2 Tesalonicenses 2

1Ta cha cuenda quɨvɨ cuquichi Sutu Mañi yo Jesucristo nu cusandu ɨɨn ri ra chi yo, cuñí cahin vityin, nyoho yañi. Vatyi chacú ndahvi nuu ndo, 2ma yatyi xaan cutondo xiñi ndo. Ni ma nayuhvi ndo vatyi nyacua nya tatyi ñavaha ta cucatyi chi chi ndo vatyi cha chaa̱ quɨvɨ Sutu Mañi yo, ta nyacua nya ra cahán tuhun Nyoo ta cucatyi ra vatyi cha chaa quɨvɨ cuan, ta cutyaa ra nu carta ta cucatyi ra tyi yuhu sacuhin carta cuan chi ndo. 3Ni noo cuhva ma cuhva ndo cha sandavi ñaha ñu chi ndo. Vatyi cha ni cumañi ca chaa quɨvɨ cuan cuaha xaan ñu cusandɨhɨ ñu cha chino iñi ñu chi Nyoo ta cundɨcuita rayɨɨ cha ñahri ley Nyoo iyó chi, ra cacu vatyi cunaa cuví ra cuan. 4Ican ra cuví ra xaan iñi chi Nyoo. Cundɨcuita ra sɨquɨ tandɨhɨ cha nyisó sɨvɨ Nyoo. Tandɨhɨ cuhva sacahnú ñáyɨvɨ chi Nyoo cunducuita ra sɨquɨ. Ta nyacua nya chichi vehe ñuhu cahnu Nyoo ta cucunyaa ra ta cunyaca ñaha ra, cusaha ra tyi Nyoo cuví ra. 5¿Atu ña nɨcohón iñi ndo vatyi ta ni nyaa que chihin ndo cahin tuhun ihya chihin ndo? 6Soco vityin nyoho chitó ndo ñáá tuhun cha ña ndɨcuita ñaha ra tacuhva vatyi ndɨcuita ra soco nya quɨvɨ tahán maa chi. 7Cha iyó tuhun cha ña quichahá ñáyɨvɨ chi Nyoo sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱, soco iyó xehe chi, vatyi iyó noo cha chasɨ́, ta ña chahá cuan cha nducuaha chi. Soco quɨvɨ canyaha cuan, cunduñihi cha quiñi caa cuan. 8Tyicuan ta cundɨcuita ra quiñi caa cuan ta Sutu Mañi yo cucahñi ra chi ra chihin tatyi yuhu ra ta cusanaa ra chi ra chihin cha xiño ra quɨvɨ cuquichi ra. 9Ra quiñi caa cuan, cuenda cuihna cuquichi ra. Ta tandɨhɨ tunyee iñi cuihna cucoo chi ra, ta cusandavi ñaha ra chi ñáyɨvɨ chihin seña ta milagru ta cha iyo. 10Tandɨhɨ ri nuu cha ña vaha cucotyiño ra tacuhva cuvi sandavi ñaha ra chi ñáyɨvɨ cha cucunaa. Vatyi ñu cuan ña cuñí ñu quichaha ñu cha ndicha tacuhva cuvi cacu ñu. 11Ta yucuan chaha cucuhva Nyoo vatyi cusandavi ñaha cha ña vaha cuan chi ñu. Ta cuchino iñi ñu cha ña ndicha. 12Tacuhva vatyi cutachi tuñi ra chi tandɨhɨ ñu vatyi ña cuñí ñu chino iñi ñu cha ndicha. Ta tahán ca iñi ñu sacuví ñu cha ña vaha. 13Soco tyicuan ri cuñí chi cha nacuhva ndi tyahvi nyoo chi Nyoo cha cuenda nyoho yañi. Vatyi cuñí xaan Sutu Mañi yo chi ndo. Vatyi Nyoo nacachi̱ ra chi ndo nyata quɨvɨ xihna ri vatyi cuacacu ndo cha cuenda cha sanduvaha Tatyi Ii ra añima ndo ta cha cuenda cha chinó iñi ndo cha ndicha. 14Yucuan cuenda nacana̱ Nyoo chi ndo quɨvɨ caha̱n ndi tuhun ra chihin ndo tacuhva vatyi cuñihi ndo chiin cha cahnu cuví Sutu Mañi yo Jesucristo. 15Yucuan chaha sa̱nɨɨ ndo iñi ndo, nyoho yañi. Ta ma naa iñi ndo tuhun cha sañaha̱ ndi chi ndo ta ni nyaa ca ndi chihin ndo. Ni ma naa iñi ndo tuhun cha tyaa̱ ndi nu tutu cha sacuhu̱n ndi chi ndo. 16Sutu Mañi yo Jesucristo ta Nyoo Sutu yo cuví ra cha cuñí chi yo. Ta cha cuenda tumañi iñi cha chahá ra chi yo sandunɨɨ́ ra iñi yo tyicuan ri maa. Ta chahá ra cha cuita iñi yo coo yo chihin ra. Ta na nacuhva maa ra cha sɨɨ cuñi añima ndo. Ta na sandunanɨɨ ra iñi ndo, tacuhva cuvi cahan ndo ta sacuvi ndo tandɨhɨ nuu cha vaha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\