Hechos 1

1Yoho Teófilo, yuhu ra Lucas sacuhi̱n tutu chuun quɨvɨ cuan. Ta nu sacuhín tutu cha xihna ri cuan, tyai̱ tandɨhɨ cha quichaha̱ sacuvi ra Jesús ta tandɨhɨ cha sañaha̱ ra nya quɨvɨ xihna ri 2ta nya quɨvɨ nandaa̱ xica ra andɨvɨ. Ta cha cumañi ca nandaa ra andɨvɨ, nacachi̱ ra chi ra apóstol cuenda ra. Ta tyatyiño̱ ra chi ra chihin Tatyi Ii Nyoo tyi cacaca ra tyiño ra. 3Ta maa ra Jesús nyehe̱ ra tɨndoho ta chihi̱ ra. Ta cha yaha̱ cuan, nandoto̱ ra ta tuvi̱ ra nu canyicú ra apóstol. Ta chichi cha uvi xico quɨvɨ, cuaha xaan chaha tuvi̱ ra nu canyicú ra, vatyi na cacoto ra vatyi ndicha cha nyitó ra. Ta caha̱n ra tuhun yoso caa nyacá ñaha Nyoo chi yo. 4Cuhva cha nyaá ca ra chihin ra, ra Jesús catyí ra chi ra: ―Ma quita ndo Jerusalén ihya, nyacua nya naquehen ndo Tatyi Ii cha catyi̱ Suti tyi cuhva ra chi ndo, tari catyi̱ chi ndo quɨvɨ cuan. 5Chihin ndutya sacondutya̱ ra Juan chi ñáyɨvɨ. Soco nyoho ña cuaha ca quɨvɨ ta cucondutya ndo chihin Tatyi Ii ―catyí ra Jesús. 6Cuhva cha canyicú ra apóstol ɨɨn ri chihin ra Jesús, ta candaca̱ tuhun ra chi ra: ―Sutu Mañi yuhu, ¿atu vityin ri cusacacun chi ñuu yo Israel ihya ndaha ra ñuu Roma? ―catyí ra. 7Ta nacaha̱n ra Jesús ta catyí ra: ―Ña tahán chi coto nyoho nya quɨvɨ. Noo tuhun ri maa Nyoo Sutu yo cuacatyi ra ama. 8Soco cuhva cha quichi Tatyi Ii sɨquɨ ndo cunaquehen ndo tunyee iñi, ta cuquita ndo vatyi cahan ndo tuhin Jerusalén ihya ta tandɨhɨ ñuu cha nyicú Judea ta Samaria, ta nɨcahnu ñuhu ñayɨvɨ̱. 9Ta cha yaha̱ cha catyi̱ ra Jesús tuhun ihya, ta cha nɨ ri ca cha canyehé ra chi ra, nandaa̱ xica ra andɨvɨ, ta quɨhvɨ̱ ra chichi noo vico. Ta ña canyehe̱ ca ra chi ra. 10Ta cuhva cha canyehé ndaa ra andɨvɨ, ta tuvi̱ uvi tahan ángel yatyin nu canyicú ra. Ñihnó ra sahma cuichin. 11Ta cacatyí ra cuan chi ra: ―Nyoho ra Galilea, ¿ñáá tuhun cha ndoo̱ ndo nyehé ndaa ndo andɨvɨ? Suri maa ra Jesús cha nyehe̱ ndo nandaa̱ xica ihya, tyehe caa cuquichi tucu ra inga chaha. 12Tyicuan ta quita̱ coyo ra apóstol nu chinyicu̱ ra yucu nu iyó yutun olivo cuan. Ta cuanuhú coyo ra ñuu Jerusalén. Ta yatyin ri nyaá ñuu cuan, tari sava hora ri. Ta sava ri hora cuví caca ñáyɨvɨ quɨvɨ nyitatú ñu, vatyi tyicuan caa catyí ley cha tyaa̱ ra Moisés. 13Cuhva cha nachaa̱ coyo ra Jerusalén cuan, candaa̱ ra nu cu uvi piso noo vehe nu ca iyó ra. Ta tandɨhɨ ra cuan, ican ra cuví, ra Pedro, ra Jacobo, ra Juan, ra Andrés, ra Felipe, ra Tomás, ra Bartolomé, ra Mateo, ra Jacobo sehe ra Alfeo, ta ra Simón cuenda ra cacuñí naquɨquɨ sɨquɨ gobiernu Roma, ta ra Judas yañi ra Jacobo. 14Ta nyita ri ndu ɨɨ́n ri ra ta ɨɨn ri cuhva cachicá xiñi ra ta cachicán tahvi ra chi Nyoo. Ta nyicú tucu yañi ra Jesús ta cu María sɨhɨ ra, ta inga ñusɨhɨ ñandɨhɨ. 15Tari noo ciento oco ñáyɨvɨ ndu ɨɨ́n ri ñu quɨvɨ cuan. Ta nicuinanyaa̱ ra Pedro. Ta catyí ra chi ñu: 16―Nyoho yañi, cuñi̱ chi cha cuvi̱ tari cuhva catyí nu tutu Nyoo. Vatyi caha̱n Tatyi Ii chihin yuhu ra David yoso caa cucuhva cuenda ra Judas chi ra Jesús chi ra xaan iñi chi ra. 17Ta ra Judas cuvi̱ ra noo ra chindɨhɨ̱ chihin yo. Ta ɨɨn ri chica̱ ra tyiño Sutu Mañi yo chihin yo. 18Soco chaha̱n ra, ta sata̱ ra noo ñuhú chihin xuhun cha ñihi̱ ra cha chaha̱ cuenda ra chi ra Jesús. Yaha̱ cuan ta canacava̱ ra chihin xiñi ra, ta ndata̱ chichi ra ta quita̱ tandɨhɨ chɨtɨ yɨhvɨ ra. 19Ta quɨvɨ cha cachito̱ ñu ca iyó Jerusalén ihya cha chihi̱ ra, casacunañi̱ ñu chi ñuhu cuan Acéldama. Ta cha chihin sahan maa ñu cuñí chi catyí Nu Catuvi Nɨñɨ. 20Vatyi nu libru Salmo catyí chi tuhun ra Judas tyehe caa: Na ndoo maa ri maa vehe ra. Ta yori coo chichi. Ta catyí tucu chi: Inga ra cunanduvi tyiño nuu ra. 21’Ta vityin nyicú ra cachica̱ noo chihin yo quɨvɨ chinyaa̱ Sutu Mañi yo Jesús chihin yo; nya quɨvɨ sacondutya̱ ra Juan chi ra, ta nya quɨvɨ nandaa̱ xica ra andɨvɨ. Ta vityin cuñí chi cha ndu ɨɨn ri noo ra chihin yo, vatyi cuvi ra cha ndaa cha cuenda cha nandoto̱ ra Cristo ―catyí ra Pedro. 23Tyicuan ta cacana̱ ra chi uvi tahan ra, chi ra José cha nañi Barsabás, ta suri nañí tucu ra Justo; ta cacana̱ tucu ra chi ra Matías. 24Ta cachica̱n tahvi ra tyehe caa: ―Sutu Mañi yuhu, yoho chitón cha caa añima tandɨhɨ ndi. Sa̱ñaha chi ndi chichi cha uvi tahan ra ihya, nya ra cha nacachi̱ maun, 25vatyi sacuvi ra tyiño cha sacunaa̱ ra Judas cha cuenda cuatyi ra, ta cuaha̱n ra nu tahán chi cuhun ra ―cacatyí ra, chicán tahvi ra. 26Tyicuan ta cachaha̱n ra noo sɨhva, tacuhva nyehe ra nya ra tahán chi nyatu cuan chi. Ta taha̱n chi chi ra Matías. Ta yucuan cuví nu ndu ɨɨ̱n ri ra chihin ndɨ uchi ɨɨn apóstol.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\