2 Timoteo 4

1Tya̱tyiñe chuun nuu Nyoo ta nuu Sutu Mañi yo Jesucristo, vatyi maa ra cusandaa ra cuatyi ñu nyitó ta ñu chihi̱ quɨvɨ quichi ra cunyaca ñaha ra chihin tunyee iñi ra. 2Ca̱han tuhun Nyoo chihin ñáyɨvɨ. Tyicuan ri sa̱nɨñun sacuvun. Ca̱han tuhun Nyoo nuu ñu tatu chahá chi cuhva o vasɨ ña chahá chi cuhva. Cu̱hva tuhun chi ñu, ca̱tyi cuhva caa ñu tacuhva cunyicon vaha ñu chi ra Cristo. Ta cua̱tun nasama ñu cuhva iyó ñu chihin cha cama iñun. Ta sa̱ñahun chi ñu yoso caa tahán chi coo ñu. 3Vatyi coo quɨvɨ ma cunyee ca iñi ñáyɨvɨ tyasoho ñu tuhun vaha. Soco cunducu ñu cuaha xaan ra sacuaha cha sañahá maa maa ri cha tahan iñi maa ñu cuɨñɨ ñu. 4Ta cusacuachiyo xiin ñu cha ndicha. Ta cucuñi ñu cuɨñɨ ñu noo tuhun cha ña ndicha. 5Soco yoho sa̱ha cuenda chuun chihin cha vaha chica xiñun. Cu̱nyeun tɨndoho. Ca̱han tuhun Nyoo chihin ñáyɨvɨ. Sa̱cuvi vahun tyiño chaha̱ Nyoo chuun. 6Yuhu cha cuñí cuii ri nacuhva cuende ñayɨvi̱ cha cuenda tuhun Nyoo, vatyi cha nyañaa yatyin tuhun chihi chii. 7Cha cañi̱ tahin tari cuhva tahán maa chi ta cha sandɨhi̱ tyiño cha chaha̱ Nyoo chii. Ta ña sandɨhi̱ tuhun cha chinó iñi chi ra. 8Ta vityin nu cuahan ca chi quɨvɨ, nyatú tuhva noo cha tahán chi chii cha cuacuhva Sutu Mañi yo chii. Ta ñima chi maa ri mai cuhva ra, soco cuhva tucu ra chi tandɨhɨ ca ñu cha nyatú chi ra. Vatyi noo ri maa ra cuví ra vaha sacutuñí. 9Sa̱nɨñɨ ta qui̱chun cha numi ri, qui̱chi nyehun nu nyai. 10Vatyi ra Demas sandoo̱ ra chii vatyi cuñí ca ra cha iyó ñayɨvɨ̱ ihya. Ta cuahan ra nya ñuu Tesalónica. Ta ra Crescente cuahan ra nya ityi Galacia. Ta ra Tito cuahan ra ityi Dalmacia. 11Noo ri maa ra Lucas nyaá chihin. Na̱nducu chi ra Marcos ta na quichi ra chuhun quɨvɨ quichun. Vatyi chiñuhú xaan ra chii nu tyiño Nyoo. 12Tachi̱ chi ra Tíquico ñuu Éfeso. 13Quɨvɨ quichun cui̱son sahma cocon cha sandoi̱ ñuu Troas vehe ra Carpo. Tyicuan caa tucu libri, quɨ̱hɨ ndahun quichi. Ta cha nɨñɨ ca tuti. 14Ra Alejandro ra cañi mityi cuan, cuaha xaan cha ña vaha chinyacuvi̱ ra chihin. Ta maa Sutu Mañi yo cutyiyahvi chi ra cha cuenda cha chinyacuvi̱ ra chihin. 15Sa̱ha cuenda chuun chihin ra. Vatyi xaan xaan cuñí ra sɨquɨ tuhun Nyoo cha cahán yo. 16Cha xihna ri quɨvɨ sacaqui̱ chii nuu ra cuví tyiño, yori maa tyinyee̱ chii. Casandoo̱ noo tuhun maa ra chii. Na saha Nyoo tɨcahnu iñi chi ra cha cuenda cuan. 17Soco Sutu Mañi yo tyinyee̱ xaan ra chii. Ta chaha̱ ra tunyee iñi chii tacuhva cuvi̱ cahan cachi tuhun ra nuu ñu, ta chiñi̱ tandɨhɨ ñu cha ñima ñu Israel cuví. Ta sacacu̱ Nyoo chii cha cachi ndɨcaha chii. 18Ta cuasacacu ca ra chii ndaha tandɨhɨ cha ña vaha. Ta cuasaha cuenda ra chii nyacua nya nachaa quɨvɨ cunyai chihin ra nu nyaca ñaha ra. Chi maa ra na sacahnu yo tyicuan ri maa. Ta na cuvi chi tyicuan caa. 19Ihya vachi nocumi chi cu Prisca ta chi ra Aquila ta chi ñáyɨvɨ chi ra Onesíforo. 20Ndoo̱ ra Erasto ñuu Corinto. Ta ndoo̱ ra Trófimo ñuu Mileto vatyi cuhví ra. 21Sa̱nɨñun ta qui̱chun cha nɨ cumañi ca chaa yoo vichin. Vachi nocumi chuun sahá ra Eubulo ta ra Pudente ta ra Lino ta cu Claudia ta tandɨhɨ ca ñáyɨvɨ tahan yo cuenda Nyoo ihya. 22Na cunyaa Sutu Mañi yo chuhun. Ta Nyoo na nasoco ra chi tandɨhɨ ndo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\