3 Juan 1

1Yuhu cha cuví ra chahnu vehe ñuhu, sacuhín carta ihya chi yoho, Gayo, vatyi yoho cuvún noo ra tahin cha cuñí xain chihin cha nɨɨ iñi. 2Yañi, chicán tahvi chi Nyoo cha cuendon vatyi na coo vahun. Ta tari cuhva cuahan vahun chihin Nyoo, ta tyicuan caa tucu, na nasoco Nyoo chuun tacuhva cha ma tɨɨn cuehe chuun. 3Vatyi cusɨɨ xaan cuñi̱ quɨvɨ quichi̱ coyo suhva ra yañi yo. Ta canacatyi̱ ra vatyi cha ndicha vaha iyón cuhva cha sañaha̱ ra Cristo. Ta ican cuví cha ndicha vaha. 4Ñahri ca cha sɨɨ cuñí tari cha chité vatyi sehi sacuví vaha ñu cuhva catyí tuhun ndicha. 5Cuñí xain chuun, yañi. Vaha xaan sacuvún, vatyi tyiñuhún chi ra yañi yo, ta cha vaha xaan ca cha sacuvún vatyi tyiñuhún chi ra yañi yo inga ñuu cha chaa vehun. 6Chihin nuu tandɨhɨ ñu vehe ñuhu canacatyí ra vatyi cuñí xaun chi ra. Ta sa̱ha tumañi iñi, yoho Gayo, tyi̱nyee con chihin cha chiñuhú chi ra yañi yo vatyi sañihi ca ra cuhun coyo ra nu cuahan ra. Vatyi tyicuan caa tahán iñi Nyoo cha sacuvi yo. 7Vatyi tyiño nuu Jesucristo cachicá noo ra. Ta ña cacuñí ra cha tyinyee ñáyɨvɨ cha ña ñohó nuu Nyoo chi ra. 8Yucuan chaha vatyi maa yo tahán chi nyehe yo ñáá ndɨhɨ cha chiñuhú chi ra. Ta tyicuan caa ta cutahan yo chihin ra nu cahán ra tuhun ndicha. 9Yuhu sacuhi̱n noo carta chi ñu nyicú vehe ñuhu, soco ra Diótrefes sacuví ri maa ra nuu chi ra, ta ña tyasohó ra tuhun cahín. 10Yucuan chaha tatu cuhin chiña, cusandai tyiño chihin ra cha cuenda tuhun cahán ra, vatyi cahán ña vaha ra sɨquɨ yo. Ta sɨɨn ri tatu yóó hermano chaa, ña naquehén cuenda ra chi ra. Ta tatu ñu nyicú vehe ñuhu naquehén cuenda ñu chi ra, chasɨ́ ri ra, ta tavá ñehe ra chi ñu vehe ñuhu. 11Cuñí xain chuun, yoho yañi. Ma sacuvun cuhva ña vaha tari cha sacuví ra, soco sa̱cuvun cha vaha. Vatyi ra sacuví cha vaha, ra cuenda Nyoo cuví ra, soco ra sacuví cha ña vaha, ña ñohó nuu ra chi Nyoo. 12Tandɨhɨ ñu ta vaha cahán ñu sɨquɨ ra Demetrio. Ta vaha xaan quichahá ra tuhun Nyoo, ta suri ican cuan sañahá chi tyi ra vaha cuví ra. Ta sɨɨn ri nyuhu tucu cuví ndi cha ndaa cha cuenda ra, ta nyoho chitó ndo vatyi tuhun ndicha cahán ndi. 13Cuaha xaan tuhun tyaí cuhva sacote chuun, soco ña cuñí sacote chuun chihin tutu. 14Soco nyatí cuhin nu nyaún cha numi ri, tyicuan ta ndatuhun vaha ca maa yo. 15Na coo cha taxi ri añimon. Ra tahan yo cha iyó ityi tyehe saquichí xaan ra nocumi chuun. Ta sa̱hun tumañi iñi cu̱hvon nocumi chi noo noo ra tahan yo cha iyó ityi chiña.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\