2 Pedro 2

1Soco cachiyo̱ tucu ra profeta cuendu nu nyicu ñu Israel ta cha naha, cacatyí ra tyi cuvi ra profeta Nyoo. Ta tyicuan caa cuacoo tucu ra sacuahá ra sañahá cuendu nu nyicu ndo. Xehe ri cuasañaha ra tuhun cha ña ndicha cha cuví satɨvɨ chi ndo. Ta cuacatyi ra tyi ña ndicha Sutu Mañi yo ra sacacu̱ chi ra. Yucuan chaha numi ri cucunaa ra cuan. 2Ta cuaha xaan ñu cucunyicon ñu chi ra chihin cha quiñi caa cha sacuví ra. Ta cuaha xaan ñu cucahan ña vaha ñu sɨquɨ tuhun cha ndicha vaha ra Cristo. 3Ta chaha cha iyo cuñi ra xuhun, ta cusandavi ñaha ra chi ndo chihin cha casañahá ra maa ri cha ña ndicha. Soco nyatú Sutu Mañi yo tachi tuñi ra chi ra vatyi cha naha iyó maa tuhun cha cunaa ra. 4Vatyi nɨ ri chi ángel cha chicoo̱ cuatyi quɨvɨ cuan ta ña saha̱ Nyoo tɨcahnu iñi. Soco tuchi̱ ra chi ra anyaya. Ta sandoo̱ ra chi ra nu ñaa iñi, nuhñí ra chihin cadena nyacua nya quɨvɨ cutuñi chi ra nuu Nyoo. 5Ta ni ña saha̱ Nyoo tɨcahnu iñi chi ñu chiyo̱ ta cha naha. Yucuan chaha tachi̱ ra savi xaan sɨquɨ ñáyɨvɨ quiñi iyó cuan. Ta sacacu̱ ra chi noo tuhun ri maa ra Noé, ra cha cahan tuhun vatyi coo yo noo ñayɨvɨ̱ cachi. Ta cacu̱ tucu ucha ca ñáyɨvɨ ñandɨhɨ. 6Ta tyicuan caa tucu sacunaa̱ Nyoo ñuu Sodoma ta ñuu Gomorra. Vatyi chahmi̱ ra nyacua nya cha ndɨhɨ maa nduvi̱ ñiyaa. Tacuhva vatyi cunyehe ñáyɨvɨ quiñi iyó cha cucoo nu cuahan ca chi. 7Soco sacacu̱ ra chi ra Lot vatyi cuví ra noo ra vaha nuu ra. Ta cuihya cuñí ra Lot nyehé ra cuhva iyó ñu quiñi iyó cuan. 8Ta ndɨ quɨvɨ cuihya cuñí añima ra Lot quɨvɨ chiyo ra ñuu cuan, cha cuenda cha nyehe̱ ra ta chiñi̱ ra cha quiñi caa nyacuvi̱ ñu cuan. Vatyi maa ra, ra vaha cuví ra. Ta maa ñu maa maa ri cha ña vaha nyacuví ñu. 9Ta tyicuan caa cuví sacacu Nyoo chi yo tatu iyó yo cuhva cuñí ra. Ta ñu quiñi iyó naquehén vaha Nyoo chi ñu vatyi cutachi tuñi ra chi ñu quɨvɨ cutuñi chi ñu nuu ra. 10Ta yaha ca cutachi tuñi Nyoo chi ñu nyicón cha ña vaha cha cuñí coño ñuhu, ñu ña cuñí cha cunyaca ñaha Sutu Mañi yo chi. Ta cahnu sahá ñu chi ñu ta sacuví ñu maa ri cuhva cuñí maa ñu. Ta ñu cuan ña yuhví ñu cahan ña vaha ñu sɨquɨ ra nahnu ca ican saha maa ñu cuví ri sɨquɨ ángel, cuví ri sɨquɨ tatyi ña vaha, cuví ri sɨquɨ Nyoo. 11Soco ángel, cahnu ca cuví ra cha nuu ñáyɨvɨ, soco ña cacañá iñi ra cahan ña vaha ra sɨquɨ ra nahnu ca cuan chihin nuu Sutu Mañi yo. 12Soco ra cahán cuendu nu nyicú ndo cuví ra tari quɨtɨ cha ña cutuñí iñi ta sacuví tɨ cuhva cuñí maa tɨ. Vatyi quɨtɨ, ¿ñáá cuenda iyó tɨ? Iyó tɨ vatyi tɨɨn rayɨɨ chi tɨ, ta cahñi ra chi tɨ. Tyicuan caa maa ra cuan. Cacahán ña vaha ra sɨquɨ cha ña cutuñí iñi ra. Ta cucúvi ra tari chihí quɨtɨ. 13Cunyehe ra tɨndoho tari sanyehé maa ra tɨndoho chi inga ñáyɨvɨ. Ta sɨɨ xaan cacuñí ra chihin cha quiñi caá nyacuví ra nu tuvi. Tɨcahan nuu chahá ra, tatu cha cutahan ra chihin ndo nu iyó ndo vico. Nyaá vavaha ra tusɨɨ iñi. Soco ña ndicha cuhva sañahá ra. 14Ta tandɨhɨ ri ñusɨhɨ cha nyehe ra ta quichi cuvi iñi ra. Ña chitatú ra cha casacuvi ra cha quiñi caa. Casandaví ñaha ra chi ñu ña ñihi nyaá chihin Nyoo. Yatyi xaan ra cha nducu ra cuhva maa maa ri cha cuenda maa ra. Nyaá cha cunaa ndɨhɨ ra minoo quɨvɨ. 15Casandoo̱ ra cuan ityi vaha ta naquehe̱n ra ityi nu cucunaa ra. Casacuví ra tari sacuvi̱ ra Balaam sehe ra Beor. Vatyi cuñí ra Balaam saha ganaa ra xuhun chihin cha ña vaha cha nyacuví ra. 16Tyicuan ta noo burra nacaha̱n tɨ chihin ra, tari cahán ñáyɨvɨ, ta ña chaha̱ tɨ cha cuhun ca ra Balaam chihin cuhva loco chicá xiñi ra. 17Ta tyicuan caa tucu maa ra cha nyicú chihin ndo. Cacuví ra tari noo yavi ityi cha ñahri ndutya ñohó. Ta cuví ra tari noo vico cha tyandaha tatyi ñihi chi. Soco cha nyaá cha cohon ra nu ñaa iñi cahnu tyicuan ri maa cha cuenda cha nyacuví ra tyicuan caa. 18Yaa vavaha cahán ra soco tandɨhɨ tuhun cahán ra cha ñima ri tuhun cuví. Ta chihin vicio ta chihin cha quichi cuvi iñi coño ñuhu yo casandaví ñaha ra chi ñu cha yaha̱ quita̱ mahñu cha quiñi caa. 19Ta tyiyuhú ndɨhɨ ra chi ñu na cunyacuvi ca ñu cha quiñi caa vatyi yori nyacá ñaha chi ñu, catyí ra. Soco suri maa ra chahá ra cha cunyaca ñaha cha quiñi caa chi ra. Vatyi tatu chahá yo cha cunyaca ñaha noo cha cunyaca ñaha chi yo, musu cuan cuví chi yo. 20Vatyi ñu cha chicoho̱n nuu chi Sutu Mañi yo Jesucristo, ra sacacú chi yo, cha yaha̱ sandoo̱ ñu cha quiñí caa ñayɨvɨ̱ ihya. Soco tatu natɨɨn tucu ñu tuhun ñayɨvɨ̱ ihya inga chaha, quiñi ca nanduvi ñu ta ñima ca ta cuvi maa. 21Vaha taxin ca tyehe ta ña chicoho̱n nuu ñu ityi vaha cuan, ta ñima ca cha yaha̱ chicoho̱n nuu ñu ta nacuhva ñu chata ñu tuhun cha chaha̱ Nyoo chi ñu. 22Soco cuvi̱ chi ñu tari cuhva catyí noo tuhun cha iyó ñayɨvɨ̱: “Ina nducha̱n tɨ, ta nacachi̱ tucu tɨ cha nducha̱n tɨ. Ta quɨnɨ chityi̱ tɨ, ta ndɨhvɨ̱ tucu tɨ nu nyahyu inga chaha.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\