2 Corintios 9

1Ta cuenda xuhun cha nacayá ndo cuenda ñu ndahvi ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo, ña cuñí chi cha sacuhin tuhun chi ndo. 2Vatyi cha chité cha vaha caá añima ndo. Yucuan chaha chihin cha sɨɨ cuñí nacatyí chi ñu ityi Macedonia ihya, vatyi nyoho ñu ityi Acaya, nya ta quiyava quichaha cuñí ndo tyinyeé ndo. Ta cuaha xaan ñu Macedonia cunɨɨ ca iñi ñu cha tyinyeé tucu maa ñu. 3Soco suvita ri yuhu cutachi chi yañi yo ihya nu nyicú ndo. Vatyi sa̱numi ndo ta sa̱caya ndo xuhun, tari cuhva catyí vatyi yɨhɨ́ iñi ndo sacuví ndo. Vatyi tacuhva cha ma catyi ñu Macedonia ihya vatyi ña ndicha cha cahín sɨquɨ ndo cha cuenda cuan. 4Vatyi coto cuhun nya noo ra Macedonia chihin, ta nyehe ra vatyi ñahri maa nacayá ndo. Ta cuquehin tɨcahan nuu cha cuenda cha ñahri cumi ndo. Ta vihi ca maa ndo. Vatyi cha yaha catyi̱ vatyi cuatyinyee ndo. 5Yucuan chaha cuñí mai vatyi vaha cha cuhun xihna ca ra yañi yo ihya nu nyicú ndo tacuhva tyinyeé ra chi ndo cha sacañá tahan ndo xuhun cha yɨhɨ́ iñi ndo tyi cuhva ndo. Tacuhva tyi quɨvɨ quichi soco tandɨhɨ ta cha iyó vaha. Vatyi cha iyó vaha iñi maa ndo cuví, ta ñima noo cha sanɨñɨ ndi chi ndo. 6Ta nɨ̱cohon iñi ndo tuhun ihya: Ra cha chiin ri tachí, chiin ri tyiño sahá ra chicoó. Ta ra cuaha tachí, cuaha tyiño sahá ra chicoó. 7Ta tahan tahan yo cuñí chi cuhva yo yoso cuhva quichi cuvi añima yo. Ñima chihin cha ña nɨɨ iñi yo o chihin fuerza. Vatyi Nyoo cuñí ra chi ñu cha chahá chihin cha sɨɨ cuñí. 8Nyoo cuví cuhva ra cuaha, ndɨhɨ ndoo ndɨhɨ cuɨtɨ nuu cha vaha chi ndo. Vatyi tyicuan ta coo tandɨhɨ ri cha chiñuhú chi ndo. Ta ndoo ca ta cuví tyinyee ndo chi ñáyɨvɨ chihin tandɨhɨ ri nuu chiñuhú chi ñu. 9Tuhun Nyoo catyí chi tyehe caa: Minoo ra vaha, chahá ra cha iyó chi ra chi ñu ndahvi. Ta tumañi iñi cha sacuví ra cuan, yucuan cuví cha ña chinaá nuu Nyoo, catyí chi. 10Nyoo chahá ra chɨtɨ tachí yo. Ta chahá tucu ra cha cachi yo. Cuhva tucu ra cuaha ca chɨtɨ tachi ndo ta cuhva ra cuvaha chi. Ta chihin cha chahá ndo, cusacuvi ra tyi cuaha cha vaha cucunyaa añima ñáyɨvɨ. 11Tyicuan caa ta coo tandɨhɨ ri nuu cha tyayɨɨ chi ndo, tacuhva cuvi tyinyee ndo chi tahan ndo. Ta maa ñu cuan, cuanacuhva ñu tyahvi nyoo chi Nyoo cha cuenda cha tyinyeé yo chi ñu. 12Vatyi cha tyinyeé yo tyehe caa chi ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo, uvi tahan cha vaha sacuví yo. Noo cha chahá yo cha chiñuhú chi ñu. Ta inga cha nacuhvá xaan ñu tyahvi nyoo chi Nyoo. 13Maa ñu cusacahnu ñu chi Nyoo. Vatyi chihin cha tyinyeé ndo chi ñu, nyehé ñu vatyi ndicha cha quichahá ndo tuhun ra Cristo. Ta cuhva ñu gloria chi Nyoo cha tyinyeé xaan ndo chi ñu ta chi tandɨhɨ ñáyɨvɨ. 14Ta cucacan tahvi ñu chaha ndo. Ta cucuñi ca ñu chi ndo cha cuenda cha vaha cha chahá Nyoo chi ñu cha cuenda ndo. 15Tyahvi nyoo chi Nyoo vatyi chahá ra noo cha vaha xaan chi yo. Nyacua ña ñihí yo cuhva nacatyí yo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\