Hechos 11

1Ra apóstol ta inga ra hermano cha nyicú Judea, ñihi̱ ra tuhun vatyi nyacua nya ñu cha ñima ñu Israel cuví ta naquehén ñu tuhun Nyoo. 2Tyicuan ta nachaa̱ ra Pedro Jerusalén. Ta ra cha catyí vatyi cuñí chi cha sacuvi yo costumbre circuncisión ta cuhva cuvi cacu yo, xaan xaan cuñí ra nyehe ra chi ra Pedro. 3Ta cacatyí ra chi ra tyehe caa: ―¿Ñáá tuhun cha chahu̱n vehe ñu cha ñima ñu Israel cuví ta chachu̱n chihin ñu? ―catyí ra. 4Tyicuan ta ra Pedro nacatyí ra nya nu quichaha tandɨhɨ cha cuvi̱ chi ra ta catyí ra: 5―Yuhu nyaí ñuu Jope. Ta cuhva cha chicán tahvi chi Nyoo ta nyehi̱ noo visión. Ta nyehi̱ tari noo sahma cahnu cha noó ityi andɨvɨ. Tari cha nuhñí noo noo tutun ta cuahan noo ityi nu ñuhú nu nyaí. 6Ta nanyehe̱ vahi ñáá cha ñohó chichi. Ta nyehi̱ quɨtɨ cha cumi chaha, quɨtɨ cuhu, ta coo, ta saa. 7Ta chiñi̱ noo ndusu cha catyí chii: “Ndɨ̱cuita Pedro. Ca̱hñi quɨtɨ ihya ta ca̱chun”, catyi ndusu cuan chii. 8Ta nacahi̱n ta catyi̱ tyehe caa: “Sutu Mañi yuhu, ma cuvi, vatyi ni noo chaha ta ta cachi que coño quɨtɨ quiñi caa.” 9Tyicuan ta ndusu andɨvɨ nacaha̱n chi chihin inga chaha, ta catyí chi: “Ma catyi yoho vatyi ma cachun noo cha yaha̱ sanduvii̱”, catyí ndusu cuan chi. 10Uñi chaha cuvi̱ tyehe caa. Yaha̱ cuan ta nandaa̱ tandɨhɨ chihin sahma cuan ityi andɨvɨ. 11Ta caa cuhva ri cuan chaa̱ coyo uñi tahan ra vehe nu nyaí, quita̱ ra ñuu Cesarea ta nanducu̱ ra chii. 12Ta Tatyi Ii tachi̱ chii na cuhin chihin ra. Ta catyi̱ ra chii tyi ma caca iñi cha ñima ñu Israel cuví ñu. Ta chaha̱n coyo tucu iñu tahan ra yañi yo ihya chihin. Ta cha chaa̱ ndi nya Cesarea quɨhvɨ̱ ndi chichi vehe noo ra. 13Ta nacatyi̱ ra cuan chi ndi yoso caa nyehe̱ ra chi noo ángel chichi vehe ra. Nanyaá ángel cuan ta catyi̱ ra chi ra vatyi na tachi ra musu ra ñuu Jope na cana ra chi noo ra cha nañi Simón Pedro. 14Vatyi ican ra cucatyi ra chi ra yoso caa cacu añima ra ta añima tandɨhɨ ñáyɨvɨ chi ra, catyí ángel cuan chi ra cuan na. 15Ta sacuvi̱ ra cuan tari cuhva catyi̱ ángel cuan chi ra. Ta cuhva cha chai̱ vehe ra quichaha cahín chihin ñu. Ta quichi̱ ri Tatyi Ii sɨquɨ ñu tari quichi̱ sɨquɨ yo cha xihna ri. 16Tyicuan ta nɨcoho̱n iñi cha catyi̱ Sutu Mañi yo quɨvɨ cuan. Ta catyí ra tyehe caa: “Ndicha vatyi ra Juan sacondutya̱ ra chi ñáyɨvɨ chihin ndutya. Soco nyoho cucondutya ndo chihin Tatyi Ii”, catyí ra. 17Nyoo chaha̱ tucu ra Tatyi Ii ra chi ñu cuan tari chaha̱ ra chi maa yo quɨvɨ chino iñi yo chi Sutu Mañi yo Jesucristo. Ta cha tyicuan caa ¿yóó ra cuvi yuhu vatyi casi cha sacuví Nyoo? ―catyí ra Pedro chi ra. 18Tyicuan ta cuhva cha cachiñi̱ ra yañi yo ra Jerusalén tuhun cuan ña nacaha̱n ca ra. Ta casacahnu̱ ra chi Nyoo. Ta cacatyí ra: ―Tu tyicuan caa cuvi̱, cuñí chi catyi vatyi Nyoo chahá tucu ra chi ñu cha ñima ñu Israel cuví vatyi ndu uvi iñi tucu maa ñu cuatyi ñu, ta coo ñu ñayɨvɨ̱ cha ma naa ca maa ―cacatyí ra. 19Quɨvɨ cha cachahñi̱ ra chi ra Esteban, quichaha chica nyicon ra chi inga ñu yɨhɨ́ cuenda ra Cristo. Ta yɨhɨ́ ñu cachino̱ ñu ta cuahan coyo ñu ityi Fenicia. Ta inga ñu nya noo ñuhú cha nyaá mahñu tyañuhu cha nañí Chipre. Ta yɨhɨ́ ñu chaa̱ coyo ñu ñuu Antioquía. Ta suri cahan ñu tuhun ra Cristo soco ɨɨn ri maa chihin ñu Israel. 20Ta chihin ñu cha cuahan coyo cuan, ndɨhɨ́ suhva ñáyɨvɨ ñuhú Chipre. Ta yɨhɨ tucu suhva ñu ñuu Cirene. Ta cha chaa̱ coyo ñu ñuu Antioquía, ta quichaha cahan tucu ñu cuan chihin ñu cha ñima ñu Israel cuví. Ta sacoto ñu tuhun Sutu Mañi yo Jesús, ra cha sacacu añima yo. 21Ta tunyee iñi Sutu Mañi yo nyaa chihin ñu. Ta yucuan chaha cuaha ñáyɨvɨ casandoo̱ ñu tuhun chahnu cha chino̱ iñi ñu. Ta nachino iñi ñu chi Sutu Mañi yo. 22Tyicuan ta chaa̱ tuhun cuan nya Jerusalén. Ta ñu yɨhɨ́ cuenda Cristo tachi̱ ñu chi ra Bernabé na cuhun ra nya Antioquía. 23Ta cha chaa̱ ra Bernabé Antioquía cuan, nyehe̱ ra yoso caa nasocó Nyoo chi ñu. Ta ndusɨɨ xaan cuñí ra. Ta cahán ra nuu ñu na cunyicon ñu chi Sutu Mañi yo chihin cha nɨɨ iñi ñu. 24Tyicuan caa sacuvi̱ ra Bernabé vatyi cuví ra noo ra vaha. Tyitú ra chihin Tatyi Ii. Ta chinó xaan iñi ra chi Nyoo. Ta tyicuan caa ta cuaha ñáyɨvɨ quɨhvɨ̱ ñu cuenda Sutu Mañi yo. 25Cha yaha cuan ta cuahan ra Bernabé cuananducu ra chi ra Saulo nya ñuu Tarso. Ta cha nañihi̱ ra chi ra, chinyaca ra chi ra nya ñuu Antioquía. 26Ta cachinyicu̱ ra chihin ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo ñuu cuan noo cuiya nanɨɨ ta sañaha̱ ra tuhun Nyoo chi cuaha ñáyɨvɨ. Ta suri ñuu Antioquía cuan cuvi nu quichaha catyi ñáyɨvɨ: Cristiano chi ñu, o ñu yɨhɨ́ cuenda ra Cristo cuví cuan. 27Ta quɨvɨ cuan chaa̱ coyo ra cachahá cuenda tuhun cahán Nyoo, ra cacuví profeta. Quita̱ ra ñuu Jerusalén ta chaa̱ coyo ra Antioquía. 28Ta noo ra cuan nañí ra Agabo chicuinanyaa̱ ra nu nyicú ra yɨhɨ́ cuenda ra Cristo ta cahan ra tuhun cha chaha̱ Tatyi Ii chi ra. Ta catyí ra vatyi cuquichi noo tama nicacahnu ñayɨvɨ̱. Ta tyicuan caa cuvi̱ quɨvɨ chinyaa̱ ra Claudio cuví ra rey cahnu. 29Tyicuan ta ñu yɨhɨ́ cuenda Cristo nya Antioquiá tyihi̱ tahan ñu tuhun vatyi cucuhva ñu yoso cuhva cundaa iñi maa noo noo ñu, vatyi cutyinyee ñu chi ñu yɨhɨ́ cuenda Cristo cha iyó ityi Judea. 30Tyicuan caa sacuvi̱ ñu ta sacuhu̱n ñu xuhun chi ra cuví nuu chi ñu yɨhɨ́ cuenda Cristo nya Jerusalén. Ta ra Bernabé ta ra Saulo chinyaca̱ ra xuhun cuan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\