2 Corintios 8

1Ta vityin yañi, cuñí ndi nacatyi ndi chi ndo vatyi cuaha xaan tyinyee Nyoo chi ñu yɨhɨ́ cuenda ra, ityi Macedonia ihya. 2Vasɨ cuaha xaan tɨndoho nyehé ñu, soco sɨɨ xaan ca cuñí ñu chihin Nyoo. Ta vasɨ ndahvi ñu soco cuaha cha iyó chi ñu chahá ñu, tari maa cha tyayɨɨ ñu. 3Ta yuhu cuví noo cha ndaa vatyi nyehi̱ tyi chihin cha iyó vaha iñi ñu chaha̱ ñu yoso cuhva cha iyó chi ñu. Ta nyacua yaha ca chahá ñu. 4Chacú ndahvi xaan ñu nuu ndi tyi nacuhvá ndi cha tyinyeé tucu maa ñu chi ñu tahan yo nya Jerusalén. 5Cuaha ca sacuvi̱ ñu cha nuu cha yɨhɨ̱ iñi ndi. Vatyi cha xihna ca cha sacuvi̱ ñu, nacuhva̱ cuenda ñu chi ñu chi Nyoo chihin cha nɨɨ vaha iñi ñu. Ta quichaha̱ vaha ñu tuhun Nyoo cha sacote̱ chi ñu, vatyi yucuan cuhva cuñí maa Nyoo. 6Ta cha nyehi̱ tyi tyehe caa chinyacuvi ñu Macedonia ihya, yucuan chaha catyi̱ chi ra Tito vatyi na sandɨhɨ ndɨhɨ ra tyiño vaha cha quichaha̱ ra cha nacaya ra xuhun nu nyicú ndo. 7Nyoho vaha xaan sacuví ndo tandɨhɨ ri. Chinó xaan iñi ndo chi Nyoo. Vaha xaan sañahá ndo tuhun ra. Ta vaha cutuñí iñi ndo. Ta nɨɨ xaan iñi ndo sacuví ndo tyiño nuu ra. Ta vaha xaan ñáyɨvɨ cuví ndo chihin ndi. Ta tyicuan caa tucu tahán chi cha tyinyeé ndo chi ñu ndahvi ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo noo cuhva vaha xaan. 8Ñima tyi catyí chi ndo tyehe caa ta cuñí ndo tyi cha sanɨñí chi ndo. Soco cha cuñí vatyi nyehé ndo cha vaha cha nyacuví ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo inga ityi. Ta tyicuan caa tucu maa ndo sañahá ndo chi inga ñáyɨvɨ tyi ndicha vaha ñáyɨvɨ cuví ndo chihin tahan ndo. 9Vatyi cha chitó maa ndo yoso cha cuñí Sutu Mañi yo Jesucristo chi yo. Vatyi maa ra tyayɨɨ xaan ra. Soco sandundahvi̱ ra chi ra cha catyi yo tacuhva vatyi cuví sandutyayɨɨ ra chi yo. 10Chahí tuhun ihya chi ndo cha cuenda cha vaha chi maa ndo. Na sañihi ndo chihin tuhun cha quichaha̱ ndo quiyava. Ñima tacuhva sacuvi̱ ri ndo, soco sacuvi̱ ndo chihin cha iyó vaha iñi ndo. 11Ta tari chaha̱ ndo chihin cha iyó vaha iñi ndo, tyicuan caa sa̱cuvi tucu ndo vityin. Ta cu̱hva ndo yoso ri cuhva cha iyó chi ndo. 12Vatyi tatu noo ñáyɨvɨ nɨɨ vaha iñi ñu, cuñí ñu cuhva ñu yoso ri cuhva cha iyó chi ñu, Nyoo naquehén ra cha chahá ñu. Vatyi Nyoo ña chicán ra cha ñahri iyó chi yo. 13Ñima cha cuñí vatyi nyehe ndo tɨndoho cha cuenda cha tyinyeé ndo chi inga ñu tacuhva ma nyehe ca ñu cuan tɨndoho. 14Soco vityin cha iyó chiin chi ndo, tahan chi cha tyinyee ndo chi ñu ndahvi cuan. Ta inga chaha maa ñu cucuhva cha chiñuhú chi maa ndo. Tyehe caa tahán chi tyinyeé chi tahan ri yo tacuhva tyi ninoo yo ta ni inga yo ma nyehe yo tɨndoho. 15Vatyi tyehe caa catyí chi tuhun Nyoo: “Ra cha cuaha xaan cumí, ña ndoó ca chi ra. Ta ra cha chiin ri cumi, ña cumañí chi ra”, catyí tuhun Nyoo. 16Soco tyahvi nyoo chi Nyoo vatyi chahá ra cha vaha coo añima ra Tito tyi chicá xiñi ra tuhun ndo tari chicá xiñi yuhu. 17Ta quehén ra tuhun cha catyí chi ra cha cuhun ra nu nyicú ndo. Tyi cha yɨhɨ́ xaan iñi tucu maa ra tuhun ndo. Ta yucuan chaha vityin vachí ra nu nyicú ndo chihin cha iyó vaha iñi maa ra. 18Ɨɨn ri chihin ra Tito tachí ndi chi noo ra yañi yo. Ta vaha xaan hermano cuví ra, ta tyicuan caa catyí tandɨhɨ ñáyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda Nyoo. 19Ta sɨɨn ri nacachi̱ vaha maa ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo chi ra yañi yo ihya vatyi cuhun ra chihin ndi cunyaca ndi xuhun chi ñu ndahvi nya Jerusalén. Ta cuñí ndi sacahnú ndi chi Sutu Mañi yo cha sacuví ndi tyiño ihya. Ta suri sañahá ndi vatyi cuñi xaan ndi tyinyee ndi chi tandɨhɨ ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo. 20Ta cuñí ndi sacuví ndi tyehe caa tacuhva cha ma quɨhɨ yuhu ñáyɨvɨ tuhun ndi cha cuenda cha nacayá ndi xuhun cha cuacuhva ndi chi ñu ndahvi. 21Ta nducú xaan ndi cuhva sacuví ndi noo cuhva cachi. Tatu ñáá noo cha cuasacuvi ndi soco chihin cha cachi iyó ndi chihin nuu Sutu Mañi yo ta chihin nuu ñáyɨvɨ ñandɨhɨ. 22Ta chihin ra Tito ta inga yañi yo cuan, vachí inga tucu ra yañi yo, vatyi nyehé ndi vatyi nɨɨ xaan iñi ra. Ta vityin yaha ca cuhva, vatyi vaha cuñí ra nyehé ra chi ndo cha cuenda cha chinó xaan iñi ra tyi cuñí ndo sacuví ndo cha vaha nuu Nyoo. 23Tatu yóó cha ndaca tuhun tuhun ra Tito, ca̱tyi ndo chi ñu tyi ra tahin cuví chi ra. Ta sahá tyiño ra chihin, ta tyinyeé ra chi ndo chihin tuhun Nyoo. Ta tatu ndaca tuhun ñu tuhun inga uvi ca ra yañi yo ihya, ca̱tyi ndo chi ñu vatyi maa ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo saquichi̱ chi ra. Ta vaha xaan sacuvi ra tyiño nuu ra Cristo. 24Yucuan chaha sa̱ñaha ndo chi ra ihya vatyi ndicha ndo cha cuñí ndo chi ra. Tyicuan ta coto tandɨhɨ ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo vatyi tahán chi cha cahín tuhun ndo tyicuan caa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\