Hechos 12

1Ta quɨvɨ cuan quichaha̱ chica nyicon rey Herodes chi suhva ñu yɨhɨ́ cuenda ra Cristo. 2Ta tachi̱ ra tyiño vatyi na cahñi ra chi ra Jacobo yañi ra Juan chihin mityi. 3Ta nyehe ra Herodes vatyi tahan xaan iñi ñu Israel cha sacuvi̱ ra tyicuan caa, ta tyihi̱ ra tyiño vatyi tɨɨn ndɨhɨ ra chi ra Pedro. Ta cuví chi noo quɨvɨ vico pascua nu tuhva ñu chachi ñu pan cha ñahri yuchan iya yɨhɨ chihin. 4Cha yaha̱ cha tɨɨ̱n ra chi ra Pedro, tyihi̱ ra chi ra vehe caa. Ta cumi ityi sɨndaro sahá cumi chi ra. Ta cumi sɨndaro cha noo ityi ra ta sahá cuenda ra suhva suhva cuhva chi ra. Ta tyaa̱ ra Herodes cuhva vatyi nayahá vico cuan ta cucuhva cuenda ra chi ra chi ñáyɨvɨ. 5Ta tyicuan caa ñohó ra Pedro vehe caa. Ta sɨndaro cuan sahá cumi vaha xaan ra chi ra. Soco cha nɨ ri ca cha ñohó ra yucuan, ñu yɨhɨ́ cuenda ra Cristo chicán tahvi xaan ñu nyita cuii ri maa cha cuenda ra. 6Ta tyaá ra Herodes cuhva vatyi cha ñaha ri inga quɨvɨ cuan cutava ra chi ra Pedro nuu ñáyɨvɨ. Ta suri cha cuaa cuan ra Pedro quixí vavaha ra mahñu uvi sɨndaro cuan. Ta nuhñí ra chihin uvi cadena. Ta uvi ca sɨndaro canyicú ra yuvehe casahá cumi ra. 7Ta tañi ri ta tuvi̱ noo ángel cha tachi̱ Sutu Mañi yo. Ta ndundichin ri chichi vehe caa cuan. Ta ángel cuan tɨɨ̱n ra xiin ra Pedro. Ta sandoyo̱ ra chi ra. Ta catyí ra chi ra: ―Sa̱numi. Ndɨ̱cuita ―catyi ángel cuan chi ra. Tyicuan ta ndachi̱ cadena cha nuhñi ndaha ra Pedro. 8Ta ángel cuan catyí ra chi ra: ―Na̱cuhñi vaha chichun ta na̱tyihi ndichan chahun ―catyí ángel cuan. Tyicuan caa sacuvi̱ ra Pedro. Ta catyí ángel chi ra: ―Que̱hen sahmon ta tya̱un chaton ta qui̱chun chate ―catyí ángel cuan chi ra Pedro. 9Ta ra Pedro quita̱ ra chata ángel cuan. Soco ña chitó ra tatu cha ndicha o cha ña ndicha cuví cuan, ta cuñi maa ra vatyi visión nyehé ra. 10Soco cuahan ra chata ángel cuan ta cayaha̱ ra noo nu sahá cumi sɨndaro. Tyicuan ta cayaha̱ ra inga tucu nu casahá cumi sɨndaro cuan. Yaha̱ cuan ta chaa̱ coyo ra yuvehe caa cahnu nu quita ñáyɨvɨ ta quɨhvɨ ñu chichi ñuu. Ta yuvehe cuan nuña ri maa. Ta quita̱ coyo ra. Ta cha yaha̱ yaha ra noo ityi cahnu, ta sandoo̱ ángel cuan chi ra. 11Tyicuan ta nacoto̱ ra Pedro vatyi ndicha ta quichaha catyi ra: ―Ndicha, ñima visión cuvi. Soco maa Sutu Mañi yo tachi̱ ra noo ángel vatyi sacacu̱ ra chii ndaha ra Herodes ta ndaha ra Israel ―catyí ra Pedro. 12Chicá xiñi ra tuhun ihya ityi cuahan ra. Ta chaa̱ ra vehe cu María sɨhɨ ra Juan Marcos. Ta cuaha xaan ñu canyicú cuan chicán tahvi ñu chi Nyoo. 13Ta cuhva cha sacacha̱n ra Pedro yuvehe nuquehe, quita̱ noo ñaha tyivaa cha nañí Rode chinyehe ña yóó cha sacachan cuan. 14Soco cuhva cha nɨcohon soho ña ndusu ra Pedro, ña nuña̱ ña yuvehe. Vatyi sɨɨ xaan cuñí ña, ta chino ña cua nacatyi ña. Ta catyí ña vatyi ra Pedro nanyaá ra yuvehe. 15Tyicuan ta quichaha catyí ñu chi ña: ―Loco yoho ―catyí ñu chi ña. Soco ña cuan catyí ña vatyi ndicha cha cahán ña. Soco ñu cuan catyí ñu tyi ñima ra Pedro cuví ra, soco ángel cuenda ra cuví, catyí ñu. 16Ta ra Pedro sañihí ca ra sacachan ra yuvehe. Ta cuhva cha nuña̱ ñu ta nanyehe̱ ñu chi ra, iyo xaan cuñi̱ ñu ta yuhvi̱ ñu cuvi̱. 17Soco savaha̱ ra seña chihin ndaha ra nacutaxin ñu. Ta nacatyi̱ ra chi ñu yoso caa tava̱ Sutu Mañi yo chi ra vehe caa. Ta catyí ra chi ñu: ―Na̱catyi ndo chi ra Jacobo ta chi inga yañi yo ―catyí ra. Ta quita̱ ra ta cuahan ra inga ityi. 18Cuhva cha cundichin, iyo cacuvi sɨndaro cha sahá cumi chichi vehe caa cuan, vatyi ña cachitó ra yoso caa quita̱ ra Pedro. 19Tyicuan ta tachi̱ ra Herodes cunanducu chi ra. Ta vatyi ña nañihi̱ ra chi ra, tyicuan ta tachi̱ ra na cacahñi ra chi ra sahá cumi vehe caa cuan. Yaha̱ cuan ta quita̱ ra Herodes ityi Judea cuan ta cuahan ra ñuu Cesarea cuacoo ra. 20Ta ra Herodes cuxaan xaan ra chihin ñáyɨvɨ ñuu Tiro ta ñáyɨvɨ ñuu Sidón. Soco cuñí ñu cuan nduvaha coo ñu chihin ra vatyi ñuu cha nyacá ñaha ra yucuan quitá cha cachi ñu. Tyicuan ta ndu ɨɨ̱n ri ñu ta cuahan coyo ñu cuacutahan ñu chihin noo ra cha nañí Blasto. Ican ra sahá cuenda chi ra Herodes. Ta chicán ñu cha nduvaha coo ra Herodes chihin ñu. 21Tyicuan ta catyí ra Herodes vatyi cuhun ñu nu nyaá ra noo quɨvɨ. Ta chaa̱ quɨvɨ cuan ta ndɨhvɨ̱ noo ra sahma tyiño ra. Ta chicunyaa ra nu tyayu cahnu ra. Ta caha̱n noo ra nuu ñu. 22Tyicuan ta quichaha canachaa̱ ñáyɨvɨ, ta catyí ñu: ―Ra cha cahán ihya ñima noo rayɨɨ ri cuví ra. Nyoo cuví ra ―catyí ñu. 23Ta caa cuhva ri cuan noo ángel Sutu Mañi yo chaha̱ ra noo cuehe chi ra Herodes vatyi chaha̱ ra cha catyi̱ ñáyɨvɨ tyi Nyoo cuví ra. Ta quɨhvɨ̱ tɨndacu chi ra, ta chihi̱ ra. 24Soco tuhun Nyoo cuahan chitya ca. Ta caha̱n ñu tuhun Nyoo tandɨhɨ ri ityi. 25Quɨvɨ cha ndɨhɨ̱ tyiño saha ra Bernabé ta ra Saulo nya Jerusalén, cuanuhu coyo ra ñuu Antioquia. Ta cuahan tucu ra Juan Marcos chihin ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\