2 Timoteo 3

1Ta cuñí tucu chi co̱ton vatyi nu cuandɨhɨ tyembu cuquichi quɨvɨ cha yɨɨ xaan coo yo. 2Vatyi cucoo ñáyɨvɨ ñu cuñí xaan suri chi maa. Ta cucuñi xaan ñu xuhun. Ta yaa xaan cucuvi ñu. Ta cahnu cusaha ñu chi ñu. Cucahan ña vaha ñu sɨquɨ Nyoo. Ta ma quichaha ñu nu cahán sutu ñu ta sɨhɨ ñu. Ma nacuhva ñu tyahvi nyoo chi Nyoo, nɨ chi tahan ñu. Ma quichaha ñu chi Nyoo. 3Ma cuñi ñu chi tahan ñu. Ma coo tɨcahnu iñi chi ñu chihin ñáyɨvɨ. Cuñɨɨ ñu cuendu. Ma cuvi cunyaca ñaha ñu coño ñuhu ñu. Xaan xaan cucuvi ñu. Ta ma cuñi nyehe maa ñu cha vaha. 4Cunaxico tuhun ñu chi tahan ñu. Ta ndava xaan cucuvi iñi ñu. Ta cucaña iñi ñu sacuvi ñu ñáá ndɨhɨ cha cuñí ñu. Ta maa maa ri cha quichi cuvi iñi ñu cunanducu ñu, ta ma nanducu ñu chi Nyoo. 5Cunyicon ñu noo cuhva tari cha chinó iñi ñu chi Nyoo, soco ña ndicha ñu. Vatyi chasɨ́ ñu cha sañahá Nyoo tunyee iñi ra. Ma cutahun chihin ñu caa tyicuan caa. 6Vatyi mahñu ñu ihya iyó ra cha quɨhvɨ ra chichi vehe ta sandavi ñaha ra chi ñusɨhɨ cha ñahri cha chiñi tuñi xiñi. Ta nyisó ñusɨhɨ cuan cuatyi, vatyi nyicón ñu tandɨhɨ cha quichi cuvi iñi ñu. 7Tyicuan ri cuñí ñu coto ñu tandɨhɨ tuhun chaa soco ña cuví cutuñi iñi ñu ñáá cha cuvi cha ndicha. 8Ta ñu cucoo cha cahin tuhun ihya, cucuvi ñu tari maa ra Janes ta ra Jambres, ra tasɨ cha cachiyo̱ ta cha naha. Ta cuñi̱ ra saha canaa ra chi ra Moisés. Ta tyicuan caa tucu ñu cucoo nu cuahan ca chi. Ma tahan iñi ñu sacuvi ñu cha vaha. Quiñi cucaca xiñi ñu. Ta ma chino iñi ñu cha vaha. 9Soco cuhva cunyacuvi ñu ma cuvi cutya chi vatyi ña xehe caa tyi cha ñima ri tuhun cuví cha cusacuvi ñu, tari cha chinyacuvi̱ ra Janes ta ra Jambres. 10Soco yoho chitó vahun tyi yuhu ñima tyicuan caa iyé. Vatyi chitón tuhun cha sañahí, ta cuhva iyé. Ta chitón ñáá cha nanduquí ta yoso cuhva chinó iñi chi Nyoo. Ta chitó tucun yoso caa cunyeé iñi cha cahán ñáyɨvɨ chii. Ta chitón yoso cha cuñí chi ñu. 11Ta chitón yoso caa cunyeí tɨndoho nu chicán nyicon ñáyɨvɨ chii. Chito̱n cha cuvi̱ chii, tandɨhɨ tɨndoho cha nyehi̱ cha catyi tuhun Nyoo ñuu Antioquía, ta ñuu Iconio, ta ñuu Listra. Soco Sutu Mañi yo sacacu̱ ra chii chichi tandɨhɨ cuan. 12Cha ndicha cuví vatyi tandɨhɨ yo cha cuñí yo coo yo cuhva cuñí ra Cristo Jesús cunyehe yo tɨndoho saha ñáyɨvɨ. 13Soco ñu quiñi iyó ta ñu sandaví ñaha, quiñi xaan ca cunanduvi ñu. Vatyi cusandavi ñaha ñu chi ñáyɨvɨ ta cusandavi ñaha ñáyɨvɨ chi ñu. 14Soco yoho sa̱ñihun coun chihin cha cutuhvo̱n. Vatyi chitón yóó cha sañaha̱ chuun ta chitó vahun tyi cha ndicha cuví. 15Nya ta ni luhlun ta chitón cha nyaá nu tutu tuhun Nyoo. Ta yucuan cuví cha chahá cha cutuñi ca iñun tacuhva cacun cha cuenda cha chinó iñun chi ra Cristo Jesús. 16Tandɨhɨ tuhun cha nyaá nuu tutu Nyoo, ta maa Nyoo chaha̱. Ta tyinyeé xaan chi chi yo nacoto yo yoso caa tahán chi chinó iñi yo. Sañahá chi chi yo cuhva caa yo. Sandundoó chi chi yo. Ta sañahá chi chi yo yoso caa coo yo noo ñayɨvɨ̱ vaha nuu Nyoo. 17Tyehe caa tyinyeé tuhun Nyoo chi yo tacuhva vatyi cuví yo noo ra cuɨtɨ cuenda Nyoo. Ta cuatu tuhva yo sacuvi yo tandɨhɨ cha vaha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\