri ma caca xiñi yo cha ña vaha. Na ndu cuɨtɨ coo yo vatyi sahá yo ñáyɨvɨ chi Nyoo. 2Yañi, chacú ndahvi ndi nuu ndo, na cuvaha coo iñi ndo nyehé ndo chi ndi vatyi ñahri cha sacuvi̱ ndi chi ni noo ndo. Ta ni ña satɨvɨ̱ ndi chi ndo. Ni noo ndo ta ña sandavi̱ ñaha ndi chi ndo. 3Cha catyí chi ndo tyehe caa ñima cha cahín chi ndo. Vatyi cha yaha catyi̱ tiqui chi ndo ta ityi chata ca, vatyi ndicha cha cuñí chi ndo. Vatyi ɨɨn ri ñu cuví yo chihin Nyoo. Tatu iyó yo soco ɨɨn ri cuví yo. O tatu cúvi yo soco ɨɨn ri cuví tucu yo. 4Ñahri maa cha chica iñi chihin nyoho. Sɨɨ xaan cuñí nyehi chi ndo. Ta yucuan chaha vasɨ nyehé ndi tɨndoho ihya, cunɨɨ́ ca iñi ndi. Ta cusɨɨ xaan ca cuñi ndi. 5Nya quɨvɨ chaa̱ ndi Macedonia ihya, ta ta nyitatu ca maa ndi. Vatyi cuaha xaan tɨsɨhɨ ta tɨndoho nyehe ndi tandɨhɨ ri ityi chaha̱n ndi. Ta cañí tahan ñu chihin ndi. Ta yuhví ndi. 6Soco Nyoo, tyicuan ri sandunɨɨ ca ra iñi yo tatu cuihyá cuñi yo. Ta sandunɨɨ̱ ra iñi ndi cuhva cha chaa̱ ra Tito. 7Ta ñima cha cuenda cha chaa̱ ri ra. Soco cha cuenda cha ndunɨɨ̱ iñi ra saha̱ nyoho. Nacatyi̱ ra chi ndi vatyi cuñí xaan ndo nyehe ndo chi ndi. Ta chacu̱ xaan ndo cha cuihya iñi ndo. Ta cuñí ca ndo chii, na. Ta cha cuenda cuan ndusɨɨ xaan ca cuñí vityin. 8Soco quɨvɨ cuan chica̱ xaan xiñi vatyi chahi̱ tucuihya iñi chi ndo chihin tutu cha sacuhi̱n chi ndo. Ta ndu uvi̱ iñi cha sacuhi̱n tutu cuan chi ndo. Soco suhva ri quɨvɨ, nducuihya̱ iñi ndo. Ta vityin ña chicá ca xiñi cha cuenda tucuihya iñi cha chahi̱ chi ndo. 9Ta vityin cusɨɨ xaan cuñí, ñima cha cuenda tucuihya iñi cha chiyo̱ ndo, soco cha cuenda vatyi tucuihya iñi cuan sanandichi̱ chi ndo ndaha Nyoo. Nyoho cunyee̱ ndo tucuihya iñi cuan yoso cuhva tahán iñi Nyoo, yucuan chaha cha vaha sacuvi̱ ndi chihin ndo chihin tucuihya iñi cuan. 10Iyó tucuihya iñi cha maa Nyoo chahá, tacuhva ndu uvi iñi yo cuatyi yo ta nañihi yo ityi vaha cuhun yo nu nyaa ra. Ta ña tahán chi cha cuxaán yo chi Nyoo cha cuenda cuan. Soco tucuihya iñi cha iyó chi ñu cha ña ñohó nuu chi Nyoo, ñima tucuihya iñi chi Nyoo cuví cuan. Vatyi ña tyinyeé chi chi ñu tacuhva cha ma cuhun ñu anyaya. 11Nyoho cunyee̱ ndo tucuihya iñi yoso cuhva tahán iñi Nyoo. Soco vityin nyehé ndo vatyi cuaha xaan cha vaha nañihí ndo cuenda cha cucuihya iñi ndo. Ta sandaa̱ vaha ndo tyiño ra cuan. Cuxaa̱n ndo chi ra. Ta nyacua cuñi̱ ndo tachi̱ tuñi ndo chi ra. Tandɨhɨ cuan, ta nayuhvi̱ ndo chi Nyoo. Ta nacatyi̱ vaha ndo yoso caa cuahan. Yaha cuan ta nyacua quichi̱ cuvi iñi ndo nyehe ndo chii. Ta cha cuenda cha sacuvi̱ ndo tari cuhva cuñí Nyoo, cuñí chi catyí vatyi ñahri cuatyi ndo cha cuenda cuan. 12Yucuan chaha quɨvɨ sacuhi̱n carta cuan chi ndo ñima cha cuenda cha chicá xaan xiñi cuenda ra cha sacuvi̱ cuatyi cuan. Ta nɨ ñima cuenda ra cha nyehe tɨsɨhɨ cuan. Soco cha cuenda maa ndo, vatyi cuñí tyi coto ndo yoso cuhva chicá xiñi ndo tuhun ndi nuu Nyoo vatyi cuñí ndo tyinyeé ndo chi ndi. 13Yucuan chaha nduvaha cuñí añima ndi. Ta sɨɨ xaan cuñí ndi vatyi chitó ndi tyi cuñí ndo chi ndi. Ta sɨɨ ca cuñí ndi cha nyehé ndi vatyi chaha̱ xaan ndo tunyee iñi añima ra Tito. Vatyi vaha xaan tyiñuhu̱ ndo chi ra. 14Catyi̱ chi ra Tito cha cumañi ca cuhun ra nu nyicú ndo vatyi vaha cutyasoho ndo tuhun cha sacuhi̱n chihin ra. Ta vityin sɨɨ cuñí vatyi chinó cava tuhun cahín chihin ra. Maa maa ri cha ndicha cahín chihin ndo. Ta tyicuan caa ndicha tucu tuhun cha catyí chi ra Tito. 15Ta cuñí xaan ra chi ndo vatyi nɨcohón iñi ra vatyi nyoho sacuví ndo tandɨhɨ cuii cha catyí ra chi ndo. Ta cuhva cha chaa̱ ra, ndahvi saha̱ ndo chi ndo nuu ra. Ta vaha xaan caha̱n ndo chihin ra. Ta vaha xaan quichaha̱ ndo chi ra. 16Ta sɨɨ xaan cuñí vatyi chité tyi tyicuan ri sacuví ndo cha vaha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\