2 Pedro 3

1Yañi, cuñí xain chi ndo. Ta ihya cuví carta cha cu uvi sacuhín chi ndo. Ta nu nɨnduvi tahan carta chahí tuhun chi ndo tacuhva vatyi caca vaha xiñi ndo. 2Ta nɨ̱cohon iñi ndo tuhun cha caha̱n ra cacuví profeta Nyoo, ta cha naha. Ta nɨ̱cohon tucu iñi ndo tuhun cha sañaha̱ nyuhu chi ndo. Vatyi cuví ndi apóstol cuenda Sutu Mañi yo Jesucristo ra sacacú chi yo. 3Co̱to xihna ndo vatyi nu cundɨhɨ ca chi quɨvɨ cuquichi ñáyɨvɨ cucuacu nyaa ñu tuhun Sutu Mañi yo. Cucoo ñu yoso cuhva cha quiñi caa cha cuñí coño ñuhu ñu. 4Ta cucatyi ñu: “Ra Jesucristo catyi̱ ra vatyi cuquichi ra inga chaha. ¿Ta nya nyaá ra vityin? Vatyi nyata cachihi̱ sutu chahnu yo ta nyata chino̱ ñuhu ñayɨvɨ̱ ta nya vityin ta cuhva caa ri maa”, cucatyi ñu chi ndo. 5Vatyi maa ñu ña cuñí ñu coto ñu vatyi ta tyembu chahnu caha̱n Nyoo ta savaha̱ ra andɨvɨ ta ñuhu ñayɨvɨ̱. Quita̱ ñuhu ñayɨvɨ̱ chichi ndutya ta chihin ndutya chino̱ chi. 6Soco cha yaha̱ savaha̱ Nyoo ñuhu ñayɨvɨ̱ ta suri chihin ndutya cuanaa̱ ñayɨvɨ̱ cuan quɨvɨ coo̱n savi xaan. 7Soco andɨvɨ ta ñuhu ñayɨvɨ̱ cha iyó vityin sahá cumi vaha Nyoo vatyi suri chihin ñuhu̱ cucayu chi quɨvɨ cutuñi chi ñáyɨvɨ nuu ra. Tyicuan ta ñuhu̱ cha cayu cuan cusanaa chi chi ñu ña quichahá chi Nyoo. 8Soco yañi, cuñí xain chi ndo. Ta cuñí vatyi ma naa iñi ndo vatyi cha cuenda Sutu Mañi yo noo quɨvɨ tari cha noo mil cuiya cuví cuan, ta cha noo mil cuiya tari cha noo quɨvɨ cuví cuan chi ra. 9Ñima cha ña cuñí ñaha Sutu Mañi yo quichi ra. Vasɨ yɨhɨ́ ñu chicá xiñi ñu cha tyicuan caa. Soco Sutu Mañi yo nyatú ra chi yo vatyi ña cuñí ra cha cunaa ni noo yo. Cuñí ra vatyi tandɨhɨ yo ndu uvi iñi yo cuatyi yo ta nasama yo cuhva iyó yo. 10Soco quɨvɨ cuquichi Sutu Mañi yo, tari cuaquichi noo ra suhu cha cha cuaa, tyicuan caa cucuvi. Vatyi sana iñi yo ta cuquichi ra. Tyicuan ta cucunaa andɨvɨ. Iyo xaan cucachan cuhva cuan. Ta cucayu tandɨhɨ cha iyó andɨvɨ. Cundutya ndɨɨ cuii chihin cha ihñi xaan. Ta tyicuan caa cucayu tucu ñuhu ñayɨvɨ̱ ta tandɨhɨ cha iyó nuu chi. 11Ta tyicuan caa cutanɨ tandɨhɨ. Yucuan chaha cuñí chi vatyi ca̱chi coo yo tari cuhva cuñí Nyoo. 12Cua̱tu tuhva yo na chaa quɨvɨ quichi Nyoo. Ndu̱cu yo cuhva cha sanumi ra quichi ra. Quɨvɨ cuan cunaa andɨvɨ chihin ñuhu̱. Tandɨhɨ cha iyó cundutya chihin cha ihñi. 13Soco yoó nyatú yo noo andɨvɨ chaa ta noo ñuhu ñayɨvɨ̱ chaa cha catyi̱ Nyoo tyi cucuhva ra. Ta maa maa ri cha vaha chi Nyoo cucoo yucuan. 14Yucuan chaha yañi, cha nɨ ri ca cha nyatú ndo na quichi Sutu Mañi yo, sa̱nɨñɨ ndo tacuhva vatyi quɨvɨ quichi ra, vii iyó ndo chihin ra ta ñahri cha iñi ndo ta ñahri cuatyi ndo. 15Ta tɨ̱ɨn vaha ndo cuenda, vatyi Sutu Mañi yo nyatú ra chi yo vatyi cuñí ra vatyi cuaha ca ñáyɨvɨ cacu. Ta tyicuan caa tucu catyí ra Pablo yañi yo nu tutu cha sacuhu̱n ra chi ndo. Vatyi chihin cha chiñi tuñi cha chaha Nyoo chi ra tyaa̱ ra. 16Ta tandɨhɨ ri nu carta ra ta cahán ra tuhun ihya chihin ndo. Vasɨ yɨhɨ́ tuhun cha yɨɨ vavaha cutuñi iñi yo. Ta ñu cha ña cutuñí iñi, ñu cha ña ñihi nyaá chihin Nyoo, sɨɨn caa cuhva natyihí tuñi iñi ñu tuhun cuan. Ta suri tyicuan caa sacuví tucu ñu chihin tuhun cha tyaa̱ inga ra nu tutu tuhun Nyoo. Sɨɨn caa cuhva natyihí tuñi iñi ñu. Ta cha tyicuan caa, sacunaá ñu suri chi maa ñu. 17Yucuan chaha yañi, vityin cha chitó ndo tuhun ihya cha ni cumañi ca cuvi, sa̱ha ndo cuenda chi ndo, coto cunyicon ndo cuhva sandaví ñaha ra quiñi caa cuan, ta coto sandoo ndo cuhva vaha cha cuahan ndo. 18Soco co̱hon nuu vaha ca ndo chi Sutu Mañi yo ra Jesucristo ra sacacú chi yo. Ta cua̱hnu ca ndo chihin tumañi iñi cha chahá ra chi ndo. Na sacahnu yo chi ra vityin ta tyicuan ri maa. Ta na cuvi chi tyicuan caa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\