2 Juan 1

1Nyoo nacachi̱ ra chuun, yoho Hermana. Ta yuhu cha cuví ra chahnu vehe ñuhu, sacuhín tutu ihya chuun ta chi tandɨhɨ sehun. Ta cuñí xain chi ndo chihin cha nɨɨ iñi. Ta ñima yuhu ri cuñí chi ndo soco tandɨhɨ ca ñu cha nacotó cha ndicha ñandɨhɨ. 2Cuñí chi ndo cha cuenda cha ndicha cha ñohó chichi añima yo. Ta tyicuan ri maa cunyaa cha ndicha cuan chihin yo. 3Sutu yo Nyoo ta Sutu Mañi yo Jesucristo Sehe Nyoo na nasoco ra chi ndo ta na nyehe ndahvi ra chi ndo. Ta na coo cha taxi ri añima ndo, chihin cha ndicha, vatyi cuñí xaan ra chi ndo. 4Sɨɨ xaan cuñí cha chité tuhun suhva sehun ta nyehí vatyi iyó ñu tari cuhva catyí cha ndicha, tari cuhva catyi̱ Sutu yo Nyoo tyi sacuvi yo. 5Ta vityin, Hermana, chacú ndahvi nuun, na cuñi yo chi noo noo tahan yo. Ican ihya cuví cha tyaí nu tutu ihya. Ta ñima noo tuhun chaa cha chaha̱ Nyoo chi yo cha vityin ri cuví cha cuñí yo chi noo noo tahan yo. Soco ican ihya cuví tuhun cha catyí Nyoo chi yo nyata quɨvɨ xihna ri. 6Ta cha cuñí yo chi ra, ican cuví cha sacuví yo tandɨhɨ cha catyí ra chi yo. Ican ihya cuví cha catyi Nyoo tyi sacuvi yo. Ta nyoho, chiñi̱ ndo tuhun ihya nya quɨvɨ xihna ri. Na coo ndo chihin cha cuñí ndo chi Nyoo ta chi ñáyɨvɨ. 7Catyí chuun tyehe caa vatyi cuaha xaan ra casandaví ñaha cachicá noo ra nɨcahnu sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. Cacatyí ra vatyi ña ndicha cha quichi cacu ra Jesucristo chihin coño ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya. Ra cacatyí tyicuan caa, sandaví ñaha ra chi ñáyɨvɨ. Ta cuví ra noo ra xaan iñi chi ra Cristo. 8Yucuan chaha, sa̱ha ndo cuenda chi ndo chihin tuhun cha sañahá ra coto sacunaa ndo cha vaha cha sacuví ndo, ta coto ma ñihi ca ndo tandɨhɨ cha cuacuhva Nyoo chi ndo. 9Yóó ñu cha ña ndoó vaha chihin cha sañahá ra Cristo chi yo ta sañahá ñu inga tuhun, yori Nyoo nyaá chihin ñu cuan. Soco ñu ndoó vaha ta quichahá tuhun cha sañahá ra Cristo, nyaá Sutu yo Nyoo ta ra Jesucristo Sehe ra chihin ñu cuan. 10Tatu chaa noo ra vehe ndo, cua nyehe ra nu nyicú ndo ta cuñí ra sañaha ra tuhun cha ña sañaha̱ ra Jesucristo, ma cuhva ndo vehe ndo cunyaa ra, ni ma tyinyee ndo chi ra. 11Vatyi tari quɨvɨ cha ɨɨn ri cha ña vaha sacuví yo chihin ra tatu naquehén cuenda vaha yo chi ra cuan. 12Cuaha xaan ca tuhun tyaí cuhva sacote chi ndo, soco ña cuñí sacote chi ndo chihin tutu. Soco nyatí cuhin nu nyicú ndo. Tyicuan ta ndatuhun vaha maa yo, tacuhva cusɨɨ ca cuñi yo. 13Ihya vachi nocumi chuun sahá sehe cuhun. Nacachi̱ tucu Nyoo chi maa ña ñandɨhɨ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\