2 Tesalonicenses 1

1Yuhu ra Pablo chihin ra Silvano ta ra Timoteo, tyaá ndi noo tutu ihya tyi sacuhun ndi chi ndo cha cuví ndo ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo ñuu Tesalónica chiña. Vatyi ɨɨn ri cuví ndo chihin Nyoo Sutu yo ta chihin Sutu Mañi yo Jesucristo. 2Ta na nasoco Nyoo Sutu yo ta Sutu Mañi yo Jesucristo chi ndo. Ta na cuhva ra cha taxi ri coo añima ndo. 3Nyoho yañi, tyicuan ri cuñí chi cha nacuhva ndi tyahvi nyoo chi Nyoo cha cuenda ndo, vatyi tyicuan caa tahán chi cha sacuví ndi cha cuenda cha ñihi ca cuahan chinó iñi ndo chi Nyoo noo noo quɨvɨ, ta sɨɨn ri cuñí xaan ca ndo chi tahan ndo. 4Yucuan chaha sɨɨ cuñí ndi cahán ndi tuhun ndo chihin nuu ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo inga ca vehe ñuhu. Vatyi nyoho cama xaan iñi ndo ta vaha xaan chinó iñi ndo chi Nyoo cha nɨ ri ca yahá ndo tandɨhɨ tɨndoho sanyehé ñáyɨvɨ chi ndo. 5Ihya sañahá chi yo vatyi vaha cuhva sacutuñi Nyoo chi yo, vatyi nu ndɨhɨ tuhun cusaha Nyoo tuhun vatyi naña tucu nyoho quɨhvɨ ndo nu nyacá ñaha ra. Vatyi cha cuenda tuhun ra, nyehe xaan ndo tɨndoho vityin. 6Ta cha cuenda chi Nyoo, vaha cha cutyiyahvi ra chihin tɨndoho chi ñu sanyehé tɨndoho chi ndo. 7Ta chi nyoho cha nyehé ndo tɨndoho sahá ñu, cuhva ra cha nyitatu ndo tari cuhva tucu ra chi nyuhu, quɨvɨ cuquichi tucu Sutu Mañi yo Jesucristo nya andɨvɨ chihin ángel cha iyó xaan tunyee iñi ra chi, quichi ra chihin ñuhu̱ cha cayú. Vatyi cutachi tuñi ra chi ñáyɨvɨ ña ñohó nuu Nyoo, ñu ña quichahá tuhun ra, tyi cuví ra Sutu Mañi yo Jesucristo, ra quichi̱ sacacu chi yo. 9Ñu cuan, cundoho ñu ta ma ndɨhɨ maa cha ndoho ñu, ta cunaa ñu nuu Sutu Mañi yo Jesucristo vatyi ma nyehe ñu chi ra. Ni ma nyehe ñu ñana cha cahnu cuví ra chihin tunyee iñi ra 10quɨvɨ cuquichi ra. Vatyi quɨvɨ cuan ñu yɨhɨ́ cuenda ra cusacahnu ñu chi ra, tandɨhɨ ri ñu chinó iñi chi ra. Ta mahñu ñu, ñohó tucu nyoho vatyi chinó iñi ndo cha ndaa cha chaha̱ ndi chi ndo. 11Yucuan chaha tyicuan ri chicán tahvi ndi chaha ndo, na tyinyee Nyoo yo chi ndo tacuhva na saha ra tuhun vatyi naña ndo cha cuví ndo ñáyɨvɨ nacachi̱ ra. Ta chicán tahvi tucu ndi chaha ndo na tyinyee ra chi ndo tacuhva cuvi sacuvi ndo cha vaha chihin tunyee iñi ra. Ta tandɨhɨ tyiño sahá ndo nuu ra cuacacu vaha, suri cha cuenda tunyee iñi chahá ra chi ndo vatyi chinó iñi ndo chi ra. 12Tacuhva sacahnu ñáyɨvɨ sɨvɨ Sutu Mañi yo Jesucristo, vatyi nyehé ñu cuhva iyó ndo. Ta maa ra cusacahnu ra chi ndo nuu ñáyɨvɨ cha cuenda tumañi iñi cha chahá Nyoo chi ndo cha cuenda ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\